Životní prostředí v lednu 2019

08.02.2019
Euroskop

Coreper potvrdil předběžnou dohodu o nových opatřeních pro řešení problematiky plastů, Plán Komise na vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030 zveřejněn

  • Jednání o legislativě omezující užívání plastů na jedno použití se blíží ke konci

  • EU by měla být schopna reagovat na současné výzvy v podobě ekologického zadlužení, změny klimatu, demografických změn, migrace či nerovnosti, plánuje Komise

Krátce…

Coreper potvrdil předběžnou dohodu o nových opatřeních pro řešení problematiky plastů

  • Členské státy potvrdily zavedení přísnějších pravidel pro užívání určitých plastových výrobků na jedno použití.

  • Směrnice bude moci být předložena EP ke schválení.

Coreper 18. 1. 2019 potvrdil předběžnou dohodu z prosince 2019 týkající se zákazu plastů na jedno použití (více v příspěvku EU projednává legislativu omezující užívání plastů na jedno použití“,Životní prostředí v prosinci 2018). Dohoda vychází z návrhu předloženého Komisí v květnu 2018 (více v příspěvku „Komise navrhla omezit či úplně zakázat užívání plastů na jedno použití“, Životní prostředí v květnu 2018). Komise se zaměřila na 10 plastových produktů, které se nejčastěji nacházejí na plážích, a na opuštěná lovná zařízení. Nová pravidla by měla přispět k úsilí o přeměnu EU na „udržitelnější, oběhové hospodářství, kde jsou zdroje využívány udržitelnějším způsobem“, jak bylo vyjádřeno v akčním plánu pro oběhové hospodářství přijatém v prosinci 2015 (více v příspěvku „Komise představila nový balík návrhů k oběhovému hospodářství“, Životní prostředí v prosinci 2015). Rada i EP schválily svá stanoviska v říjnu 2018 (více v příspěvku „Zákaz plastů na jedno použití projednával EP i Rada“, Životní prostředí v říjnu 2018). Nyní bude směrnice předložena EP k formálnímu schválení a poté opět Radě ke konečnému přijetí.

Plán Komise na vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030 zveřejněn

  • EU se snaží být průkopníkem v otázce udržitelnosti.

  • Dokument předkládá 3 scénáře, které mají podnítit diskusi o tom, jak cíle udržitelného rozvoje v rámci EU plnit.

  • Pozornost je věnována přechodu k oběhovému hospodářství, odstranění nerovnováhy v potravinovém systému a zajištění energetických zdrojů, bydlení a mobility do budoucna.

Komise 30. 1. 2019 zveřejnila diskuzní dokument, který by měl nastiňovat možná řešení, jak dosáhnout udržitelné Evropy do roku 2030. Zveřejněný dokument navazuje na Junckerův projev o stavu Unie v roce 2017 a zdůrazňuje závazek EU splnit cíle udržitelného rozvoje OSN a závazky Pařížské dohody o změně klimatu (více v příspěvku „Předseda Komise zhodnotil EU v roce 2017“, Institucionální záležitosti v září 2017). Komise v dokumentu zdůrazňuje nutnost přechodu od lineárního k oběhovému hospodářství, odstranění nerovnováhy v potravinovém systému a zajištění energetických zdrojů, bydlení a mobility i do budoucnosti. Rovněž je podle ní v rámci udržitelného rozvoje nutné podporovat vzdělávání, vědu, technologie, výzkum, inovace, digitalizaci, finance, cenovou politiku, daně, hospodářskou soutěž, odpovědné obchodní chování, sociální odpovědnost podniků, nové obchodní modely, otevřený obchod založený na pravidlech a na řízení a soudržnost politik na všech úrovních. Neméně důležité je dle Komise podporovat udržitelný rozvoj po celém světě, aby se předešlo přijímání protichůdných opatření. Dokument konkrétně nabízí k diskuzi 3 možné scénáře, jak cíle udržitelného rozvoje v rámci EU plnit: (1) počítá s vytvořením zastřešující celoevropské strategie, která by sloužila EU a členským státům jako návod, jak svojí činností přispívat k naplnění cílů udržitelného rozvoje; (2) předpokládá začlenění těchto cílů do všech příslušných unijních politických opatření, aniž by byla prosazována na úrovni členských států; (3) podporuje provádění vnější činnosti, kdy celounijní ambice v oblasti udržitelnosti mají mít širší dopad navenek.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality