Životní prostředí v červenci 2019

09.08.2019
Euroskop

Komise zintenzivňuje opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

 • Komise chce více bojovat proti odlesňování a podporovat udržitelnost lesů

Komise zintenzivňuje opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

 • V letech 1990–2016 došlo ke ztrátě lesních porostů o rozloze 1,3 mil. km2.

 • Odlesňování produkuje téměř 12 % celkových emisí skleníkových plynů, což je více než v odvětví dopravy.

 • Jedním z cílů je minimalizovat dopad spotřeby v EU na odlesňování a znehodnocování lesů.

 • Komise ve svém sdělení uvedla, že bude podporovat obchod se zemědělskými a lesnickými výrobky, jejichž produkce nezpůsobuje odlesňování nebo znehodnocování lesů.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social committee and the Committee of the regions – Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests (COM(2019)352)

 • Komise 23. 7. 2019 informovala o svém rozhodnutí zahájit aktivnější přístup v otázce ochrany a obnovy světových lesů.

Pozadí

EU v dané oblasti dlouhodobě hraje vedoucí úlohu. Od roku 2003 naplňuje akční plán pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) zaměřený na boj proti nezákonné těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu. Cílem EU je také do roku 2030 zastavit celosvětový úbytek zalesněných ploch a snížit hrubý úbytek tropických lesů o 50 % do roku 2020. Dosažené výsledky však zatím nenasvědčují tomu, že by se EU podařilo stanovené ambice naplnit. Aktivnější přístup by se měl projevit v případě zavádění opatření pro posílenou mezinárodní spolupráci, podpory udržitelného financování, lepšího využívání půdy a zdrojů, udržitelného vytváření pracovních míst, řízení dodavatelského řetězce a v neposlední řadě také cíleného výzkumu a sběru dat. V této souvislosti Komise rovněž zahájila posuzování případných nových regulačních opatření, která by měla regulovat dopad spotřeby v EU na odlesňování a znehodnocování lesů.

Klíčové a sporné body

Jako 5 hlavních priorit Komise ve sdělení vytyčila:

 • Snížení dopadu spotřeby EU na půdu a podpora obchodu a spotřeby v EU takových produktů, které nezpůsobují odlesňování. K tomu má napomoci nově vytvořená mnohostranná platforma, prostřednictvím které by mohly vzájemně komunikovat zainteresované subjekty. Mimo to Komise hodlá zavést přísnější systémy certifikace pro výrobky nezpůsobující odlesňování.
 • Navázání spolupráce s partnerskými zeměmi ohledně snižovaní tlaku na lesy a na vytvoření vnitrostátních rámců pro lesy, které by podporovaly udržitelné využívání lesů.
 • Posílení mezinárodní spolupráce v boji proti odlesňování a znehodnocování lesů prostřednictvím mezinárodních fór.
 • Zvýšení veřejných a soukromých finančních prostředků na podporu udržitelnějších způsobů využívání půdy. S tím se zároveň pojí záměr Komise vytvořit pobídkové mechanismy pro drobné zemědělce s cílem zachovat a posílit ekosystémové služby a prosazovat udržitelné zemědělství a obhospodařování lesů.
 • Zvýšení informovanosti o aktuálním stavu světových lesů a dodavatelských řetězcích, s čímž souvisí i zefektivnění výzkumu a inovací. Za tímto účelem Komise ve sdělení hovoří o vytvoření observatoře EU pro sledování odlesňování a znehodnocování lesů, která by se specializovala na monitorování a měření změny ve světovém zalesnění a souvisejících hybných silách. Většího využití k monitorování lesů by si dle Komise dočkal již existující satelitní systém Copernicus.

Předpokládaný další vývoj

Komise nyní bude spolupracovat se širokým spektrem relevantních zúčastněných stran na naplňování svého sdělení.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality