Přehled online kurzů o Evropské unii


Petr Pospíšil, Euroskop, 6.4.2020

Vzhledem k současnému omezení pohybu se značná část činností, vzdělávacích aktivit nevyjímaje, přesunula do online prostoru. Zajímáte-li se o problematiku evropské politiky a evropské integrace, neměla by vám uniknout pestrá nabídka online kurzů, které můžete absolvovat z pohodlí vašeho domova.

On-line kurzy (tzv. MOOCsmassive open online courses) jsou nabízeny na různorodých internetových platformách, na nichž se nejprve uživatelé zaregistrují a vytvoří si svůj profil a posléze se zapíší do kurzu, který chtějí absolvovat. Kurzy, standardně poskytované v anglickém jazyce, typicky sestávají z několika dílčích tematických modulů, přičemž v rámci každého z nich má zapsaný účastník kurzu přístup jednak k videím přednášek, jednak k doporučené literatuře a dalším zdrojům.

Každý modul a celý kurz je zakončen ověřením získaných znalostí účastníka (většinou prostřednictvím multiple-choice testu, případně napsáním eseje či jiným způsobem). Online kurzy jsou zpravidla bezplatné, avšak konkrétní podmínky (a varianty) absolvování se na jednotlivých platformách liší a mohou se odlišovat i mezi různými kurzy v rámci téže platformy – proto doporučujeme vše si ověřit v popisu kurzu, o jehož absolvování máte zájem.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte cenné znalosti i relevantní položku do vašeho životopisu (po absolvování kurzu dostanete – v některých případech za příplatek – certifikát). Další výhodu představuje skutečnost, že většina kurzů v současnosti umožňuje zapsat se do nich kdykoli a postupovat vlastním tempem (tzv. self-paced), což vám dává flexibilitu, umožňující kurz snadno skloubit s vašimi dalšími závazky.

Níže vám přinášíme přehled a stručnou charakteristiku patnácti online kurzů, které se zcela či alespoň částečně týkají Evropské unie a do nichž se můžete v současné době zapsat. Podrobné informace o jednotlivých kurzech naleznete kliknutím na odkaz v názvu kurzu.

Geopolitics of Europe

Multidisciplinární kurz od francouzské SciencesPo propojuje historické, geopolitické, ekonomické, politologické, geografické i právní záležitosti spjaté se zeměmi Evropské unie i s jejími vztahy vůči zbytku světa. Kurz je možné absolvovat i ve francouzštině.

Understanding Europe: Why It Matters and What It Can Offer You

Kurz zaštítěný pařížskou univerzitou HEC přibližuje účastníkům srozumitelným, přitom odborným způsobem institucionální rámec, pravomoci i rozhodovací mechanismy uvnitř Evropské unie. Přední expert na unijní instituce Alberto Alemanno na konkrétních příkladech vysvětluje, jak institucionální aparát v EU funguje v praxi a jak Unie ovlivňuje náš každodenní život.

EU policy and implementation: making Europe work

Ke správnému fungování závazných unijních legislativních norem, nařízení a směrnic, nestačí pouze jejich přijetí na úrovni evropských institucí, nýbrž je potřeba i správná implementace do právního řádu členských zemí. Evropská unie je tak typickým příkladem víceúrovňového vládnutí (multi-level governance). Kurz od Leidenské univerzity vysvětluje, jak toto rozhodování v unijním kontextu probíhá a jaké faktory jsou určující pro jeho úspěšný průběh.

Make the most of EU resources for your region or city

Kurz, zaštítěný Výborem regionů, představuje pracovníkům místních samospráv, ale i širší odborné a laické veřejnosti, jak je koncipován evropský rozpočet a jaké unijní programy mohou poskytnout prostředky pro rozvoj evropských obcí a regionů. Kurz je možné absolvovat rovněž ve francouzštině a v němčině.

European Business Law: Understanding the Fundamentals

Kurz je součástí souboru tří kurzů od univerzity ve švédském Lundu zaměřených na evropské obchodní právo. Kurz „Porozumění základům“ uvádí účastníka do kontextu základních principů, na kterých je vystavěn unijní jednotný trh a obchodní politika Evropské unie vůči třetím zemím.

European Business Law: Doing Business in Europe

Druhý kurz ze série od Lundské univerzity přibližuje, jakým způsobem je možné podnikat na jednotném trhu EU. Účastníci se seznámí s tématy, jako jsou podmínky založení společnosti v EU, práva a povinnosti pracovníků, daňové a environmentální aspekty či řešení přeshraničních obchodních sporů v EU.

European Business Law: Competing in Europe

Třetí kurz o evropském obchodním právu od Univerzity v Lundu se věnuje soutěžnímu právu Evropské unie. Účastníci se dozví o pravidlech jednotného trhu v oblasti fúzí a akvizic, kartelů, ochrany hospodářské soutěže či státní podpory. Součástí kurzu jsou i dva moduly zaměřené na vybrané aspekty (patenty, ochranné známky) práva duševního vlastnictví v EU.

Doing Business in Europe

Další kurz zaměřený na byznys v evropském kontextu, tentokrát z dílny mezinárodní soukromé univerzity ESCP Europe. Kromě pravidel podnikání na evropském jednotném trhu kurz obsahuje i moduly zabývající se tématy investic, inovací či budování hodnotového řetězce.

The EU and Human Rights

Kurz od univerzity v belgické Lovani přibližuje, jakými různými způsoby Evropská unie působí jako lidskoprávní aktér a prostřednictvím jakých instrumentů usiluje o zajištění dodržování lidských práv ve svých členských zemích i ve světě.

Privacy in Europe

Kurz z provenience institutu EIT Digital seznamuje účastníky s lidskoprávními základy práva na ochranu soukromí v Evropě. Od obecných ustanovení mezinárodních smluv o ochraně lidských práv účastníci postoupí ke konkrétním normám regulujícím ochranu soukromí, přičemž největší pozornost se soustředí na nařízení GDPR.

Understanding the GDPR

Kurz o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nabízí i Univerzita v Groningenu. Účastníci získají informace o právech subjektů, disponujících osobními údaji, i o povinnostech těch, kteří data zpracovávají. Pozornost se zaměřuje i na vymahatelnost dodržování nařízení.

Cultures and Identities in Europe

Kurz z dílny florentského European University Institute vysvětluje různá pojetí evropské identity a evropské kultury. Účastníci nabudou znalosti o přístupech ke kulturnímu dědictví v Evropě i o tom, s jakými trendy se lze na našem kontinentu setkat v médiích a kulturní politice.

Rethinking ´Us´ & ´Them´: Integration and Diversity in Europe

Kurz vytvořený německou neziskovou organizací „Migration matters“ rozebírá různé přístupy k tématům identity a občanství. Největší prostor se věnuje úspěšným integračním strategiím, které vytvářejí vhodné podmínky pro plnohodnotné začlenění migrantů do hostitelské komunity.

Cross-border road transport in EU law context

Erasmus university sídlící v holandském Rotterdamu ve svém kurzu nabízí vhled do komplikované problematiky unijních pravidel upravujících přeshraniční silniční dopravu v EU. Kromě zasazení do rámce jednotného trhu se kurz věnuje aspektům, jako jsou pracovní práva, sociální dialog či problematika vysílání pracovníků.

The Changing Global Order

Kurz Leidenské univerzity si bere pod drobnohled nové trendy v mezinárodních vztazích, charakteristické narůstajícím vlivem mezinárodních organizací a nestátních aktérů. Samostatné moduly se zabývají rolí Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance i Evropské unie, jakožto příkladu regionálního integračního uskupení.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek