EU usiluje o prolomení krize mnohostranného obchodního systému

30.05.2019
Eliška Drnovská, Úřad vlády

V pondělí 27. května zasedala podruhé a naposledy během rumunského předsednictví Rada ve formátu ministrů obchodu. Hlavními body na agendě byly již tradiční diskuze týkající se modernizace Světové obchodní organizace (WTO) a obchodních vztahů EU a USA. Obě témata jsou přitom mimořádně komplexní a odráží aktuální krizi mnohostranného obchodního systému. V pozitivnějším duchu se nesla diskuze ohledně přípravy podpisu dvou dohod mezi EU a Vietnamem, a to Dohody o volném obchodu (FTA) a Dohody o ochraně investic (IPA).

Světová obchodní organizace se již delší čas nachází v krizi, více či méně ochromující všechny její funkce. Shoda nicméně panuje na tom, že nejpalčivějším problémem je blokace doplnění členů Odvolacího orgánu mechanismu pro řešení sporů WTO, kterou svým nekonstruktivním přístupem způsobují Spojené státy americké. EU se snaží sehrávat aktivní roli, pokud jde o řešení této krize, a předložila několik návrhů na úpravu pravidel řešení sporů.

Předmětem pondělní diskuze ministrů byl především nový přístup Evropské komise, který si klade za cíl odvrátit kolaps odvolací instance koncem letošního roku, kdy bude mít Odvolací orgán méně než tři členy a tudíž přestane být usnášeníschopný. Komise tuto situaci považuje za velmi pravděpodobnou a proto je jejím záměrem využít dočasné řešení (interim solutions) za pomoci arbitráže, jíž umožňuje čl. 25 současných pravidel pro řešení sporů. Všechny členské státy toto řešení podpořily, současně však zdůraznily, že se nesmí jednat o trvalou alternativu současným pravidlům, ale dočasné řešení do doby, než bude přijat dlouhodobě udržitelný konsenzus řešení systémových problémů.

Tisková konference

Na tiskové konferenci po skončení jednání seznamuje novináře s výsledky Rady komisařka pro obchod Cecilia Malströmová a rumunský ministr pro obchod a podnikání Ștefan-Radu Oprea. Zdroj: Rada EU

V případě negociace nových obchodních pravidel členské státy ocenily schválení negociačních směrnic (mandátu) EU pro jednání o pravidlech v oblasti elektronického obchodu, které byly Radou schváleny jakožto bod A. Tato jednání, která aktuálně probíhají v plurilaterálním formátu, by měla zejména prokázat relevanci WTO pro 21. století a zajistit pravidla usnadňující elektronický ochod. V tomto kontextu považuje EU za důležité mj. nastavení rovnováhy mezi volným pohybem dat a ochranou osobních údajů.

Situace ve vztazích EU a USA je nadále komplikována řadou faktorů na bilaterální i multilaterální úrovni (obchodní válka USA a Číny, krize Odvolacího orgánu WTO, vzájemné obchodní spory). Dne 17. května 2019 oznámil prezident Trump výsledky šetření, dle nichž dovozy automobilů představují hrozbu pro národní bezpečnost USA. Zároveň bylo odloženo uvalení případných opatření, plynoucích z této zprávy, a to o 180 dní.

Ministři obchodu během jednání Rady rozhodně odmítli závěry učiněné USA o dovozech automobilů jakožto bezpečnostní hrozbě, současně se více méně shodují na tom, že dalších 180 dní by EU měla využít primárně k pokračování dialogu s americkou stranou a spolupráci na oblastech společného zájmu. Pokud by však USA přistoupily k zavedení opatření, je EU připravena na tento krok rozhodným způsobem reagovat.

Jednání Rady pro obchod
Český náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl a švédská ministryně Ann Lindeová na jednání Rady EU. Zdroj: Rada EU

Posledním řádným bodem programu byly dvě dohody připravené k podpisu mezi EU a Vietnamem. V případě FTA se jedná o dohodu ve výlučné pravomoci EU, smluvní stranou IPA jsou nicméně kromě EU také všechny členské státy, což odráží smíšený kompetenční charakter dohody. I přes silnou podporu brzkému podpisu obou dohod, který je plánován na konec června 2019, vyjádřily některé členské státy obavy, pokud jde o závazky garance základních pracovních standardů ze strany Vietnamu, obsažené v kapitole FTA věnované obchodu a udržitelnému rozvoji. Vietnam nicméně v tomto ohledu činí pokroky a zavázal se ratifikovat zbývající úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) v rozumném časovém výhledu.

Obsahově je FTA velmi ambiciózní dohodou, odstraňuje 99 % celních tarifů vzájemného obchodu a významně také redukuje netarifní překážky obchodu. Ty přitom nezřídka zvyšují náklady hlavně malým a středním podnikům. Kromě toho představuje FTA také určitý mezník, neboť obsahuje stejnou míru ambicí, jaká je obsažena v obdobných dohodách s plně rozvinutými asijskými partnery. EU proto doufá, že dohoda FTA bude pozitivním precedentem zejména vůči dalším zemím ASEAN a zároveň i signálem podpory volnému obchodu.

Autor: Eliška Drnovská, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek