Doprava v říjnu 2019

08.11.2019
Euroskop

EU chce zajistit bezpečnější silnice i mimo TEN-T

  • Stávající pravidla týkající se bezpečnosti silnic mají být rozšířena

Krátce…

EU chce zajistit bezpečnější silnice i mimo TEN-T

  • EU chce snížit počet úmrtí a vážných zranění na silnicích tím, že zajistí lepší projektování a údržbu silnic, tunelů a mostů.

  • Revidovaná směrnice má rozšířit oblast působnosti stávajících pravidel na dálnice a jiné hlavní silnice mimo transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Rada 7. 10. 2019 přijala revidovaná pravidla, která stanoví systematičtější přístup k bezpečnější silniční infrastruktuře. Reforma je součástí úsilí EU směřujícího k dosažení strategických cílů, a to snížit do roku 2020 počet úmrtí na silnicích ve srovnání s rokem 2010 o polovinu a do roku 2050 se přiblížit k nulovému počtu úmrtí (více v příspěvku „Komise představila svůj třetí balík pro mobilitu“, Doprava v květnu 2018). Revidovaná směrnice má za cíl rozšířit oblast působnosti stávajících pravidel na dálnice a jiné hlavní silnice mimo transevropské dopravní sítě (TEN-T). Ze statistických údajů vyplývá, že tento krok by měl přispět k větší bezpečnosti silniční infrastruktury v celé EU. Navrhovaná pravidla se budou vztahovat také na silnice mimo městské oblasti, které jsou budovány s využitím finančních prostředků EU. Členské státy mají alespoň každých 5 let provádět posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku. Posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku poskytuje stručný přehled celé silniční sítě, na kterou se vztahuje tato směrnice, a používá se pro posuzování rizika nehod. Orgány mají využít těchto poznatků k tomu, aby prováděly cílenější inspekce bezpečnosti silničního provozu nebo přijaly přímá opatření k nápravě. První posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku má proběhnout nejpozději do roku 2024. Při postupech řízení bezpečnosti silničního provozu bude povinností brát systematicky v úvahu chodce, cyklisty a další zranitelné účastníky silničního provozu. V roce 2017 představovali tito účastníci silničního provozu téměř 1/2 úmrtí na silnicích v EU. Hlasováním Rady je legislativní proces završen. V únoru 2019 bylo dosaženo předběžné dohody mezi rumunským předsednictvím a EP. Směrnice bude nyní vyhlášena v Úředním věstníku EU. V platnost vstoupí 20 dní po vyhlášení. Členské státy pak budou mít 2 roky na přijetí vnitrostátních ustanovení pro její zavedení do praxe.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality