Analýza struktury obchodu se Spojeným královstvím

07.02.2019
Úřad vlády, Euroskop

Česká republika patří díky své otevřené exportně zaměřené ekonomice mezi země, které by byly nejvíce postiženy negativními dopady tvrdého brexitu. Proto musí hledat partnery s podobnou strukturou obchodu a jasně formulovat své priority v budoucím vyjednávání. Jen tak lze dlouhodobě minimalizovat dopady brexitu, ať už tvrdého nebo měkkého. S návodem přichází Analýza struktury obchodu se Spojeným královstvím z dílny Úřadu vlády ČR.

Mezinárodní obchod je pro českou otevřenou ekonomiku takřka životně důležitý. Členství v Evropské unii nám i ostatním členům přináší výhody v podobě snadného pohybu zboží i služeb. Nejde jen o eliminaci cel, ale např. o jednotné licence, standardy a jiné regulace, které umožňují pohyb výrobků napříč Evropou bez nutných razítek v každé zemi.

Vystoupení Spojeného království však vystaví takovému volnému obchodu bariéry, které negativně ovlivní celou EU. Odchod bez dohody by byl nejnákladnější právě proto, že by nastal okamžitě bez dvouleté přechodné doby na dojednání konkrétních pravidel vzájemného obchodu. Přestože největší náklady ponesou samotní Britové, evropské země se dopadům nevyhnou a na českou ekonomiku dopadnou víc než na jiné.

Spojené království jako blízký obchodní partner

Česká ekonomika je totiž na obchodu závislá – pro menší vyspělé ekonomiky je to přirozené. Zároveň ale patří mezi země více obchodně závislé na Spojeném království. Ne pro všechny státy je Británie natolik důležitým obchodním partnerem, jako pro nás.

Obchodní závislost na Spojeném království v roce 2017

Obchod se Spojeným královstvím představuje 6,3 % českého HDP, přičemž Češi za Lamanšský průliv dvakrát více vyváží, než dováží. Britové jsou dokonce naším 5. nejvýznamnějším vývozním partnerem a 9. největším dovozcem. Obchodně jsou na Spojeném království více závislé jen ekonomiky Irska, Belgie, Nizozemí a Slovenska.

Česko-britský obchod je navíc jeden z nejvíce koncentrovaných. Jen tři hlavní vývozní sektory – motorová vozidla, počítače a stroje a zařízení – zaujímají 63 % celkového českého vývozu. Téměř třetinu vývozu pokrývají samotná motorová vozidla. Taková struktura obchodu je vysoce citlivá na změny v obchodních vztazích. V zájmu udržení stabilního ekonomického vývoje je tak důležité vyhnout se zásadním obchodním otřesům, které by mohl přinést mimo jiné právě brexit.

Hledání partnerů může zmírnit dopady brexitu

Nezanedbatelným potenciálním dopadům nebude čelit jen Česká republika. Kromě Británie ponesou největší náklady jejich největší obchodní partneři. V souladu s gravitační teorií to jsou především sousedi z Irska, Nizozemí či Belgie. Pro českou ekonomiku zahraniční i domácí studie odhadují dopad od desetin procent HDP po více než jedno celé procento.

Dle našich odhadů může dopad pouhého zavedení cel v případě vystoupení bez dohody stát nejméně 5,5 mld. Kč, z čehož více než polovina dopadne na vývoz motorových vozidel. Výrazně větší náklady lze však očekávat z důvodu netarifních obchodních překážek, jako je nepředvídatelnost politického vývoje, nejistota investorů i obchodníků, zdržení obchodu kvůli kontrolám na hranicích či odlišnost tržních regulací.

Nad rámec těchto dopadů dojde rovněž k výpadku příjmů do rozpočtu EU. Britové by totiž i v momentálně vyjednávaném rozpočtu EU na dalších sedm let byli za čisté plátce, jejichž příspěvky by se rozdělily čistým příjemcům, mezi kterými zůstane mimo jiné i Česko.

O to důkladněji se ČR musí připravovat na další kroky po odchodu Spojeného království z evropských struktur, aby byla schopna hájit své zájmy. Je tak naprosto žádoucí hledat partnery s podobnou strukturou obchodu, kteří budou mít stejné priority v rámci budoucího vyjednávání britsko-evropských obchodních vztahů.

Které země jsou možnými partnery pro Česko?

Jako cenný podklad pro tato vyjednávání poslouží právě analýza Úřadu vlády, která porovnává obchod jednotlivých evropských zemí se Spojeným královstvím. Hlavním zjištěním je potvrzení intuitivní hypotézy o potenciálních partnerech, mezi které patří naše sousední země a další země s podobnou strukturou ekonomiky či podobnou hospodářskou minulostí.

Největší obchodní překryv má Česká republika s Rakouskem, Maďarskem, Slovinskem, dále pak Německem a Polskem. Přirozeným partnerem nejen v obchodní oblasti je rovněž Slovensko. Z geograficky vzdálenějších zemí s podobným obchodem je to pak Dánsko a Portugalsko.

Ať už se naplní jakýkoli ze současných možných scénářů vývoje brexitu, 29. březnem 2019 proces vystoupení nekončí. Budou následovat další vyjednávání nejen o obchodních vztazích, které budou mít vliv na dlouhodobé dopady britského odchodu. Česká republika má dva hlavní ekonomické zájmy: být připravená na vyjednávání uvnitř Unie a současně udržet jednotnou a silnou sedmadvacítku.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek