DOPORUČENÍ: Boj s klimatickou změnou

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 12. června 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o boji s klimatickou změnou, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a ekologická hnutí.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 5 doporučení:

  • Žádoucích změn směrem k bezuhlíkové ekonomice schopné se adaptovat na změny klimatu je možné dosáhnout pouze prostřednictvím kombinace nastavování centrálních politik na evropské i národní úrovni a zároveň podporou aktivit na úrovni firem, místních komunit a jednotlivců. Veškerá odpovídající opatření by měla vedle environmentálního pilíře stavět také na pilíři sociálním a ekonomickém.
  • Budoucí konkurenceschopnost České republiky bude do velké míry záviset na schopnosti ekonomiky přeorientovat se na udržitelné a nízkoemisní technologie. Legislativa na evropské i české úrovni musí odrážet současnou situaci jednotlivých regionů. Tato transformace je výzvou, ale pokud bude spojena s dlouhodobou vizí, zároveň i jedinečnou příležitostí, která by měla být využita co nejdříve.
  • Negativní externality v podobě emisí skleníkových plynů (tzv. uhlíková stopa) by měly být zahrnovány do ceny produktů a služeb.
  • Adaptaci na probíhající klimatické změny je nezbytné řešit nadrezortněna základě dlouhodobých analýz a zajistit pro ni odpovídající financování. Zemědělství a lesnictví se musí vedle krátkodobé produkce více zaměřit na ochranu ekosystémových služeb a trvalou udržitelnost.
  • Je třeba, aby stát více pracoval s motivačními nástrojipodporujícími klimaticky uvědomělé chování. Mezi ně může patřit vytvoření rozsáhlého úvěrového programu pro dosažení energetických úspor domácností, stejně jako certifikace výrobků z hlediska jejich uhlíkové stopy.

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality