Informační společnost v listopadu 2018

10.12.2018
Euroskop

Zástupci Rady se dohodli na sdílení údajů veřejného sektoru, Nová pravidla pro audiovizuální služby prosazují více evropských děl a méně nenávistného obsahu, Rada schválila nová pravidla týkající se volného pohybu neosobních údajů v EU

 • Všechny typy dat by se měly volně pohybovat a být zpracovávány na jednotném digitálním trhu

 • Sdílení informací veřejného sektoru by mělo být snazší

 • Účelem směrnice audiovizuálních služeb je podpořit evropské filmy, více chránit děti před škodlivým obsahem a účinněji bojovat proti verbálním projevům nenávisti

Zástupci Rady se dohodli na sdílení údajů veřejného sektoru

 • Menší a začínající podniky si zakoupení údajů veřejného sektoru nemohou vždy dovolit.

 • Revize by měla usnadňovat další využívání veřejně přístupných dat.

 • Jejich větší dostupnost a nižší pořizovací náklady tak mohou přispět k průlomovým inovacím.

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast) (COM(2018)234)

 • Coreper se 7. 11. 2018 dohodl na vyjednávacím postoji Rady ohledně opakovaného používání údajů veřejného sektoru.

Pozadí

Veřejný sektor v členských státech EU produkuje velké množství údajů, např. meteorologické údaje, digitální mapy, statistiky či legislativní informace. Tyto informace jsou cenným zdrojem pro digitální ekonomiku, a to nejen při vytváření databázových služeb a aplikací. Návrh je klíčovým prvkem balíku právních předpisů týkajících se údajů, který Komise zveřejnila v dubnu 2018 v rámci strategie pro jednotný digitální trh (více v příspěvku „Komise navrhuje usnadnění sdílení údajů o zdravotní péči“, Veřejné zdraví v dubnu 2018). Je také součástí kontroly účelnosti právních předpisů prováděné Komisí (REFIT). Navrhovaná pravidla podporují šíření dynamických dat, jako jsou data v reálném čase o dopravě či počasí získávaná ze senzorů či družic. Veřejné subjekty by měly povinnost zpřístupňovat tato data prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API).

Klíčové a sporné body

 • Podle stávající směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru č. 37/2013 lze v zásadě veškerý obsah, který je podle vnitrostátních předpisů o přístupu k dokumentům veřejně přístupný, opakovaně použít pro jakékoli účely, včetně komerčních. Reforma má rozšířit rozsah působnosti těchto pravidel i mimo subjekty veřejného sektoru tak, aby zahrnoval veřejné podniky v odvětvích dopravy a veřejných služeb. Tato odvětví by neměla mít povinnost data zpřístupňovat, pokud by to nebylo vyžadováno na vnitrostátní úrovni; v případě, že by data zveřejňovala, musela by dodržovat tytéž zásady, které platí pro subjekty veřejného sektoru, včetně zásad týkajících se transparentnosti, nediskriminace a výhradních dohod.

Platnost pravidel by měla být rozšířena i na data získaná z výzkumu financovaného z veřejných prostředků, která jsou již dostupná ve veřejných úložištích. Taková data by bylo nutné učinit opakovaně použitelnými, a to např. stanovením náležitých licenčních podmínek. Členské státy by také musely stanovit politiky otevřeného přístupu na podporu dostupnosti údajů z výzkumu.

Podle dohodnutého znění by byly v 2. fázi po přijetí směrnice určeny datové soubory s vysokou hodnotou (datové soubory zásadního socioekonomického významu). Tyto datové soubory by musely být zdarma dostupné v celé EU a měly by být strojově čitelné a automaticky přenositelné prostřednictvím API. Komise by v rámci samostatného prováděcího aktu vypracovala seznam zvláštních typů těchto datových souborů s vysokou hodnotou, který by byl platný pro veřejné subjekty i veřejné podniky.

Pořízení údajů veřejného sektoru by mělo být obvykle buď bezplatné, nebo za mezní náklady. Nová pravidla nicméně zohledňují skutečnost, že některé subjekty veřejného sektoru musejí vytvářet zisky, a proto umožňují vybírat v některých případech poplatky omezeného rozsahu.

Předpokládaný další vývoj

Dohoda Coreperu představuje mandát, na jehož základě bude moci předsednictví zahájit jednání s EP s cílem dosáhnout dohody o konečném znění. Po vstupu směrnice v platnost budou mít členské státy 2 roky na to, aby přijaly vnitrostátní prováděcí předpisy. Členské státy budou moci jít nad rámec minimálních norem stanovených ve směrnici.

Odkazy

Krátce…

Nová pravidla pro audiovizuální služby prosazují více evropských děl a méně nenávistného obsahu

 • Revidovaná směrnice stanovuje společná pravidla pro tradiční audiovizuální média a nově má také zahrnout nové platformy vysílání.

 • Měla by také posílit evropskou kulturní rozmanitost nebo zajistit nezávislost regulačních orgánů pro audiovizuální služby.

Rada 6. 11. 2018 přijala novou směrnici, která aktualizuje pravidla platná pro audiovizuální mediální služby a má zajistit rovné podmínky pro konkurenci tradičního televizního vysílání a nových služeb, jako jsou například televizní programy na přání. Budou rovněž nově zavedena pravidla pro platformy umožňující sdílení videonahrávek, která by měla zajistit, aby zejména nezletilí diváci byli lépe chráněni před násilným nebo škodlivým obsahem nebo nenávistnými projevy. Cílem nových pravidel je také zvýšit kulturní rozmanitost a propagovat evropský obsah, a to pomocí kvóty na tento obsah v katalogu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na přání, který musí tvořit minimálně 30 % nabídky (více v příspěvku „Zástupci Rady schválili aktualizaci pravidel EU pro audiovizuální služby“, Informační společnost v červnu 2018). Novou směrnicí se mění dosud platná směrnice o poskytování audiovizuálních mediálních služeb č. 13/2010. Od té doby prošel trh audiovizuálních mediálních služeb výraznými změnami. Rychlý technický vývoj byl impulzem pro vznik nových typů služeb, změnily se divácké zvyklosti a na významu nabyl obsah produkovaný přímo uživateli. Po vyhlášení směrnice v Úředním věstníku EU budou mít členské státy 21 měsíců na provedení směrnice do vnitrostátního práva.

Rada schválila nová pravidla týkající se volného pohybu neosobních údajů v EU

 • Volný tok údajů je klíčový pro růst a vytváření pracovních míst a poskytne podnikům větší flexibilitu.

 • Firmy si budou moct zvolit takového poskytovatele cloudových služeb, který jim vyhovuje nejlépe.

Rada 9. 11. 2018 schválila reformu, která má odstranit překážky bránící volnému toku neosobních údajů v rámci EU. Pravidla mají za cíl podpořit ekonomiku založenou na datech a rozvoj nových technologií, jako jsou přeshraniční autonomní systémy a umělá inteligence. Reforma zakazuje omezení ohledně umístění údajů uložená členskými státy, pokud jde o zeměpisnou oblast pro ukládání nebo zpracování neosobních údajů, nejsou-li taková omezení odůvodněna veřejnou bezpečností. Orgány členských států budou mít i nadále přístup k údajům, i když jsou umístěny v jiné zemi. Přístup k údajům může být nezbytný například pro účely regulační kontroly či dohledu. Nařízení rovněž podporuje tvorbu kodexů chování s cílem usnadnit uživatelům služeb zpracování údajů změnu poskytovatele nebo přenesení svých dat zpět do vlastních IT systémů (více v příspěvku „Instituce dosáhly dohody o regulaci pohybu neosobních dat v EU“, Informační společnost v červnu 2018). EP schválil nařízení již v říjnu 2018, a proto bylo nařízení 28. 11. 2018 vyhlášeno v Úředním věstníku EU a bude přímo použitelné ve všech členských státech 6 měsíců po vyhlášení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality