Spotřebitelé v dubnu 2019

10.05.2019
Euroskop

EP a Rada se dohodly na nové politice pro spotřebitele, Hračky a auta patří k nejvíce nebezpečným výrobkům, Facebook upravil své smluvní podmínky kvůli tlaku Komise, Poslanci schválili nová pravidla proti klamavým a nekalým praktikám

 • Přísnější pravidla na ochranu spotřebitele mají zajistit větší transparentnost a důsledné prosazování práva v případě klamání zákazníků

 • Hračky a auta patří nejčastěji k nebezpečným výrobkům

 • Obchodní model je založen na prodeji cílených reklamních služeb obchodníkům s využitím údajů z profilů uživatelů, vysvětlil Facebook na žádost Komise

 • EU se snaží bojovat proti nekalým praktikám

Krátce…

EP a Rada se dohodly na nové politice pro spotřebitele

 • Spotřebitelé by měli být lépe informováni, co a od koho nakupují.

 • Nová opatření by měla zabránit vydávání různých výrobků za stejné výrobky.

 • Za porušování těchto opatření jsou stanoveny vysoké sankce.

EP a Rada 2. 4. 2019 dosáhly prozatímní dohody o přísnějších pravidlech na ochranu spotřebitele. Novou politiku pro spotřebitele, jejímž cílem je posílit a lépe vymáhat spotřebitelská práva EU, představila Komise v dubnu 2018 (více v příspěvku „Nová politika Komise má posílit a lépe vymáhat práva spotřebitele“, Spotřebitelé v dubnu 2018). Přijatá opatření by měla dle Komise spotřebitelům přinést hned několik výhod. Za účelem zvýšení transparentnosti a posílení práv spotřebitelů na internetu mají být při nákupu na internetu spotřebitelé jasně informováni o tom, zda nakupují výrobky nebo služby od profesionálního prodejce, nebo od soukromé osoby, aby věděli, zda jsou v případě nějakého problému chráněni spotřebitelskými právy. Při vyhledávání on-line by navíc spotřebitelé měli být jasně informováni, pokud si určitý výsledek vyhledávání obchodník zaplatil. Internetové obchody by také měly spotřebitele informovat o hlavních parametrech určujících pořadí výsledků. Zavedeny mají také být sankce za porušování právních předpisů EU na ochranu spotřebitelů. Vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitele tedy mají získat pravomoc ukládat koordinovaným způsobem účinné, přiměřené a odrazující sankce. V případě rozsáhlého porušování právních předpisů postihující spotřebitele v několika členských státech EU má být možné uložit pokutu v max. výši 4 % ročního obratu obchodníka v každém příslušném členském státě. Nová pravidla rovněž objasňují, že uvádění výrobků na trh jako totožných v několika zemích EU, ačkoli se jejich složení nebo vlastnosti výrazně liší, má být posuzováno jako klamavá obchodní praktika. Nyní musí prozatímní dohodu formálně přijmout EP a Rada.

Hračky a auta patří k nejvíce nebezpečným výrobkům

 • Zpráva dokládá, že bylo vydáno přes 2 tis. varování a téměř dvakrát tolik výrobků bylo staženo z trhu a z oběhu.

 • Více než polovina všech zjištěných nebezpečných výrobků pocházela z Číny.

Komise 5. 4. 2019 zveřejnila zprávu o systému Safety Gate pro nebezpečné výrobky (dříve systém rychlého varování) za rok 2018. Komise přejmenovala systém rychlého varování na Safety Gate. Zpráva konstatuje, že si orgány vyměnily 2 257 varování před nebezpečnými výrobky. Mezi nejčastěji oznamované kategorie výrobků patřily hračky (31 %), po nichž následovala „motorová vozidla“ (19 %) a „oděvy, textilie a módní výrobky“ (10 %). Hlavními nahlašovanými riziky byla chemická rizika a rizika zranění (obě 25 %) a dále nebezpečí udávení pro děti (18 %). Systém rychlého varování již od roku 2003 zaručuje, že se informace o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které byly kdekoliv v EU staženy z trhu a/nebo z oběhu, rychle dostanou ke členským státům a ke Komisi. Díky tomu lze pak v EU přijmout opatření (zákaz/zastavení prodeje, stažení z trhu nebo z oběhu nebo odmítnutí dovozu celními orgány). Safety Gate má vlastní veřejně přístupné internetové stránky, které umožňují přístup k týdenním aktualizacím varování zasílaných vnitrostátními orgány zapojenými do systému. Každý týden je zaregistrováno přibližně 50 varování, která jsou zveřejněna na internetových stránkách. Podniky mají také k dispozici zvláštní nástroj Business Gateway určený k rychlému a účinnému varování vnitrostátních orgánů před výrobkem, který uvedly na trh a který by mohl být nebezpečný. Stažení výrobku z oběhu je jedním z nejběžnějších opatření ke snížení rizik, která nebezpečné výrobky představují, avšak podíl výrobků, které se podařilo získat od spotřebitelů zpět, zůstává obecně nízký. Jak ukazuje nový průzkum týkající se této problematiky, 1/3 respondentů vědomě pokračuje v používání výrobků stažených z oběhu. To znamená, že oznámení o stažení z oběhu nemusí mít na spotřebitele velký vliv, případně že informování o riziku není dostatečně jasné. Více než 1/2 všech zjištěných nebezpečných výrobků pochází z Číny. Spolupráce s čínskými orgány v oblasti bezpečnosti výrobků zůstává prioritou, ale její výsledky jsou nejednoznačné. Komise je v této záležitosti trvale v kontaktu s příslušnými čínskými orgány. Tato spolupráce zahrnuje i zvyšování povědomí o pravidlech bezpečnosti výrobků, která musí být při prodeji výrobků spotřebitelům v EU dodržena.

Facebook upravil své smluvní podmínky kvůli tlaku Komise

 • Facebook se zavázal k větší transparentnosti a k přímočařejší formulaci svých uživatelských podmínek.

 • Facebook pozměnil další pravidla, např. pro dočasného uchovávání obsahu, který spotřebitelé vymazali.

Komise 9. 4. 2019 informovala, že společnost Facebook napravila své smluvní podmínky a spotřebitelům vyjasnila, že údaje uživatelů využívá při profilování a následném zveřejňování cílené reklamy. Nové podmínky také definují, jaké služby využívající údajů o uživatelích prodává Facebook třetím stranám, jak je možné zrušit svůj účet a z jakých důvodů může být účet deaktivován. Facebook přijal nápravná opatření v návaznosti na jednání s Komisí a orgány na ochranu spotřebitele, která započala v reakci na skandál Cambridge Analytica, a šetření uskutečněné v roce 2018. V této souvislosti Facebook přislíbil, že do svých smluvních podmínek vloží nový text o bezplatnosti svých služeb, s tím, že uživatelé na oplátku souhlasí se sdílením svých údajů a s tím, že budou vystaveni komerční reklamě. Společnost zároveň pozměnila další smluvní podmínky. Uznala tak např. svoji odpovědnost v případě, když třetí strana příslušné údaje zneužije; omezila pravomoc jednostranně měnit smluvní podmínky a lhůtu pro dočasné uchovávání obsahu, který spotřebitelé vymazali, na dobu max. 90 dnů. Facebook by měl dané závazky zapracovat nejpozději do konce června 2019.

Poslanci schválili nová pravidla proti klamavým a nekalým praktikám

 • Cílem je zpřehlednění rozhodování o pořadí zobrazovaných online nabídek.

 • Mělo by dojít k rozšíření definice klamavých praktik o neopodstatněnou dvojí kvalitu výrobků.

 • Pokuty by měly dosahovat až 4 % ročního obratu obchodníka.

EP 17. 4. 2019 schválil nová pravidla ochrany spotřebitelů, které se zabývají zpřehledněním rozhodování o pořadí zobrazovaných nabídek na on-line trzích a dvojí kvalitou výrobků. Schválená směrnice je součástí balíku s názvem Nová politika pro spotřebitele, novelizuje aktuální směrnice o nekalých obchodních praktikách, o právech spotřebitelů, o nepřiměřených smluvních podmínkách a o označování cen výrobků (více v příspěvku „Nová politika Komise má posílit a lépe vymáhat práva spotřebitele“, Spotřebitelé v dubnu 2018). Návrh směrnice se zaměřuje na přizpůsobení unijních pravidel ochrany spotřebitelů v kontextu neustálého rozvoje digitálních nástrojů. Spotřebitelům by měla přinést informace o způsobu sestavování pořadí on-line nabídek a umožnit jim rozpoznat, kdy jde o takzvané placené umístění, při kterém třetí strany platí za lepší viditelnost své nabídky. Zpřehlednit by se mělo i využívání on-line recenzí a personalizované určování cen. On-line trhy a srovnávací služby, například Amazon, eBay, Airbnb či Skyscanner, by měly v budoucnu zveřejnit hlavní parametry, které určují pořadí nabídek, v jakém se spotřebiteli zobrazí při vyhledávání. Spotřebitelé by také měli být jasně informováni, zda nakupují výrobky nebo služby přímo na on-line tržišti, od obchodníka nebo od soukromé osoby, aby věděli, jakým způsobem jsou chráněni v případě problému, například při reklamaci, a zda bylo při nákupu použité personalizované určování ceny. Návrh směrnice se věnuje i problematice dvojí kvality produktů, tedy zda jsou výrobky odlišného složení či s různými charakteristikami nabízeny pod stejnou značkou. Schválený text rozšiřuje aktuální definici klamavých obchodních praktik, za které by se v budoucnu mohlo považovat i to, pokud společnost nabízí zboží v jednom členském státě jako zboží totožné se zbožím uváděným na trh v jiných členských státech, ačkoliv takové zboží má podstatně odlišné složení nebo znaky. Zakázat takovou praktiku však bude možné pouze za předpokladu, že odlišné složení nebude mít odůvodněné a objektivní faktory. Mezi tyto faktory by měly kromě jiného patřit dostupnost nebo sezónnost surovin, zlepšení přístupu ke zdravým a výživným potravinám či právo obchodníka nabízet na různých geografických trzích zboží stejné značky v obalech různé hmotnosti či objemu. Předložený text zavazuje Komisi, aby do 2 let po účinnosti směrnice důkladně posoudila nově vzniklou situaci a v případě potřeby navrhla zařazení dvojí kvality produktů přímo mezi nekalé obchodní praktiky. Nejvyšší možná sankce za rozsáhlé porušování právních předpisů, které poškozuje spotřebitele v několika členských státech, by na základě nových pravidel měla být alespoň na úrovni 4 % ročního obratu obchodníka v předchozím roce. Pokud nejsou informace o obratu k dispozici, maximální pokuta by mohla dosáhnout 2 mil. €. Návrh směrnice poslanci schválili poměrem hlasů 474:163:14. V případě, že Rada návrh schválí v nezměněném znění, nová pravidla vstoupí v platnost. Členské státy mají mít následně 24 měsíců na transpozici jejich ustanovení do svých vnitrostátních právních předpisů.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality