Doprava v lednu 2019

08.02.2019
Euroskop

Rada potvrdila dohodu o přísnějších limitech CO2, Rada plánuje podpořit čistou mobilitu prostřednictvím veřejných zakázek

  • EU usiluje o další snižování CO2 u vozidel

  • Pokrok v „čisté mobilitě“, Rada přijala svůj postoj

Rada potvrdila dohodu o přísnějších limitech CO2

  • EU přijímá opatření ke snížení emisí CO2 z osobních automobilů a dodávek.

  • Revidovaná pravidla mají zavést přísnější normy emisí CO2 pro nové osobní automobily a lehká užitková vozidla.

  • Nová pravidla by měla zajistit, aby na začátku roku 2030 byly emise CO2 z nových osobních automobilů v průměru o 37,5 % nižší než úrovně z roku 2021.

  • Větší pozornost by se měla věnovat sledování emisí v reálném provozu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) (KOM(2017)676)

  • Rada 16. 1. 2019 potvrdila dohodu, které dosáhli zástupci předsednictví a EP v prosinci 2018 týkající se opatření ke snížení emisí CO2 z osobních automobilů a dodávek.

Pozadí

Komise předložila návrh nového nařízení v listopadu 2017 jako součást třetího balíku předpisů týkajících se čisté mobility. EP přijal svůj postoj v říjnu 2018. Rada se dohodla na svém postoji (obecném přístupu) v říjnu 2018 (více v příspěvku „Komise navrhuje nové cíle pro emise z osobních automobilů“, Doprava v listopadu 2017 a v příspěvku „Rada chce přísnější limity CO2 pro osobní automobily“, Doprava v říjnu 2018). Rada se konkrétně dohodla na cílech pro emise CO2 z osobních automobilů a dodávek. Podle dohody Rady průměrné emise CO2 z nových osobních automobilů registrovaných v EU měly být v roce 2025 nižší o 15 % a v roce 2030 o 35 % nižší než emisní limity platné v roce 2021. V případě dodávek Rada zachovala cíle navržené Komisí: 15 % pro rok 2025 a 30 % pro rok 2030. Následně ministři životního prostředí se v prosinci 2018 dohodli na postoji Rady k uvedenému znění a stanovili první cíle EU pro emise CO2 nákladních automobilů.

Klíčové a sporné body

Obecným cílem návrhu je přispět k dosažení cílů Pařížské dohody a ke splnění cíle stanoveného Komisí, tedy snížit v celé EU do roku 2030 emise v odvětvích mimo systém obchodování s emisemi (ETS) o 30 % oproti roku 2005. Navrhovaná opatření a cíle vycházejí z rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a ze strategie pro energetickou unii, která usiluje o snížení emisí z dopravy a spotřeby energie.

Nová pravidla by měla zajistit, aby na začátku roku 2030 byly emise CO2 z nových osobních automobilů v průměru o 37,5 % nižší než úrovně z roku 2021. V letech 2025 až 2029 se má vyžadovat, aby se emise CO2 z osobních automobilů a dodávek snížily o 15 %. Od roku 2030 mají být emise CO2 z nových dodávek v průměru o 31 % nižší než v roce 2021. Průměrné emise CO2 z nových osobních automobilů registrovaných v EU mají být v roce 2025 nižší o 15 % a v roce 2030 nižší o 37,5 % než emisní limity platné v roce 2021.

Emise CO2 z nových dodávek mají být v roce 2025 nižší o 15 % a v roce 2030 o 31 %. EP a Rada se dohodly na mechanismu, který má podnítit prodej většího počtu vozidel s nulovými a nízkými emisemi, jako jsou plně elektrická vozidla nebo nabíjecí hybridní vozidla, a který vychází z přístupu obsaženého v původním návrhu Komise. Pokud výrobce dosáhne určitých referenčních úrovní, má být odměněn uplatňováním méně přísných cílů emisí CO2. Referenční úrovní pro rok 2025 je 15 % v případě osobních automobilů i dodávek a pro rok 2030 35 % v případě osobních automobilů a 30 % u dodávek.

Obě zvláštní pobídky pro osobní automobily s nulovými a nízkými emisemi, na nichž se dohodla Rada ve svém obecném přístupu, byly zachovány s několika změnami: (1) ve věci lepšího vážení vozidel s nízkými emisemi byl dohodnut faktor v hodnotě 0,7; (2) u pobídky, díky níž mají výrobci prodávat vozidla s nulovými a nízkými emisemi na trzích, na něž tato vozidla pronikla jen v omezené míře, byl dohodnut multiplikační faktor v hodnotě 1,85. Kritérium způsobilosti pro situaci, kdy podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trhu nedosahuje 60 % průměru EU, bylo zachováno, jako základ byl stanoven rok 2017.

Dále by mělo být zavedeno druhé kritérium způsobilosti, kterým je hranice maximálně 1 tis. vozidel nově registrovaných v dotčeném členském státě v roce 2017. Na používání tohoto systému se má uplatňovat horní hranice ve výši 5 % – pokud podíl nově registrovaných vozidel s nulovými nebo nízkými emisemi v některém členském státě překročí hranici 5 %, tato pobídka se na prodeje vozů v tomto členském státě již nebude vztahovat. U dodávek se, EP a Rada se shodly, že ponechají návrh Komise beze změn. EP a Rada se také dohodly na nových pravidlech, která mají zajistit, aby nahlašované údaje o emisích byly spolehlivé.

Byla dohodnuta přísnější pravidla pro přechod od starého zkušebního postupu NEDC k přesnějšímu zkušebnímu postupu WLTP, který má sloužit jako základ pro výpočet konkrétních emisních cílů pro výrobce. Dále by se měla větší pozornost věnovat sledování emisí v reálném provozu. Komise má sledovat reprezentativnost hodnot emisí CO2 pro reálný provoz na základě údajů z měřičů spotřeby paliva instalovaných v nových osobních automobilech a dodávkách. Měla by být zavedena zvláštní ustanovení o ověřování shodnosti v provozu a o odhalování strategií pro umělé zlepšování výkonnosti osobních automobilů a dodávek z hlediska emisí CO2.

Předpokládaný další vývoj

Předběžnou dohodu má potvrdit Výbor ENVI v EP a k formálnímu přijetí nových pravidel by mělo dojít do léta 2019.

Odkazy

Krátce…

Rada plánuje podpořit čistou mobilitu prostřednictvím veřejných zakázek

  • EU podporuje zvýšení používání vozidel s nulovými a nízkými emisemi.

  • Měly by být stanoveny minimální cíle pro zadávání veřejných zakázek.

Coreper se 25. 1. 2019 dohodl na vyjednávacím postoji Rady k reformě, která má snížit celkové emise z dopravy, přispět k jistotě na trhu, povzbudit konkurenceschopnost a růst evropského průmyslu. Současná směrnice o čistých vozidlech od roku 2009 zahrnuje pouze přímý nákup veřejnými orgány a žádné jiné postupy při zadávání zakázek. Komise předložila návrh v listopadu 2017 jako součást svého druhého balíku týkajícího se mobility (více v příspěvku „Komise navrhuje nové cíle pro emise z osobních automobilů“, Doprava v listopadu 2017). Obecným cílem této iniciativy je zvýšit zavádění čistých vozidel na trh, tzn. vozidel s nízkými a nulovými emisemi, při zadávání veřejných zakázek, a přispět tak ke snížení celkových emisí z dopravy a ke konkurenceschopnosti a růstu v odvětví dopravy. Zadávání veřejných zakázek je i nadále významné jako stimul na straně poptávky, včetně zakázek v oblasti těžkých nákladních vozidel, kde zatím neexistuje žádný legislativní požadavek na snižování emisí CO2, přestože se takové předpisy již připravují. Na trhu osobních a nákladních automobilů v členských státech jsou čistá vozidla zaváděna velmi málo – v roce 2017 byl v 16 členských státech podíl nově registrovaných elektromobilů na bateriový pohon menší než 1 % a v 10 členských státech menší 0,5 %. Revize rozšiřuje působnost směrnice a stanovuje definici čistých lehkých užitkových vozidel podle kombinované prahové hodnoty emisí CO2 a látek znečišťujících ovzduší. Umožňuje také přijmout podle této směrnice akt v přenesené pravomoci, aby mohl být upraven stejný přístup pro těžká nákladní vozidla poté, co budou v budoucnu přijaty emisní standardy CO2 na úrovni EU. Návrh zavádí rámec podávání zpráv a monitorování a ruší metodiku pro peněžní vyjádření vnějších vlivů. Dojednaný mandát Rady rozšiřuje oblast působnosti pravidel tak, aby pokrývala všechny postupy zadávání zakázek, jako jsou pronájem vozidel a koupě na splátky. Reforma zavádí definici „čistého vozidla“ s přihlédnutím k požadavkům na snížení emisí skleníkových plynů a emisí znečišťujících ovzduší z lehkých užitkových vozidel. Dokument stanovuje samostatné minimální cíle pro veřejné zakázky pro čistá lehká užitková vozidla, kamiony a autobusy pro roky 2025 a 2030. Cíle jsou vyjádřeny jako minimální procentní podíly čistých vozidel na celkovém počtu silničních vozidel veřejných zakázek na služby. Po vstupu směrnice v platnost budou mít členské státy, v případě schválení, 30 měsíců k přijetí vnitrostátních předpisů, které by ji provedly v praxi.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality