DOPORUČENÍ: Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 4.prosince 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o přímo řízených programech a dalších nástrojích v novém víceletém finančním rámci, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Při stanovování priorit ve víceletém finančním rámci po roce 2021 by Česká republika měla plně využít synergie přímo řízených programů a kohezní a společné zemědělské politiky a vyvarovat se tak překryvů a duplicit.
  • Česká republika by měla usilovat o vytvoření centralizační jednotky, která by využívala dosavadního know-how, odrážela nadrezortní povahu a disponovala dostatečnými personálními kapacitami. Tato jednotka by měla mimo jiné zajišťovat efektivní komunikaci a podporu potenciálním žadatelům, spravovat webovou platformu a sdílet příklady dobré praxe.
  • Česká republika by měla zvážit možnost kofinancování přímo řízených programů za využití dobré praxe v programech LIFE a Kreativní Evropa a při zohlednění národních priorit.
  • Za účelem zajištění větší míry čerpání prostředků z přímo řízených programů by Česká republika měla podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru.
  • Česká republika by měla usilovat o zatraktivnění využívání přímo řízených programů a finančních nástrojů jako formy financování projektů.

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality