Životní prostředí v říjnu 2019

08.11.2019
Euroskop

Rada představila postoj EU ke konferenci OSN ke změně klimatu, Rada přijala závěry k chystanému 8. akčnímu programu EU pro životní prostředí, Norsko a Island spolupracují s EU v boji proti klimatické změně, sníží emise o 40 %

  • Rada představila svůj ambiciózní postoj ke konferenci o změně klimatu v Santiago se Chile

  • Rada chce zpracovat strategii o chemických látkách a akční plán pro oběhové hospodářství
  • Proti změně klimatu s EU bojují i Island a Norsko

Krátce…

Rada představila postoj EU ke konferenci OSN ke změně klimatu

  • Rada přijala podklady pro další jednání na základě Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

  • EU je světovým lídrem ve snižování emisí a jde příkladem ostatním smluvním zemím.

  • Podle ní EU dokázala, že lze ekonomicky růst a přitom snižovat emise.

Rada 4. 10. 2019 přijala závěry k přípravám EU na konferenci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která proběhne v Santiagu de Chile ve dnech 2.–13. 12. 2019. Priority EU pro nadcházející zasedání jsou (1) dokončit prováděcí pokyny pro mechanismus dobrovolné spolupráce dle čl. 6 Pařížské dohody, (2) finalizovat druhý přezkum Varšavského mezinárodního mechanismu pro otázky škod a ztrát, (3) dokončit přezkum Limského pracovního programu zabývajícího se otázek genderu a (4) učinit pokrok v technických záležitostech na ujednáních v rámci posílené transparentnosti. Obecně je Rada znepokojena zvyšujícími se dopady změny klimatu a kvituje snahy a aktivity společnosti vedoucí k zintenzivnění činnosti a zvýšení ambicí v boji proti změně klimatu. Zdůraznila také, že se EU daří oddělovat hospodářský růst od produkce emisí. V letech 1990–2017 vzrostla ekonomika EU o 58 %, zatímco emise byly sníženo o 22 %. Rada zároveň vyzvala ostatní smluvní strany Pařížské dohody, aby do roku 2020 předložily své dlouhodobé strategie, tu svou hodlá EU dokončit do roku 2019.

Rada přijala závěry k chystanému 8. akčnímu programu EU pro životní prostředí

  • Rada požaduje, aby akční program více reflektoval závažnost změny klimatu a nové výzvy, které tato situace přináší.

  • Po Komisi požaduje předložení 2 strategií – o chemických látkách a akční plán pro oběhové hospodářství.

Rada 4. 10. 2019 přijala závěry k v pořadí již 8. akčnímu programu pro životní prostředí, jehož podoba se v současnosti finalizuje. Bude platit pro léta 2021–2030 a nese podtitul „Společně změníme trendy“. Závěry Rady vycházejí ze strategické agendy EU, kterou 20. 6. 2019 přijala Evropská rada a v níž je zdůrazněna naléhavá potřeba vybudovat klimaticky neutrální, ekologickou, spravedlivou a sociální Evropu (více v příspěvku „Evropská rada jednala o budoucnosti EU“, Institucionální záležitosti v květnu 2019). Rada v nich dále zdůrazňuje, že změna klimatu, znečištění, úbytek biologické rozmanitosti a rychle se zvyšující poptávka po přírodních zdrojích ohrožují současné i budoucí generace. Dle Rady jsou potřeba další environmentální opatření a program by je měl reflektovat. Zároveň vyzývá Komisi, aby předložila 2 strategie – (1) pro netoxické prostředí (problematika endoktrinních disruptorů, kombinovaných účinků chemických látek a nanomateriálů) a (2) akční plán pro oběhové hospodářství.

Norsko a Island spolupracují s EU v boji proti klimatické změně, sníží emise o 40 %

  • Klimatická změna je globální záležitost, proto se Norsko a Irsko s EU dohodly na prodloužení spolupráce ve snižování skleníkových plynů.

  • Státy chtějí dostáhnout snížení o 40 % (oproti referenčnímu roku 1990) do roku 2030.

Island a Norsko 25. 10. 2019 prodloužily a prohloubily spolupráci s EU na snižování emisí skleníkových plynů. Zavázaly se snížit emise o 40 % do roku 2030 (oproti roku 1990). Místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová i komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete toto prodloužení přivítali. Island a Norsko se již nyní podílejí na systému emisních povolenek (Emissions Trading System, EU ETS) a do budoucna se zavázaly snižovat emise i z ostatních zdrojů znečištění, jako je zemědělství, doprava, odpadové hospodářství a budovy a zároveň budou usilovat o zvýšení pozitivních efektů plynoucích ze správného zacházení s půdou a lesy. Spolupráce probíhá na bázi Evropského hospodářského prostoru (European Economic Area, EEA).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality