Vnější obchodní vztahy v lednu 2019

08.02.2019
Euroskop

Komise vydala zprávu o pokroku dosaženém v rámci obchodních jednání s USA, Komise zavedla ochranná opatření na dovoz rýže z Kambodže a Myanmaru, Rada schválila jednotný rámec ochranných opatření ve všech obchodních dohodách EU

 • Komise informuje, jak se vyvíjejí jednání s USA v obchodních záležitostech

 • Opětovné zavedení dovozního cla na rýži z Kambodže a Myanmaru má chránit evropské producenty

 • Ochranné doložky mají být součástí všech budoucích obchodních dohod EU

Komise vydala zprávu o pokroku dosaženém v rámci obchodních jednání s USA

 • Zpráva podává podrobný přehled o aktuálním stavu jednání v souladu se závazkem Komise ohledně transparentnosti.

 • Americké sójové boby se budou v EU používat jako biopaliva.

 • Mezi oblasti společného zájmu patří např. kyberbezpečnost nebo farmaceutický a zdravotnický průmysl.

 • Požadavkem EU pro pokračování v jednání je, že USA nezavedou žádná nová cla na evropské zboží a odstraní stávající cla na ocel a hliník.

 • EU a USA předložily společný návrh týkající se zvýšení transparentnosti činnosti WTO.

 • Komise 30. 1. 2019 zveřejnila zprávu o pokroku v rámci plnění závazků obsažených ve společném prohlášení předsedy Komise Jean-Claude Junckera a prezidenta USA Donalda Trumpa.

Pozadí

EU a USA vydaly společné prohlášení v červenci 2018, jehož cílem bylo zabránit eskalaci napětí v rámci obchodních vztahů a zaměřit se na možnosti spolupráce. Zpráva o pokroku navazuje na návrhy Komise týkající se mandátů k jednání s USA o obchodní dohodě, které byly zveřejněny 18. 1. 2019, kdy Komise přijala návrhy směrnic pro obchodní jednání s USA v záležitostech odstranění cel na průmyslové zboží kromě zemědělských produktů a posuzování shody ohledně technických požadavků, což by přispělo k odstranění necelních překážek. Pozitivní výsledky EU zaznamenala v oblasti dovozu amerických sójových bobů, který se v období červenec-prosinec 2018 ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 zvýšil o 112 %, což USA posunulo na 1. příčku v žebříčku dodavatelů sójových bobů do EU. Nejnovější data rovněž ukazují prudký nárůst dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA. S cílem otevřenějšího, inkluzivnějšího a transparentnějšího postupu jsou návrhy mandátů k vyjednávání předkládané členským státům i další návrhy pro jednání zveřejňovány. Aby jednání mohla začít, musí členské státy návrhy schválit. Doposud proběhlo celkem 5 setkání výkonné pracovní skupiny, které vedou komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová a zmocněnec USA pro obchod Robert Lighthizer, a řada setkání na technické úrovni.

Klíčové a sporné body

Zpráva uvádí, že v 1. fázi se jednání zaměřila na řešení regulatorních otázek, následně se diskutovalo o dovozu sójových bobů do EU. V tomto případě Komise vyzdvihla skutečnost, že s podílem 77 % na dovozu sójových bobů do EU se USA stala předním dodavatelem do EU. Zpráva rovněž informuje o rozhodnutí Komise používat americké sójové boby v EU jako biopaliva, což je rozhodnutí, které dále rozšíří příležitosti k jejich prodeji v Evropě.

 • Budoucí jednání by se mělo zaměřit na odstraňování cel průmyslového zboží, kde je Komise připravena jednat o rozsahu případné liberalizace, a na dohodu o posuzování shody, jejíž uzavření by mohlo přinést významné hospodářské výsledky. Podmínkou je ovšem, že USA nezavedou žádná nová cla na evropské zboží a odstraní cla na ocel a hliník z června 2018 (více v příspěvku „Komise schválila vyrovnávací cla na některé zboží dovážené z USA“, Vnější obchodní vztahy v červnu 2018). Komise rovněž upozorňuje, že nenavrhuje žádná jednání o snížení nebo odstranění cel na zemědělské produkty.

Výkonná pracovní skupina rovněž identifikovala možné oblasti společného zájmu, jako je kybernetická bezpečnost či farmaceutické a zdravotnické prostředky, které mají potenciál usnadnit transatlantický obchod. V zásadě tak bylo dosaženo dohody o rozšíření působnosti dohody o vzájemném uznávání kontrol výrobců léčivých přípravků mezi EU a USA (více v příspěvku „Vzájemné uznávání kontrol výrobců léčivých přípravků mezi EU a USA v další fázi“, Veřejné zdraví v listopadu 2017), která může podle odhadů přinést v průměru úspory až 380 tis. $ za inspekci.

 • V souvislosti s diskuzí o reformě WTO EU předložila konkrétní návrhy (např. zlepšení pravidel pro průmyslové dotace) a společně s USA předložily návrhy týkající se zvýšení transparentnosti (více v příspěvku „Komise požaduje modernizaci WTO“, Vnější obchodní vztahy v září 2018).

Předpokládaný další vývoj

Komisařka Malmströmová se zúčastní setkání skupiny odborníků pro obchodní dohody EU 7. 2. 2019, na jehož pořadu jednání jsou vztahy mezi EU a USA.

Odkazy

Krátce…

Komise zavedla ochranná opatření na dovoz rýže z Kambodže a Myanmaru

 • Prudký nárůst dovozu rýže při velmi nízkých cenách způsobil evropským producentům hospodářské škody.

 • Ochranná opatření se zpravidla zavádějí na 3 roky.

 • Původní žádost o zavedení ochranných opatření vznesla italská vláda, kterou podpořily všechny členské státy EU, které pěstují rýži.

Komise 18. 1. 2019 opětovně zavedla dovozní clo na rýži z Kambodže a Myanmaru. Rozhodnutí Komise je vyústěním šetření zahájeného v březnu 2018, v rámci kterého se zjistilo, že za posledních 5 vegetačních období došlo k prudkému nárůstu dovozu rýže (o 89 %) a za podstatně nižší než ceny na trhu EU. Výrazný nárůst dovozu za nízké ceny však způsobil producentům rýže v EU vážné potíže, jelikož jejich podíl na trhu v EU klesl z 61 % na 29 %. Z toho důvodu Komise sáhla k využití mechanismu ochranných opatření podle nařízení o všeobecných celních preferencí (GSP) pro snižování cel u zboží dovezeného z rozvojových zemí. Výši cla Komise stanovila na 175 €/t v 1. roce, ve 2. roce dojde ke snížení na 150 €/t a ve 3. roce bude činit výše cla 125 €/t.

Rada schválila jednotný rámec ochranných opatření ve všech obchodních dohodách EU

 • Cílem nařízení je zajistit efektivnější a jednotné uplatňování ochranných opatření.

 • Nové nařízení by mělo napomoci lépe chránit citlivé produkty a oblasti před jakýmikoli dočasnými nepříznivými dopady dovozu.

Rada 23. 1. 2019 přijala návrh Komise na zavedení horizontálního nařízení, které by mělo umožnit uplatňování ochranných opatření, např. ochranných doložek, napříč všemi obchodními dohodami EU. Dvoustranná ochranná opatření, která jsou připojena k obchodním dohodám, umožňují dočasné odnětí celních preferencí za předpokladu, že je, nebo by mohlo být vážně ohroženo určité domácí průmyslové odvětví. Doposud byly tyto dvoustranné obchodní mechanismy navrhovány pro každou obchodní dohodu samostatně. Návrh nařízení, který Komise předložila v dubnu 2018, předpokládá vytvoření jednotného horizontálního rámce umožňujícího jejich začlenění do nových obchodních dohod. V této fázi se návrh nařízení vztahuje na provádění dohod o volném obchodu mezi EU a Japonskem, Singapurem a Vietnamem. Nařízení by mělo být finálně schváleno na zasedání pléna EP v únoru 2019 a nejpozději 20. dnem po zveřejnění v Úředním věstníku EU by mělo vstoupit v platnost.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality