Institucionální záležitosti v březnu 2019

10.04.2019
Euroskop

EU i dále řeší fungování programu Erasmus+ po brexitu, EU se nadále připravuje na různé scénáře odchodu VB z EU, Brexit se odkládá, termín je nejasný

  • Erasmus+ po brexitu přijatý Radou

  • Příprava na tvrdý brexit stále pokračuje

  • Brexit se odkládá

Krátce…

EU i dále řeší fungování programu Erasmus+ po brexitu

  • EU se připravuje na tvrdý brexit v rámci Erasmu.

  • Nařízení má vstoupit v platnost pouze v případě, že VB vystoupí z Unie, aniž by přijala dohodu o vystoupení.

Rada 19. 3. 3019 přijala nařízení o pokračování probíhajících aktivit spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu brexitu. Cílem nařízení je zajistit, aby: (1) nebyly přerušeny probíhající aktivity spojené se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, které byly zahájeny nejpozději v den, kdy se na VB přestanou vztahovat unijní smlouvy; (2) účastníci programu Erasmus+ ze zemí EU-27 a z VB nepřišli o své akademické kredity a nebyli nuceni daný akademický semestr či rok opakovat. Podle odhadů se má na konci března 2019 účastnit programu Erasmus+ ve VB téměř 14 tis. studentů ze zemí EU-27 a v zemích EU-27 kolem 7 tis. studentů z VB (více v příspěvku „Co čeká studenty na Erasmu po brexitu“, Institucionální záležitosti v lednu 2019). Nařízení má vstoupit v platnost pouze v příp adě, že VB vystoupí z Unie, aniž by přijalo dohodu o vystoupení. Použije se ode dne následujícího po dni, kdy unijní smlouvy přestanou pro VB platit.

EU se nadále připravuje na různé scénáře odchodu VB z EU

  • Rada přijala alternativní opatření pro případ tvrdého brexitu.

  • EU se snaží připravit na různé alternativy odchodu VB z EU.

Rada 19. 3. 2019 přijala řadu legislativních aktů v rámci příprav na mimořádnou situaci v případě scénáře brexitu bez dohody. Cílem těchto aktů je omezit nejzávažnější škody, které by mohl způsobit tvrdý brexit v některých odvětvích, v nichž by výrazně zkomplikoval situaci pro občany a podniky. Tyto akty doplňují další opatření týkající se např. práv občanů, která přijaly členské státy v rámci příprav na scénář bez dohody. Jedná se o opatření dočasné povahy a omezeného rozsahu, která jednostranně přijala EU. Jejich účelem není replikovat veškeré výhody vyplývající z členství v EU ani podmínky případného přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení. V některých oblastech jsou podmíněna recipročními kroky ze strany VB. Na scénář brexitu bez dohody se Komise připravuje od prosince 2017. Zveřejnila 90 oznámení týkajících se připravenosti a 3 sdělení Komise a předložila 19 legislativních návrhů: (1) Koordinace sociálního zabezpečení: Jedním z legislativních aktů, které byly přijaty, je nařízení, jež má v případě brexitu bez dohody zajistit práva na sociální zabezpečení občanů členských států EU ve VB a občanů VB v zemích EU-27, kteří před vystoupením VB z EU využívali práva volného pohybu. Mělo by se se vztahovat na: a) státní příslušníky členských států, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, na které se vztahují nebo se dříve vztahovaly právní předpisy jednoho či více členských států nebo kteří jsou či byli v situaci zahrnující VB před brexitem, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé; b) státní příslušníky VB, na které se vztahují nebo se před brexitem vztahovaly právní předpisy jednoho či více členských států, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé. (2) Rybolov: Nové nařízení, jehož cílem je přispět ke zmírnění dopadu brexitu bez dohody na rybolov EU, má umožnit poskytnout rybářům a provozovatelům EU náhradu z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) za dočasné zastavení jejich rybolovných činností v případě náhlého uzavření vod Spojeného království pro rybářská plavidla EU. Cílem dalšího nařízení je zajistit, aby EU mohla plavidlům VB umožňovat přístup do vod EU do konce roku 2019, ovšem s podmínkou recipročních opatření ze strany VB. Nařízení zavádí rovněž zjednodušený povolovací postup platný pro obě strany. (3) Doprava: EU přijala dočasná opatření, jimiž v případě brexitu bez dohody má být zajištěno základní propojení v letecké dopravě, jakož i v nákladní a osobní silniční dopravě. Tato opatření vyžadují reciprocitu ze strany VB. Byla rovněž stanovena pravidla k zajištění toho, aby byla letecká doprava mezi EU a VB i nadále bezpečná. V zájmu zajištění kontinuity investic do infrastruktury EU kromě toho uzpůsobila své transevropské dopravní sítě. (4) Zboží dvojího užití: Rada přijala rovněž změnu nařízení o vývozu určitého zboží dvojího užití s cílem zařadit VB na seznam třetích zemí s nízkou mírou rizika, na něž se vztahují všeobecná vývozní povolení EU. Zboží dvojího užití zahrnuje materiály, vybavení a technologie, které lze použít jak pro civilní, tak pro vojenské účely, včetně šíření a dodávek jaderných, chemických nebo biologických zbraní. Podle práva EU podléhá jejich vývoz do třetích zemí kontrole. Všeobecná vývozní povolení EU umožňují, aby bylo toto zboží za určitých podmínek vyvezeno do zemí s nízkou mírou rizika.

Brexit se odkládá, termín je nejasný

  • VB nevystoupila z EU k datu, které deklarovala, a datum odchodu VB ze EU není stále jasné.

  • Ve VB se budou možná konat opět volby do EP.

Evropská rada 22. 3. 2019 přijala rozhodnutí, které formalizuje politickou dohodu dosaženou dne 21. 3. 2019 o prodloužení lhůty podle článku 50. Na základě žádosti britské premiérky Theresy Mayové se Evropská rada 21. 3. 2019 dohodla na odložení data odchodu VB na 22. 5. 2019 s podmínkou, že Dolní sněmovna schválí dohodu o vystoupení nejpozději 29. 3. 2019. Evropská rada souhlasila s tím, že pokud do té doby Dolní sněmovna dohodu o vystoupení neschválí, bude tato lhůta prodloužena do 12. 4. 2019. V tom případě se očekává, že VB před tímto datem oznámí, jaký další postup plánuje. Rozhodnutí objasňuje, že po dobu trvání prodloužení zůstává VB členským státem se všemi právy a povinnostmi stanovenými Smlouvami a právem EU. Bude-li VB ve dnech 23.–26. 5. 2019 stále členským státem, bude mít povinnost uspořádat volby do EP. Prodloužení rovněž vylučuje jakékoli opětovné otevření smlouvy o odstoupení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality