Úřad EPSO vypsal výběrové řízení na pozice referentů v bezpečnostní oblasti

07.02.2019

Úřad EPSO (European Personnel Selection Office) vypsal výběrové řízení na pozice referentů v bezpečnostní oblasti č. EPSO/AD/364/19-1 až 3 (AD7).

Výběrové řízení bylo vyhlášeno pro 3 obory (obor 1: bezpečnostní operace, obor 2: technické zabezpečení, obor 3: bezpečnost informací a zabezpečení dokumentů), lze se přihlásit jen na jeden z nich.

Kvalifikační požadavky:
dokončené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření (v délce nejméně 4 roky), následované minimálně 6letou odbornou praxí související s náplní práce.
nebo
dokončené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření (v délce nejméně 3 roky), následované minimálně 7letou odbornou praxí související s náplní práce.
Odborná praxe bude zohledněna pouze od data získání diplomu.

Uchazeči musí mít bezpečnostní prověrku pro stupeň utajení EU SECRET, nebo musí být ochotni se podrobit příslušné bezpečnostní prověrce při přijetí.

Odborná praxe (příklady):

1. pro obor bezpečnostní operace v oblasti:
– řízení provozních bezpečnostních služeb (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) např. se zaměřením na reakce na mimořádné události v situacích, jež by mohly ohrozit bezpečnost osob, majetku nebo informací, dohled nad činnostmi zaměstnanců donucovacích orgánů, vojenského personálu nebo bezpečnostních pracovníků
– osobní ochrany prominentních osob, především u vlády nebo mezinárodní organizace
– provozních bezpečnostních služeb, jako je kontrašpionáž, boj proti terorismu nebo krizové řízení
– shromažďování, analýzy a zpracování informací souvisejících s bezpečnostními hrozbami
– posuzování hrozeb a provádění analýz rizik v oblasti bezpečnosti, včetně doporučení a provádění bezpečnostních operací podle vyhodnoceného stupně rizika
– koordinace a vedení týmů provádějících vyšetřování trestných činů a/nebo bezpečnostní šetření

2. pro obor technické zabezpečení v oblasti:
– provádění a implementace posouzení hrozeb a analýz rizik v technických specifikacích nebo v organizačních postupech
– navrhování a zavádění technických bezpečnostních systémů
– řízení technických bezpečnostních projektů
– řízení zakázek v oblasti bezpečnosti

3. pro obor bezpečnosti informací a zabezpečení dokumentů v oblasti:
– posuzování hrozeb a provádění analýz rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti
– navrhování, analýzy, technických a právních návrhů a provádění bezpečnostních kontrol IT
– auditů bezpečnosti IT, sledování bezpečnostních událostí a reakce na incidenty
– vypracovávání doporučení pro orgán pro bezpečností akreditaci (SAA) s ohledem na akreditaci komunikačních a informačních systémů (CIS) pro nakládání s utajovanými informacemi a jejich zpracování
– činnosti zaměřené na lepší informovanost o kybernetické bezpečnosti

Náplň práce:

Náplň práce tvoří např. tvorba a vývoj bezpečnostních politik a pokynů potřebných k jejich provádění v oblasti ochrany osob, majetku a informací, analýza všech bezpečnostních hrozeb a rizik spojených se zájmy a činnostmi institucí EU, zajišťování interních a externích kontaktů, vypracování strategií a plánů a koordinace činností ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti.

Jedná se o trvalé místo referenta v platové třídě AD7 (po 9 měsíční zkušební době od přijetí do evropské služby definitiva, nástupní základní plat od cca 6.100 euro).

Jazykové znalosti: alespoň 2 úřední jazyky EU, z toho jeden min. na úrovni C1 (může být i čeština), druhý min. na úrovni B2 (jazyk 2, výběr z angličtiny nebo francouzštiny). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.
Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

Součástí přihlášky je i tzv. Talent screener, tj. ověření schopností uchazeče, který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha III uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).
Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky.
Odpovědi je možné průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Máte-li odpovídající vzdělání a praxi a silnou motivaci pracovat pro Evropskou unii, můžete se přihlásit prostřednictvím stránek www.eu-careers.eu do 26. února 2019 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Více informací k výběrovému řízení na pozice referentů v oblasti bezpečnosti (AD7) najdete na následujících odkazech:
obor 1 – bezpečnostní operace: https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3532/description_cs
obor 2 – technické zabezpečení: https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3535/description_cs
obor 3 – bezpečnost informací a zabezpečení dokumentů: https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3533/description_cs

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: viz příloha (v češtině a angličtině).
Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.
Kromě toho naleznete stručný popis výběrového řízení na tuto pracovní pozici i v přiloženém letáku (česky, anglicky).

Příručka k podávání přihlášek: viz odkaz.

Video připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení: https://youtu.be/xPxgmrswHnA)

Informace o výběrových řízeních lze najít na internetových stránkách Státní služby a zde na Euroskopu.

Diplomatická akademie MZV pořádá přípravné kurzy k testům pořádaným EPSO, které jsou pro účastníky zdarma. Více informací lze získat na emailu: epso@mzv.cz.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality