Nulová tolerance k mrzačení ženských pohlavních orgánů

06.02.2019
Euroskop, Evropská komise

„Každá dívka a žena má právo na život bez násilí a bolesti. Přesto bylo více než 200 milionů žen a dívek po celém světě, včetně 500 000 žen a dívek žijících v Evropě, donuceno podstoupit bolestivou a traumatickou praktiku mrzačení ženských pohlavních orgánů. Dalším milionům dívek tento zákrok hrozí. Do roku 2030 jde konkrétně o 68 milionů dívek ve 25 zemích …“

Evropská komise vydala prohlášení s ohledem na Mezinárodní den nulové tolerance k mrzačení ženských pohlavních orgánů. Federica Mogheriniová, Johannes Hahn, Neven Mimica a Věra Jourová v něm potvrdili pevné odhodlání Evropské unie tuto praktiku celosvětově vymýtit:

„… Mrzačení ženských pohlavních orgánů je závažným porušením lidských práv a tělesné integrity žen. Je to praktika, která se rovná mučení a ponižujícímu zacházení, jež nelze ospravedlnit, a to ani na základě zvyklostí, tradice, kultury či náboženství.

Ve všech členských státech Evropské unie jde o trestný čin. Minulý týden jsme byli svědky prvního odsouzení osoby, která takové zákroky prováděla, a naším cílem je postavit před soud každého, kdo tyto trestné činy páchá v Evropské unii nebo je organizuje ve třetí zemi. I když přetrvává řada problémů, je to důležitý první krok na cestě ke spravedlnosti pro oběti.

Evropská unie vede celosvětové úsilí o ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů do roku 2030. Podporujeme partnerské země v kriminalizaci této škodlivé praxe a jsme odhodláni učinit ještě více.

EU a OSN tento rok zahájily celosvětovou iniciativu Spotlight, jejímž cílem je vymýtit všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, dětských sňatků a dalších škodlivých praktik, jejichž oběťmi jsou ženy. Aby EU podpořila udržitelnou sociální změnu, bude financovat projekty zaměřené na boj proti genderovému násilí na té nejnižší úrovni. S cílem ukončit tuto praxi budeme úzce spolupracovat s aktéry na všech úrovních: úřady, vedoucími představiteli komunit, rodiči, parlamenty, soudními orgány, občanskou společností, mládeží, sdělovacími prostředky a dalšími zúčastněnými stranami, které jsou v této záležitosti činné.

I nadále jsme odhodláni učinit vše, co je v naší moci, abychom tuto trestnou činnost vymýtili.“

Souvislosti

Podle definice Světové zdravotnické organizace zahrnuje mrzačení ženských pohlavních orgánů všechny postupy, jejichž součástí je částečné nebo úplné odstranění vnějších genitálií nebo jiné poškození ženských pohlavních orgánů z jiných než lékařských důvodů.

Tento zákrok se provádí z kulturních, náboženských nebo sociálních důvodů u dívek od raného dětství do 15 let. Představuje jednu z forem zneužívání dětí a násilí páchaného na ženách a dívkách, která má závažné krátkodobé i dlouhodobé fyzické a psychické následky.

Mrzačení ženských pohlavních orgánů je formou násilí páchaného na ženách, která je podle Istanbulské úmluvy Rady Evropy trestným činem. Úmluvu podepsaly všechny členské státy EU a 20 členských států ji doposud ratifikovalo. Občané EU mohou být za mrzačení ženských pohlavních orgánů v zahraničí stíháni.

Ochrany a služeb prevence využilo přibližně 3,3 milionu žen a dívek

V posledních 10 letech dosáhla Evropská unie v této oblasti významných úspěchů. Díky Evropské unii a ve spolupráci s organizacemi UNICEF, UNFPA a organizacemi občanské společnosti využilo ochrany a služeb prevence přibližně 3,3 milionu žen a dívek. Více než 20 000 komunit v Africe veřejně vyzvalo k vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů. Díky silnému partnerství mezi Evropskou unií, Africkou unií a africkými státy, jež se o vymýcení této praktiky zasazují, zavedlo 12 afrických zemí do svého rozpočtu položky, jejichž účelem je tuto praxi ukončit. V arabských státech jsou také zavedeny regionální a vnitrostátní sítě náboženských organizací, které mají tuto praktiku potírat.

EU je nadále odhodlána plně provádět Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která se v rámci cíle 5 (rovnost žen a mužů) a podcíle 5.3 (vymýcení škodlivých praktik) zabývá i mrzačením ženských pohlavních orgánů.

Ženy žijící v EU

Také mnoho dívek a žen žijících v Evropské unii je vystaveno riziku této praktiky nebo ji již podstoupilo. Evropský institut pro rovnost žen a mužů provedl výzkum jejího výskytu v Evropské unii a nedávno zveřejnil studii o rozšířenosti mrzačení ženských pohlavních orgánů v Belgii, Řecku, Francii, Itálii, na Kypru a Maltě. Tato studie poskytuje přesnější kvalitativní a kvantitativní informace o této praktice a riziku, které představuje pro dívky v EU, a to s ohledem na nové migrační toky.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek