Evropská zpráva o drogách: Čemu čelí země EU?

03.12.2019
Euroskop, Agentury EU pro drogy

Evropská unie a její členské státy jsou odhodlány dosáhnout cílů přijatých v rámci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Mnohé aspekty těchto cílů se přímo i nepřímo týkají problémů s drogami. Například výroba drog a obchod s nimi mohou výrazně poškodit fyzické prostředí, institucionální struktury a kvalitu života dosažitelnou pro občany příslušných zemích. Jaká je v zemích EU situace v této záležitosti, poodhaluje zpráva Agentury EU pro drogy.

Evropská drogová zpráva vychází z pěti hlavních ukazatelů, mezi které se řadí:

  • Analýza odpadních vod, která poskytuje přehled o objemu drog spotřebovaných ve městech po EU
  • Evropský internetový průzkum o drogách, což dává přehled o nákupech běžně užívaných nelegálních drog
  • Data z pohotovostních nemocníčních oddělení o zdravotních problémech souvsisejících s drogami
  • Služby pro testování drog
  • Analýza reziduí z injekčních stříkaček

Drogovou problematiku v Evropě kdysi vymezovalo injekční užívání heroinu. V současné době je počet nových žádostí o léčbu závislosti na heroinu ve srovnání s minulostí nízký, míra injekčního užívání klesla a počet nových případů HIV připisovaných injekční aplikací drog se v posledním desetiletí snížil přibližně o 40 %.

Report

Zdroj: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Kokain

Naopak současná data o kokainu ukazují, že počet záchytů i zachycené množství jsou na historicky nejvyšší úrovni. Kokain se do Evropy dostává mnoha cestami a prostředky, ale růst obchodování s velkými objemy přes velké přístavy za použití kontejnerů mezi nimi vyniká. Vyšší dostupnost drogy rovněž naznačují nejvyšší odhady míry čistoty kokainu na maloobchodní úrovni za posledních deset let. Reorganizace dodavatelského řetězce kokainu a zapojených subjektů je viditelná na střední i maloobchodní úrovni, přičemž se objevují roztříštěné, volnější a horizontálnější organizační struktury.

Menší skupiny byly schopny vstoupit na trh prostřednictvím široké škály informačních technologií, jako je šifrování, kryptotrhy, sociální média pro obchodování a kryptoměny. Podnikavost na konkurenčním trhu s kokainem je zřejmá z inovativních distribučních strategií, jako jsou například telefonická zákaznická střediska vyhrazená pro kokain. Zdá se, že tyto nové metody do určité míry odrážejí druh narušení zaznamenaný v jiných oblastech, jenž je usnadněn používáním chytrých telefonů – možná „Uberizace“ trhu s kokainem – konkurenční trh, na němž prodejci konkurují poskytováním doplňkových služeb, jako jsou rychlé a flexibilní možnosti doručování.

Kokain (Evropská drogová zpráva 2019)

Konopí

Konopí je jednou z nejdéle zavedených drog v Evropě. Jedná se o nejčastěji užívanou nelegální drogu, přičemž téměř 20 % osob ve věkové skupině 15–24 let uvádí, že v minulém roce užívaly konopí. V mezinárodním měřítku a v Evropě je užívání konopí nadále tématem, které vyvolává významný politický a veřejný zájem, neboť nový vývoj vede k diskusi o tom, jak by společnost měla na tuto látku reagovat.

Z globálního hlediska představuje Evropa důležitý trh s drogami nabízející jak drogy z domácí produkce, tak drogy pašované z jiných částí světa. Důležitými zdrojovými oblastmi pro nelegální drogy, které se dostávají do Evropy, jsou Jižní Amerika, západní Asie a severní Afrika, zatímco Čína je důležitým zdrojem nových psychoaktivních látek. Některé drogy a prekurzory se dále přes Evropu převážejí na jiné kontinenty. Evropa je též regionem produkujícím konopí a syntetické drogy. Konopí je určeno převážně pro místní spotřebu, zatímco některé syntetické drogy jsou vyráběny za účelem vývozu do jiných částí světa

Na evropském trhu s drogami lze nalézt dva hlavní konopné produkty: marihuanu (rostlinné konopí) a hašiš (konopná pryskyřice). Konopný olej je relativně vzácný, ačkoli v posledních několika letech bylo hlášeno několik případů zachycení velkého množství. Marihuana konzumovaná v Evropě je pěstována převážně doma, ačkoli určité množství se pašuje i z mimoevropských zemí. Většina marihuany produkované v Evropě se pěstuje ve vnitřních prostorách (indoor). Hašiš je z velké části dovážen z Maroka, přičemž hlavním centrem obchodování s hašišem se stala Libye. Objevují se zprávy o výrobě hašiše v Evropské unii, zatímco výroba „nederhash“ (hašiše vyrobeného v Nizozemsku) je zaznamenávána v Nizozemsku již řadu let. Kromě toho pochází marihuana a v poslední době i konopný olej ze zemí západního Balkánu. V roce 2017 členské státy EU nahlásily 782 000 záchytů výrobků z konopí, včetně 440 000 záchytů marihuany, 311 000 záchytů hašiše a 22 700 záchytů rostlin konopí. Počet záchytů marihuany překročil počet záchytů hašiše od roku 2009. Množství zachyceného hašiše je však více než dvakrát vyšší než množství zachycené marihuany (466 tun oproti 209 tunám).

Konopí (Evropská drogová zpráva 2019)

Heroin

Nejběžnějším opioidem na drogovém trhu EU je heroin. Dovážený heroin je v Evropě tradičně dostupný ve dvou formách: běžnější hnědý heroin (ve formě báze) se vyrábí převážně z morfinu extrahovaného z máku pěstovaného v Afghánistánu. Daleko méně častý je bílý heroin (ve formě soli), který v minulosti pocházel z jihovýchodní Asie, ale v současnosti se může vyrábět také v Afghánistánu nebo sousedních zemích. Další opioidy dostupné na nelegálních trzích v Evropě zahrnují opium a léčivé přípravky morfin, metadon, buprenorfin, tramadol a různé deriváty fentanylu. Některé z těchto opioidů mohou být získány z legálních dodávek léčivých přípravků, zatímco jiné jsou vyráběny nelegálně.

Amfetaminy

Hlavní nelegální stimulační drogy dostupné v Evropě jsou kokain, amfetamin, metamfetamin a MDMA. Amfetamin a metamfetamin jsou syntetické stimulační drogy, které mohou být v některých datových souborech seskupeny pod pojmem „amfetaminy“. Z dat o záchytech v posledních deseti letech vyplývá, že dostupnost metamfetaminu pomalu narůstala a zeměpisně se rozšiřovala, i když je stále mnohem nižší než u amfetaminu. Obě drogy se vyrábějí v Evropě pro evropský trh. Dostupná data ukazují, že amfetamin se vyrábí zejména v Belgii, Nizozemsku a Polsku a v menší míře v pobaltských státech a Německu. Všechny fáze výroby amfetaminu obvykle probíhají na stejném místě. Záchyty amfetaminového oleje v některých členských státech však signalizují, že tento produkt může být pašován mezi zeměmi, přičemž konečná fáze výroby se uskutečňuje na plánovaném místě určení nebo v jeho blízkosti.

Metamfetamin zachycený v Evropě se vyrábí především v Česku a v příhraničních oblastech sousedních zemí. Každý rok je v Nizozemsku objeven malý počet nelegálních laboratoří na výrobu metamfetaminu a někdy se jedná o poměrně velká zařízení, která vyrábějí hlavně pro trhy na Dálném východě a v Oceánii. V Česku se metamfetamin vyrábí hlavně z pseudoefedrinu, který se extrahuje z léčivých přípravků. V roce 2017 bylo v Evropě hlášeno 298 nelegálních laboratoří na výrobu metamfetaminu, z čehož 264 se nacházelo v Česku. Převážně se jedná o malé laboratoře provozované místními uživateli-dealery, kteří dodávají na domácí trh. V posledních letech se však objevila rozsáhlá zařízení provozovaná organizovanými zločineckými skupinami, které nepocházejí z Česka, jež vyrábějí metamfetamin pro ostatní evropské země.

Amfetaminy (Evropská drogová zpráva 2019)

V Evropské unii jsou hlášeny záchyty dalších nelegálních drog, včetně například přes 2 000 záchytů LSD (diethylamidu D-formy kyseliny lysergové) v roce 2017, což představuje 74 000 dávek. Celkový počet záchytů LSD se od roku 2010 více než zdvojnásobil, přestože zachycené množství kolísalo. Šestnáct zemí EU hlásilo přibližně 2 000 záchytů ketaminu, celkem odhadem 194 kg a 5 litrů, přičemž většinu zachytily Belgie, Francie a Spojené království.

Evropský trh

Evropská unie představuje důlěžitý trh s drogama, který nabízí jak drogy z domáci produkce, tak z dalších částí světa. EU je tak zásobena domácí výrobou drog, ale zároveň je tranzitním trhem pro další země a kontinenty. Evropa je regionem, který především produkuje konopí a syntetické drogy, přičemž konopí je určeno pro domácí spotřebu a syntetické drogy pro export.

Trhy s nelegálními drogami zahrnují soubor propojených činností (výroba, pašování, distribuce a prodej). V různých fázích se mohou zapojit další aktéři, nicméně dominantní úlohu zaujímají organizované zločinecké skupiny. Hodnota takového obchodu činí miliardy eur ročně. Na maloobchodní úrovni se prodej drog stále provadí především skrze přímý kontakt mezi dodavateli a spotřebiteli.

V České republice má podle dat z roku 2017 zkušenost s užitím nelegální drogy 1/3 lidí ve věku od 15-64 let, kdy nejčastější drogu představovaly konopné látky následované extází, halucinogenními houbami, pervitinem, LSD a kokainem. Novou oblastí v České republie je problém nadužívání léků, jde především o sedativa a hypnotika.

Autor: David Březina, Euroskop

Sdílet tento příspěvek