Doprava v únoru 2019

08.03.2019
Euroskop

Instituce se dohodly na cílech na podporu čistých vozidel v rámci veřejných zakázek, Kabiny nákladních vozidel budou mít nová celounijní pravidla z hlediska bezpečnosti a areodynamiky, EU se připravuje na tvrdý brexit v oblasti železniční a letecké dopravy, Snižování emisí CO2 pro nákladní automobily dohodnuto Radou a EP, Rada a EP se shodli na pravidlech posilujících bezpečnost silničního provozu

 • EU pokročila směrem k čisté mobilitě

 • EU chce stanovovat vzhled kabin nákladních automobilů

 • Jaký bude dopad tvrdého brexitu na oblast dopravy

 • Emise CO2 u nákladních automobilů mají být sníženy

 • Silnice by měly být bezpečnější

Krátce…

Instituce se dohodly na cílech na podporu čistých vozidel v rámci veřejných zakázek

 • EU chce dekarbonizovat odvětví dopravy.

 • Prostřednictvím politiky zadávání veřejných zakázek může EU podpořit ekologičtější řešení dopravy.

Rumunské předsednictví 11. 2. 2019 dosáhlo předběžné dohody s EP ohledně reformy, která by měla zvýšit jistotu na trhu a přispět ke snižování celkových emisí z dopravy. Nová pravidla mají také za cíl posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu na expandujících globálních trzích zaměřených na tyto nové technologie. Komise předložila svůj návrh v listopadu roku 2017 v rámci druhého balíku opatření v oblasti mobility (více v příspěvku „Komise navrhuje nové cíle pro emise z osobních automobilů“, Doprava v listopadu 2017). V lednu 2019 se Coreper dohodl na vyjednávacím postoji Rady k reformě (více v příspěvku „Rada plánuje podpořit čistou mobilitu prostřednictvím veřejných zakázek“, Doprava v lednu 2019). Reforma má stanovit minimální cíle při zadávání veřejných zakázek pro čistá lehká vozidla, nákladní vozidla a autobusy pro roky 2025 a 2030. Tyto cíle jsou vyjádřeny jako minimální procentní podíly čistých vozidel na celkovém počtu silničních vozidel, na něž se vztahuje souhrn všech veřejných zakázek a veřejných zakázek na služby. Znění obsahuje novou definici „čistého vozidla“. Definice čistého lehkého vozidla vychází z emisních norem CO2. Definice čistého těžkého vozidla je založena na používání alternativních paliv. Došlo k rozšíření rozsahu pravidel, pokud jde o zahrnuté postupy zadávání zakázek. Nová pravidla se rovněž mají vztahovat na širší oblast služeb včetně služeb veřejné silniční dopravy, služeb osobní přepravy zvláštního určení, služeb sběru odpadů a služeb doručování listovních a balíkových zásilek. Pokud směrnice vstoupí v platnost, budou mít členské státy 24 měsíců na přijetí vnitrostátních ustanovení. Každé 3 roky by měly předkládat Komisi zprávu o provádění těchto pravidel, přičemž první zpráva má být předložena v dubnu 2026. Dohoda má být nyní předložena členským státům v Radě k potvrzení.

Kabiny nákladních vozidel budou mít nová celounijní pravidla z hlediska bezpečnosti a areodynamiky

 • Rada schválila předběžnou dohodu týkající se zavedení delších, aerodynamických kabin.

 • Zaoblená přední část kabiny by měla snížit spotřebu paliva a zlepší bezpečnost.

Rumunské předsednictví 12. 2. 2019 dosáhlo předběžné dohody s EP ohledně změny směrnice o maximální délce nákladních vozidel s cílem urychlit zavedení delších, aerodynamických kabin. Návrh směrnice je součástí třetího legislativního balíku v oblasti mobility, který Komise předložila v květnu 2018 (více v příspěvku „Komise představila svůj třetí balík pro mobilitu“, Doprava v květnu 2018). Tyto kabiny mají za cíl zejména ušetřit palivo, zajistit řidičům lepší výhled, bezpečnost a komfort a zvýšit bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Bezpečnější a energeticky účinnější kabiny nákladních vozidel mohou vstoupit na trh již od 1. 9. 2020. Coreper 15. 2. 2019 potvrdil předběžnou dohodu mezi rumunským předsednictvím a EP. Před tím, než mohou být aerodynamické kabiny uvedeny na trh, musí splňovat nutné požadavky pro schvalování typu. Tyto požadavky pro schvalování typu mají být zavedeny do 1. 11. 2019. Následovat by mělo formální hlasování v EP i v Radě s cílem uzavřít projednávání tohoto návrhu během stávajícího funkčního období EP.

EU se připravuje na tvrdý brexit v oblasti železniční a letecké dopravy

 • Železniční a letecká doprava se připravuje na brexit bez dohody.

 • Dohoda by měla umožnit, aby dopravci licencovaní ve VB poskytovali základní služby letecké dopravy mezi VB a zbývajícími 27 členskými státy.

Komise 12. 2. 2019 přijala návrh týkající se tzv. tvrdého brexitu v rámci železniční dopravy. Konkrétněji návrh řeší platnost schválení některých částí železniční infrastruktury z hlediska bezpečnosti na přísně omezenou dobu 3 měsíců, aby se mohlo přistoupit k realizaci dlouhodobých řešení v souladu s právem EU. Návrh se týká zejména tunelu pod Lamanšským průlivem. Opatření má být podmíněno tím, že VB zachová bezpečnostní normy odpovídající požadavkům EU. Tak má být zajištěna ochrana cestujících a bezpečnost občanů a současně tím nemá dojít k závažnějším narušením přeshraničního železničního provozu a kyvadlové dopravy po vystoupení Spojeného království z EU. Následně Rumunské předsednictví 27. 2. 2019 dosáhlo předběžné dohody s EP týkající se opatření s cílem zmírnit závažné narušení propojení v civilní a nákladní letecké dopravě mezi EU a VB v případě tvrdého brexitu. Dohoda by měla umožnit, aby dopravci licencovaní ve VB poskytovali základní služby letecké dopravy mezi VB a zbývajícími 27 členskými státy. Tato práva by měla být podmíněna udělením rovnocenných práv ze strany VB a splněním podmínek zajišťujících spravedlivou hospodářskou soutěž. Dohoda bude nyní předložena ke schválení na zasedání Coreperu v rámci Rady. Nařízení by mělo platit do doby, než vstoupí v platnost dohoda se VB o letecké dopravě, nebo do 30. 3. 2020 – podle toho, co nastane dříve.

Snižování emisí CO2 pro nákladní automobily dohodnuto Radou a EP

 • Předsednictví Rady se dohodlo s EP na historicky prvních evropských cílech snižování emisí CO2 pro nákladní automobily.

 • Nová pravidla zajistí, aby v letech 2025–2029 byly emise CO2 z nových nákladních vozidel v průměru o 15 % nižší než úrovně emisí z roku 2019. Od roku 2030 budou muset být emise u těchto vozidel nižší v průměru o 30 %.

Rumunské předsednictví 19. 2. 2019 dosáhlo předběžné dohody se zástupci EP ohledně nových pravidel, která stanovují závazné cíle snižování emisí CO2 pro těžká vozidla. Emise CO2 z těžkých vozidel, včetně nákladních vozidel, autobusů a autokarů, představují přibližně 6 % celkových emisí CO2 v EU a 27 % celkových emisí CO2 ze silniční dopravy. Komise návrh týkající se tohoto nového nařízení přijala v květnu 2018. V červnu 2018 přijala Rada pravidla pro sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel. V současné době právní předpisy EU nestanovují žádné požadavky na snížení CO2 z těchto vozidel. Cílem je stanovit výkonnostní normy emisí CO2 pro nová těžká vozidla, a tím pomoci členským státům dosáhnout jejich cílů snižování emisí dohodnutých v rámci nařízení o sdílení úsilí. EP svůj postoj schválil v listopadu 2018. Následně se Rada dohodla na svém postoji (obecném přístupu) v prosinci 2018 (více v příspěvku „Požadavky na emise CO2 těžkých vozidel se mají zpřísnit“, Doprava v prosinci 2018). Jednání s EP byla zahájena v lednu 2019 (více v příspěvku „Rada potvrdila dohodu o přísnějších limitech CO2“, Doprava v lednu 2019). Nová pravidla mají zajistit, aby v letech 2025–2029 byly emise CO2 z nových nákladních vozidel v průměru o 15 % nižší než úrovně emisí z roku 2019. Od roku 2030 mají být emise u těchto vozidel nižší v průměru o 30 %. Tyto cíle mají být závazné a výrobci nákladních automobilů, kteří je nesplní, mají platit finanční sankce v podobě poplatku za překročení emisí. Kromě stanovení závazných cílů se Rada a EP dohodly, že systém pobídek pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi v odvětví těžkých vozidel má být oproti původnímu návrhu Komise posílen. Ze zmíněného systému pobídek byly vyloučeny autobusy a autokary, neboť pro tato vozidla byly již pobídky zavedeny prostřednictvím jiných opatření. Obě instituce se také dohodly na zvláštních opatřeních, která mají zajistit dostupnost věrohodných a spolehlivých údajů. Ty mají být získávány z palubních zařízení pro sledování skutečné spotřeby paliva a energie u těžkých vozidel. Již v roce 2018 přijala Rada nařízení, které slouží jako technický základ pro tato nová pravidla, jelikož v něm je podrobně stanoveno, jakým způsobem bude nutné emise CO2 sledovat a vykazovat (více v příspěvku „Rada schválila nová pravidla pro sledování emisí u těžkých vozidel“, Doprava v červnu 2018). Předběžnou dohodu, které bylo dosaženo, musí potvrdit členské státy. Rovněž musí být potvrzena při hlasování na plénu EP. Jakmile budou tyto kroky dokončeny, může Rada přistoupit k formálnímu přijetí tohoto aktu – k tomu dojde pravděpodobně do konce května 2019.

Rada a EP se shodli na pravidlech posilujících bezpečnost silničního provozu

 • Reforma by měla rozšířit oblast působnosti stávajících pravidel na dálnice a jiné hlavní silnice mimo transevropské dopravní sítě (TEN-T).

 • Nově má být povinností brát v úvahu chodce, cyklisty a další zranitelné účastníky silničního provozu, protože v roce 2017 připadla na tyto účastníky silničního provozu téměř 1/2 smrtelných silničních nehod v EU.

Zástupci rumunského předsednictví Rady 27. 2. 2019 dosáhli s EP předběžné dohody ohledně návrhu na posílení řízení bezpečnosti silniční infrastruktury s cílem snížit počet smrtelných a vážných silničních nehod (více v příspěvku „Komise představila svůj třetí balík pro mobilitu“, Doprava v květnu 2018). Tato reforma by měla rozšířit oblast působnosti stávajících pravidel na dálnice a jiné hlavní silnice mimo transevropské dopravní sítě (TEN-T). Navrhovaná směrnice zahrnuje silnice mimo městské oblasti, které jsou stavěny s využitím finančních prostředků EU. Návrh zavádí posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku. Orgány mohou využívat tyto poznatky k tomu, aby prováděly cílenější inspekce bezpečnosti silničního provozu nebo přijaly přímá opatření k nápravě. Při postupech řízení bezpečnosti silničního provozu má být povinností brát v úvahu chodce, cyklisty a další zranitelné účastníky silničního provozu (více v příspěvku „Posílení řízení bezpečnosti silniční infrastruktury má pokračovat“, Doprava v prosinci 2018). Tuto předběžnou dohodu musí potvrdit Rada a EP.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality