Vnitřní trh v červenci 2019

09.08.2019
Euroskop

Komise vydala pokyny pro zadavatele veřejných zakázek

 • Mezinárodní Smlouva o energetické chartě má být modernizována s ohledem na ochranu životního prostředí, chce EU

Komise vydala pokyny pro zadavatele veřejných zakázek

 • Hodnota trhu EU s veřejnými zakázkami se odhaduje na 2 bil. € ročně, což z EU činí nejvíce otevřený trh s veřejnými zakázkami.

 • Pokyny by měly pomoci zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž, vysokou kvalitu a rovné podmínky na trzích s veřejnými zakázkami.

 • V centru pozornosti při zadávání veřejných zakázek mají být inovace, sociální odpovědnost a udržitelnost.

 • Zahraničním uchazečům je zajištěn vstup na trhy EU s veřejnými zakázkami pouze v případě podepsání dohody o volném obchodu s EU, která danou oblast spravuje.

Communication from the Commission Guidance on the participation of third country bidders and goods in the EU procurement market (C(2019)5494)

 • Komise 24. 7. 2019 vydala pokyny ohledně účasti uchazečů ze třetích zemí na trhu EU s veřejnými zakázkami.

Pozadí

EU disponuje společnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek, které byly aktualizovány a zjednodušeny v roce 2014. Účelem je převážně zajistit, že veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím transparentních, nediskriminačních a konkurenčních nabídkových řízení a dosáhnout tak větší efektivnosti při vynakládání prostředků daňových poplatníků. Komise se také snaží, aby v centru zadávacích řízení byly zakázky k plnění cílů v oblasti životního prostředí, inovací či sociální oblasti. Pokyny navazují na iniciativu Komise navrženou v říjnu 2017, jejímž cílem je efektivnější a udržitelnější způsob zadávání veřejných zakázek, který by zároveň v zájmu zjednodušení a zrychlení postupů využíval plného potenciálu digitálních technologií (více v příspěvku „Komise prosazuje efektivnější a profesionálnější zadávání veřejných zakázek“, Vnitřní trh v říjnu 2017). Pokyny mají sloužit zadavatelům veřejných zakázek v členských státech jako návod, jak správně poznat uchazeče z třetích zemí, kteří jsou oprávněni vstoupit na trh EU s veřejnými zakázkami. Veřejným zadavatelům by mohly též pomoci efektivním způsobem zkoumat a identifikovat nabídky s potenciálně mimořádně nízkou cenou. Komise si tím slibuje také zvýšení povědomí veřejných zadavatelů o nástrojích, které jsou jim v unijním rámci pro zadávání veřejných zakázek k dispozici (tj. opatření pro případ mimořádně nízkých cenových nabídek či opatření, jež mají zajistit, aby uchazeči z třetích zemí dodržovali stejné normy v oblasti bezpečnosti, práce a životního prostředí jako uchazeči z EU).

Klíčové a sporné body

Pokyny konkrétně stanovují či připomínají, že:

 • Přístupem na trh EU s veřejnými zakázkami disponují pouze podniky z těch třetích zemí, které mají s EU uzavřené závazné mezinárodní nebo dvoustranné dohody o volném obchodu upravující i zadávání veřejných zakázek.
 • Možnost členských států omezit přístup na své trhy v oblasti obrany a bezpečnosti.
 • Možnost veřejných zadavatelů odmítnout nabídky, které se jeví jako bezdůvodně nízké. V této souvislosti je přiložen seznam otázek, na které mohou být v případě potřeby objasnit cenu uchazeči dotázáni.
 • Popsány jsou konkrétní příklady strategického zadávání veřejných zakázek, které prosazují sociální, environmentální a pracovní normy.
 • Komise připomíná ochotu posoudit slučitelnost projektu s pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek (např. o zahájení zadávacího řízení na hlavní projektové práce, podpis mezinárodní dohody, poradenství ohledně mimořádně nízké ceny a kvalitativně založeného nastavení veřejných zakázek).

Předpokládaný další vývoj

Úkolem EU je pokusit se co nejlépe vypořádat s deformačními účinky zahraničního státního vlastnictví a státního financování zahraničních společností na vnitřním trhu EU. Mimo to Komise znovu vyzvala EP i členské státy, aby do konce roku 2019 přijaly nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek s cílem podpořit reciprocitu a zpřístupnit pro podniky z EU veřejné zakázky ve třetích zemích.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality