Vnitřní trh v lednu 2019

08.02.2019
Euroskop

EP se vyjádřil k programu InvestEU, Komise se obrátila na 27 států kvůli neplnění povinností v rámci jednotného trhu pro služby

  • Podpora investic by měla pokračovat i po konci Junckerova plánu

  • Členské státy neplní svoje povinnosti v oblasti služeb

Krátce…

EP se vyjádřil k programu InvestEU

  • Program má sloučit všechny finanční nástroje EU určené na investice a měl by přinést minimálně 650 mld. €.

  • Programu InvestEU navazuje na investiční plán pro Evropu – Junckerův plán.

EP 16. 1. 2019 odhlasoval kladné stanovisko k programu InvestEU navrhovanému v rámci příštího víceletého rozpočtu EU jakožto nástroj na podporu veřejných i soukromých investic v Evropě. Program by v sobě měl sloučit všechny finanční nástroje EU určené na investice a měl by přinést dalších nejméně 650 mld. € investičních prostředků. Komise apelovala na členské státy, aby urychleně odsouhlasily své stanovisko, a mohla být zahájena trojstranná jednání. Návrh Komise na vytvoření programu InvestEU z června 2018 navazuje na investiční plán pro Evropu – tzv. Junckerův plán, který od svého vzniku podpořil investice v hodnotě přes 371 mld. € (více v příspěvku „Komise představila svoji vizi víceletého finančního rámce“, Institucionální záležitosti v červnu 2018). Během rozpočtového období 2021–2027 by měl fond InvestEU poskytnout na podporu investic záruku EU ve výši 38 mld. €, díky čemuž má přitáhnout soukromé i veřejné prostředky na investice po celé EU. Fond InvestEU má být vázaný na konkrétní politiky a má podporovat 4 hlavní oblasti: udržitelnou infrastrukturu, výzkum, inovace a digitalizaci, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti. Nově by mělo být dle Komise financování investičních projektů z EU dostupnější a efektivnější. Kromě fondu mají být součástí programu také centrum pro investiční poradenství a internetový portál.

Komise se obrátila na 27 států kvůli neplnění povinností v rámci jednotného trhu pro služby

  • Členské státy mají intenzivněji pracovat na přijetí legislativních návrhů, které Komise předložila v rámci balíku týkajícího se služeb v lednu 2017.

  • Dotčené členské státy mají 2 měsíce na to, aby na argumenty předložené Komisí reagovaly.

Komise 24. 1. 2019 přijala rozhodnutí týkající se 27 členských států, aby zajistila řádné uplatňování pravidel EU v oblasti služeb a odborných kvalifikací. Přestože služby představují 2/3 ekonomiky EU a vzniká v nich přibližně 90 % pracovních míst, toto odvětví stále zaostává. Ve srovnání se zbytkem světa je růst produktivity v odvětví služeb obzvláště nízký. Komise je přesvědčena, že proto, aby se tento trend obrátil, aby se vytvářela nová pracovní místa a podpořil se další růst, musí členské státy stimulovat rozvoj ekonomiky služeb a lépe využívat potenciálu jednotného trhu služeb. Směrnice o službách (směrnice č. 123/2006), směrnice o odborných kvalifikacích (směrnice č. 55/2013) a 2 směrnice o advokátech (směrnice č. 249/77 a směrnice č. 5/98) nabízejí podnikům a odborníkům, kteří poskytují služby na jednotném trhu EU, příležitosti a stanovují právní rámec pro volný pohyb služeb. V červnu 2016 poskytla Komise pokyny k tomu, jak se stávající právní předpisy EU mají uplatňovat na ekonomiku sdílení. Jak zdůraznilo sdělení o jednotném trhu z listopadu 2018, mohou občané a podniky využívat výhod jednotného trhu pouze v případě, že společně dohodnutá pravidla skutečně v praxi fungují. Komise proto podnikla kroky, které mají zajistit dodržování předpisů EU v oblasti služeb. Kromě 2 odůvodněných stanovisek zaslala Komise celkem 31 výzev a 1 doplňující výzvu týkající se několika omezení v odvětví služeb: výzvy 27 členským státům (všem kromě Dánska) kvůli nesouladu jejich právních předpisů a postupů s pravidly EU pro uznávání odborných kvalifikací a odpovídající přístup k výkonu činnosti (porušení směrnice o odborných kvalifikacích); odůvodněné stanovisko určené Kypru a výzvu Portugalsku ohledně jejich zvláštních pravidel týkajících se přístupu k výkonu činnosti inženýrů a architektů (porušení směrnice o odborných kvalifikacích); doplňující výzvu Chorvatsku, která se týká omezení práva právníků na poskytování multidisciplinárních služeb, omezení reklamy a omezení práva vykonávat činnost (porušení směrnice EU o službách a směrnice č. 5/98 o usazování právníků a právnických firem); 2 výzvy adresované Francii a Polsku a odůvodněné stanovisko určené Irsku ohledně jejich omezení reklamy v odvětví služeb (porušení čl. 56 Smlouvy o fungování EU a směrnice o službách); výzvu Belgii týkající se povolovacího řízení a obecných požadavků, které uplatňuje region Brusel na poskytovatele turistického ubytování (porušení směrnice o službách). Všechny tyto dotčené členské státy mají nyní 2 měsíce na to, aby na argumenty předložené Komisí reagovaly. V opačném případě může Komise rozhodnout, že přistoupí k dalším krokům v rámci řízení o nesplnění povinnosti.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality