Životní prostředí v září 2019

09.10.2019
Euroskop

EU s vervou pokračuje v boji proti změně klimatu, EU chce stanovit, co je environmentálně udržitelné

  • EU v čele v boji proti změně klimatu, tentokrát na klimatickém summitu v New Yorku

  • EU chce zavést jednotný klasifikační systém pro environmentálně udržitelná ekonomická odvětví

Krátce…

EU s vervou pokračuje v boji proti změně klimatu

  • EU je lídrem v boji proti změně klimatu a chce jím zůstat i nadále.

  • Kromě toho, že EU podniká konkrétní kroky k naplnění závazků plynoucích z Pařížské dohody, bude k tomu napomáhat i ostatním státům.

Komise 11. 9. 2019 přijala sdělení o klimatickém summitu OSN v New Yorku, který se konal ve dnech 23 –29. 9. 2019. Komise zdůraznila, že i nadále hodlá být příkladem v boji proti změně klimatu a vyjednávat mezinárodní rámec, jehož součástí bude co největší množství států. Připomněla, že EU podnikla konkrétní kroky vzhledem k naplňování cílů Pařížské dohody, zejména v energetice. EU je také vůbec první velkou ekonomikou, která zavedla závazný právní rámec pro naplňování závazků zmíněné dohody s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Tento cíl podporuje dle posledního průzkumu Eurostatu i společnost, 93 % Evropanů věří, že změna klimatu je vážným problémem.

EU chce stanovit, co je environmentálně udržitelné

  • Rada přijala opatření k provádění své strategie financování udržitelného růstu a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje.

  • Měly by být stanoveny požadavky na environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Coreper 25. 9. 2019 schválil postoj Rady k návrhu nařízení na vytvoření celounijního klasifikačního systému či „taxonomie“, který má podnikům a investorům poskytnout společná pravidla pro určení toho, které hospodářské činnosti lze považovat za environmentálně udržitelné. EU usiluje o přijetí opatření k provádění své strategie financování udržitelného růstu a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. K přechodu na udržitelné hospodářství je třeba investovat stovky mld. € a je zřejmé, že potřebný kapitál není možné poskytnout ze strany EU. Navrhované nařízení se má snížit roztříštěnost vyplývající z tržních iniciativ a vnitrostátní praxe a omezit environmentální dezinformace (tzv. „greenwashing“), tj. praxi, kdy jsou na trh uváděny finanční produkty označované jako „ekologické“ nebo „udržitelné“, které ve skutečnosti nesplňují základní environmentální standardy. Postoj Rady uvádí 6 environmentálních cílů EU: (1) zmírňování změny klimatu; (2) přizpůsobení se změně klimatu; (3) udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; (4) přechod na oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace; (5) prevence a omezování znečištění a (6) ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. Aby bylo možné hospodářské činnosti označit za environmentálně udržitelné, mají splňovat tyto požadavky: přispívat ve značné míře alespoň k jednomu z 6 výše uvedených environmentálních cílů; žádný z environmentálních cílů vážně nepoškozovat; být prováděny v souladu s minimálními zárukami v oblasti sociálních věcí a správy; a splňovat konkrétní technická screeningová kritéria. Na základě toho by pak Komise měla za úkol zavést vlastní klasifikaci, a to vymezením „technických screeningových kritérií“ pro každý příslušný environmentální cíl. Pokud jde o odvětvovou klasifikaci hospodářských činností, měla by tato kritéria právní podobu aktů v přenesené pravomoci. Ty by byly doplňovány prováděcími akty vymezujícími, jaké kvantitativní a kvalitativní prahové hodnoty musí hospodářská činnost splňovat, aby mohla být považována za environmentálně udržitelnou. Komisi by měla pomáhat skupina odborníků pro technické poradenství – „platforma pro udržitelné finance“, která by měla za úkol při vypracovávání technických screeningových kritérií poskytovat poradenství a analyzovat jejich dopad, pokud jde o potenciální náklady a přínosy plynoucí z jejich uplatňování. Komise má také využívat poradenství odborné skupiny tvořené odborníky z členských států, kteří se mají vyjadřovat k přiměřenosti těchto technických screeningových kritérií. Podle postoje Rady by měla být uvedená taxonomie zavedena do konce roku 2021, aby bylo do konce roku 2022 zajištěno její uplatňování v plném rozsahu. EP hlasoval o postoji k tomuto návrhu v březnu 2019.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality