Informační společnost v únoru 2019

08.03.2019
Euroskop

Rada a EP dosáhly předběžné dohody o digitálních nástrojích pro firmy, Shoda na kompromisní podobě návrhu směrnice o ochraně autorských práv na internetu nalezena, Rada schválila dohodu týkající se opakovaného užívání údajů financovaných z veřejných prostředků, V EU začnou platit vůbec první celounijní pravidla pro online platformy, Rada přijala koordinovaný přístup pro rozvoj evropské umělé inteligence

 • Nová směrnice má přizpůsobit právo obchodních společností EU digitální éře

 • Dohoda na podobě směrnice o reformě autorských práv EU představuje průlom v budování jednotného digitálního trhu

 • Rada potvrdila větší dostupnost veřejných dat i pro komerční využití
 • Cílem celoevropských pravidel pro online platformy je zamezit nekalým obchodním praktikám, která podkopávají inovační potenciál těchto platforem

 • Intenzivnějším rozvojem a využíváním aplikací umělé inteligence by se dle Rady mohla Evropa stát v dané oblasti globálním lídrem

Rada a EP dosáhly předběžné dohody o digitálních nástrojích pro firmy

 • Právo obchodních společností musí dle Komise plnit svůj účel i v době digitální éry.

 • Společnosti by měly mít možnost registrovat se do obchodního rejstříku online a zakládat online i nové pobočky.

 • Dle Komise by mohla nová pravidla zvýšit účinnost, transparentnost a právní jistotu v dané oblasti.

 • Součástí mají být rovněž záruky bránící podvodnému jednání a zneužívání.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law (COM(2018)239)

 • Rada a EP 4. 2. 2019 dosáhly předběžné dohody ohledně návrhu směrnice, která má usnadnit a podpořit využívání online řešení v kontaktech obchodní společnosti s orgány veřejné moci po celou dobu její existence.

Pozadí

Navrhovaná směrnice doplňuje stávající pravidla v oblasti práva obchodních společností EU kodifikována ve směrnici č. 1132/2017. EU v rámci strategie pro jednotný digitální trh mj. přijala v září 2018 nařízení o jednotné digitální bráně přijatém v září 2018 (více v příspěvku „Rada přijala nařízení o zřízení jednotné digitální brány“, Informační společnost v září 2018). Cílem navrhované směrnice je dosáhnout větší účinnosti, transparentnosti a právní jistoty prostřednictvím využití digitálních nástrojů. Snahou je rovněž modernizovat práva obchodních společností EU, jelikož podle údajů Komise je z celkového počtu 24 mil. společností působících v EU 80 % společností kapitálových. Navíc přibližně 98–99 % těchto kapitálových společností jsou SME, na které by se navrhovaná směrnice vztahovala.

Klíčové a sporné body

Výsledkem dohody jsou následující opatření:

 • Nová pravidla společnostem mají umožnit, aby se mohly nejen registrovat do obchodního rejstříku online, ale rovněž zakládat i nové pobočky online. Poplatky účtované za on-line registraci by měly být transparentní, nediskriminační a neměly by např. přesáhnout celkové náklady vynaložené dotčeným členským státem.
 • Podle zásady „pouze jednou“ by měly společnosti povinnost předkládat orgánům veřejné moci stejné údaje pouze jednou.
 • Informace o společnostech by měly být dostupné zdarma všem zúčastněným stranám v obchodních rejstřících.
 • Součástí jsou rovněž nezbytné záruky proti podvodům a zneužívání v on-line řízeních. Za účelem předcházení podvodnému jednání by měla např. probíhat mezi členskými státy výměna informací o osobách zbavených způsobilosti k členství ve statutárním orgánu.

Předpokládaný další vývoj

Návrh nyní musí formálně potvrdit EP a Rada.

Shoda na kompromisní podobě návrhu směrnice o ochraně autorských práv na internetu nalezena

 • Předpokladem návrhu je jednak lepší ochrana evropských autorů, interpretů a novinářů, jednak podpora zájmů občanů a uživatelů internetu.

 • Nositelům autorských práv by nová směrnice mohla přinést možnost vyjednat si lepší smlouvy s vyšší odměnou za využívání jejich děl internetovými platformami.

 • Návrh měrnice povoluje volné sdílení úryvků, přičemž jejich délka má být omezena.

 • Zachováno má být volné šíření obrázků GIF a meme.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM/2016/0593)

 • EP, Rada a Komise 13. 2. 2019 dosáhly politické dohody o přizpůsobení pravidel EU v oblasti autorského práva digitálnímu věku.

Pozadí

Komise navrhla modernizaci autorského práva v EU v září 2016 v rámci strategie pro jednotný digitální trh (více v příspěvku „Komise modernizuje evropské autorské právo“, Informační společnost v září 2016). Tento návrh je součástí širší iniciativy zaměřené na přizpůsobení pravidel EU v oblasti autorského práva dnešní digitální době. Zástupci Komise, EP a Rady dosáhli v prosinci 2018 rovněž politické dohody, která má zajistit lepší přeshraniční přístup k on-line obsahu (více v příspěvku „Spotřebitelé by měli získat snadnější přeshraniční přístup k online obsahu v rámci EU“, Informační společnost v prosinci 2018). Orgány očekávají, že nová pravidla vytvoří jasnější právní rámec přizpůsobený digitálnímu světu a přinesou výhody pro všechna tvůrčí odvětví, tisk, výzkumné a vzdělávací pracovníky, instituce kulturního dědictví i občany.

Klíčové a sporné body

Tvůrci a aktéři v audiovizuálním a hudebním odvětví by měli mít možnost lépe kontrolovat používání svého obsahu, který na tyto platformy nahrají uživatelé, a dostali za něj zaplaceno. Nová pravidla poprvé stanoví zásadu náležité a přiměřené odměny autorů a interpretů.

Možnost přístupu tvůrců a interpretů k informacím ohledně využívání jejich děl ze strany vydavatelů a producentů by mohlo usnadnit vyjednávání o budoucích smlouvách a získat spravedlivější podíl na generovaných příjmech. Návrh směrnice přináší tvůrcům a interpretům pravomoc odebrat vydavatelům a producentům dříve svěřená práva v případě jejich nedodržování.

Nová pravidla by měla evropským vydavatelům tisku usnadnit vyjednávání o opakovaném použití jejich obsahu na internetových platformách, přičemž autoři těchto článků by měli mít právo na podíl na zisku.

Nová licenční pravidla by měla umožnit občanům na platformách, jako je YouTube nebo Instagram, legálně nahrávat obsah chráněný autorským právem.

Uživatelé by měli mít přístup k dílům, filmům či hudebním nahrávkám, která již nejsou v EU komerčně využívaná. Naprostou volnost by měli mít rovněž při sdílení kopií maleb, soch a dalších uměleckých děl ve veřejném prostoru. Nová směrnice by měla rovněž zjednodušit pravidla týkající se využívání publikací a dat dostupných pro výzkumné, vzdělávací a jiné účely.

Studenti a učitelé by měli mít pravomoc využívat materiály chráněné autorským právem v rámci vyučovacích aktivit online. Podobně evropská muzea, archivy a dalších podobné instituce nemají být v zájmu šíření kulturního dědictví limitovány žádnými omezeními z hlediska autorských práv.

Předpokládaný další vývoj

Dohoda musí být nyní formálně potvrzena EP a Radou. Po zveřejněním v Úředním věstníku EU budou muset členské státy zavést nová pravidla do 2 let do svých vnitrostátních právních předpisů.

Odkazy

Krátce…

Rada schválila dohodu týkající se opakovaného užívání údajů financovaných z veřejných prostředků

 • Údaje veřejného sektoru mají být díky reformě rychleji a snadněji dostupné.

 • Očekává se, že reforma přinese nové příležitosti pro všechny oblasti ekonomiky a stimuluje růst a tvorbu nových pracovních míst.

Coreper 6. 2. 2019 potvrdil dohodu o reformě pravidel týkajících se opakovaného použití údajů veřejného sektoru, na které se zástupci Komise, EP a Rady shodli v lednu 2019 (více v příspěvku „Zástupci EU se dohodli na pravidlech usnadňujících využívání veřejně přístupných dat“, Informační společnost v lednu 2019). Veřejný sektor v členských státech EU produkuje velké množství vysoce kvalitních a hodnotných údajů, které mohou být klíčovým faktorem pro urychlení evropských inovací ve vysoce konkurenčních oblastech. Veškerý obsah, který je podle vnitrostátních předpisů o přístupu k dokumentům veřejně přístupný, bude tedy dle revidované směrnice možné opakovaně použít pro jakékoli účely, včetně komerčních. Údaje veřejného sektoru budou navíc obvykle dostupné bezplatně nebo za velice nízkou cenu. Důraz je kladen na tzv. datové sady vysoké hodnoty – např. statistiky nebo geoprostorová data. Reforma má rozšířit rozsah působnosti pravidel i na veřejné podniky v odvětvích dopravy a veřejných služeb. Revize by měla usnadňovat rovněž využívání veřejně přístupných dat pocházejících z výzkumu financovaného z veřejných zdrojů. Dohodu musí nyní formálně přijmout EP a Rada.

V EU začnou platit vůbec první celounijní pravidla pro online platformy

 • Nová pravidla by se měla dotknout přibližně 7 tis. internetových platforem působících v EU.

 • Dle průzkumu 42 % malých a středních podniků v EU využívá k prodeji svých produktů a služeb internetová tržiště. 50 % evropských podniků působících na platformách se potýká s problémy. Asi 38 % problémů týkajících se smluvních vztahů zůstává nevyřešeno a 26 % bylo vyřešeno s obtížemi.

 • Současné problémy týkající se smluvních vztahů mezi podniky a platformami způsobují dle Eurobarometru přímé ztráty v prodeji ve výši přibližně 1,27 – 2,35 mld. €.

Coreper 20. 2. 2019 potvrdil předběžnou dohodu zavádějící první celounijní pravila pro online platformy, které mají přispět k vytvoření spravedlivého, transparentního a předvídatelného podnikatelské prostředí pro podniky a obchodníky, na které se 14. 2. 2019 dohodli zástupci Komise, EP a Rady. Komise předložila nová pravidla pro on-line platformy, které malým podnikům poskytují záchrannou síť v digitální ekonomice v dubnu 2014 (více v příspěvku „Nová pravidla pro online platformy by měla zajistit více transparentnosti a spravedlnosti pro podniky“, Informační společnost v dubnu 2014). Nová pravidla jsou přizpůsobena především zájmům malých a středních podniků. Zakázány jsou např. určité nekalé praktiky jako náhlé, nevysvětlitelné pozastavení účtu. Rovněž podmínky, za kterých platformy poskytují své internetové zprostředkovatelské služby, musí být jasné a srozumitelné a oznámení o změně podmínek musí být společnostem zasláno alespoň 15 dní předem. V zájmu prodejců a zprůhlednění systému určování pořadí výrobků a služeb na internetových stránkách mají být internetová tržiště a vyhledávači povinni zveřejňovat hlavní parametry daného systému. Platformy mají být rovněž povinny zveřejňovat, jaká data shromažďují, jak je využívají, a jak jsou sdílena s dalšími obchodními partnery. V oblasti řešení sporů mají platformy zavést interní systém pro vyřizování stížností, výjimku mají pouze nejmenší platformy z hlediska počtu uživatelů nebo obratu. V případě, že platformy nebudou dodržovat pravidla stanovená v tomto navrhovaném nařízení, budou mít zastupující organizace, sdružení nebo veřejné subjekty právo zahájit s těmito platformami soudní řízení. Nyní musí dohodu ještě formálně potvrdit EP a Rada. Nová pravidla vstoupí v platnost 12 měsíců od jejich přijetí a zveřejnění, zhodnocení těchto pravidel Komise plánuje po dalších 18 měsících. V návaznosti na vznik prvních celounijních pravidel v dané oblasti Komise navíc zřídila specializované středisko pro sledování ekonomiky internetových platforem.

Rada přijala koordinovaný přístup pro rozvoj evropské umělé inteligence

 • Rada zdůraznila potřebu navýšení investic do rozvoje umělé inteligence.

 • Zdůrazňuje potřebu vytvořit důvěryhodný společný evropský datový prostor.

 • Zdůrazňuje nutnost rozšířit nabídku vysokoškolských programů zaměřených na umělou inteligenci.

Rada 18. 2. 2019 přijala závěry o koordinovaném plánu rozvoje a používání umělé inteligence vytvořené v EU. Tento plán představila Komise v prosinci 2018 (více v příspěvku „Nový plán na vývoj evropské umělé inteligence v Evropě“, Vnitřní trh v prosinci 2018), který vychází ze strategie pro rozvoj umělé inteligence přijaté v dubnu 2018. V závěrech Rada zdůraznila potřebu navyšování investic na rozvoj a používání umělé inteligence, posílení excelence v oblasti technologií a aplikací umělé inteligence a rozvoj užší spolupráce mezi průmyslem a akademickou obcí v oblasti výzkumu a inovací v dané oblasti. Dle Rady by se tak EU mohla stát světovým lídrem ve vývoji a zavádění špičkové, etické a bezpečné umělé inteligence. V oblasti vytváření evropského datového prostoru vyzývá k vytvoření zabezpečených řešení umožňujících snadný přístup k datům. Rada rovněž vyzvala členské státy, aby do poloviny roku 2019 vypracovaly vnitrostátní strategie nebo programy pro umělou inteligenci, popřípadě začlenily aspekty umělé inteligence do jiných příslušných strategií či programů, a to včetně zamýšlených investic do dané oblasti. Na jaře roku 2019 by měla být skupinou odborníků na vysoké úrovni rovněž vypracována zpráva ohledně dopadu digitální transformace na trhy práce v EU.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality