Doprava v březnu 2020

10.04.2020
Euroskop

Rok 2021 bude rokem železnic, Kvůli pandemii COVID-19 existují v EU omezení překračovat hranice, Komise vydala pokyny ohledně práv cestujících v EU, Komise zveřejnila praktická doporučení pro zajištění nepřetržitého toku zboží v celé EU prostřednictvím tzv. zelených pruhů, Komise vydala pokyny k zajištění základní letecké nákladní dopravy v době koronavirové krize, EU přijala na pomoc leteckým společnostem výjimku z povinnosti využívat letištní časy

 • EU chce v roce 2021 podporovat železnice

 • Kvůli koronaviru je omezeno překračování hranic

 • Práva cestujících v EU musí být dodržována i v době pandemie

 • Transport zboží mají umožnit tzv. zelené pruhy

 • Koronavirová krize se citelně dotkla nákladní a letecké dopravy

 • Letecké společnosti nemusí po určitou dobu využívat letištní časy

Krátce…

Rok 2021 bude rokem železnic

 • Doprava produkuje ¼ emisí skleníkových plynů v EU.

 • Železniční doprava je jediným druhem dopravy, který od roku 1990 téměř neustále snižuje své emise CO2.

Komise 4. 3. 2020 navrhla vyhlásit rok 2021 Evropským rokem železnic. Hlavním záměrem je splnit cíle Zelené dohody pro Evropu v oblasti dopravy. Důvodem je zejména to, že doprava produkuje ¼ emisí skleníkových plynů v EU. EU během roku 2021 plánuje řadu akcí, kampaní a iniciativ, které podpoří železnici jako udržitelný, inovativní a bezpečný způsob dopravy. V budoucím evropském systému mobility by měla železnice hrát významnou roli, a to nejen kvůli plnění cílů do roku 2050. Jedná se podle Komise o jeden z nejudržitelnějších a nejbezpečnějších druhů dopravy. Železniční doprava je šetrná k životnímu prostředí a také energeticky účinná – je jediným druhem dopravy, který od roku 1990 téměř neustále snižuje své emise CO2, a současně zvyšuje svůj objem. V rámci Zelené dohody pro Evropu Komise v současné době pracuje na strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, která bude řešit problém emisí ze všech druhů dopravy. Přednostně by mělo dojít k přesunu podstatné části 75 % vnitrozemské nákladní dopravy, která je dnes přepravována po silnici, na železnici a vnitrozemské vodní cesty. Návrh Komise musí přijmout EP a Rada.

Kvůli pandemii COVID-19 existují v EU omezení překračovat hranice

 • Občané EU se mohou vrátit do své země.

 • Členské státy EU a země přidružené k schengenskému prostoru mohou odepřít vstup na vnější hranici státním příslušníkům třetích zemí.

Komise 16. 3. 2020 doporučila členským státům, aby uplatnily dočasné koordinované omezení cest do EU ze třetích zemí, jež nejsou nezbytně nutné, na dobu 30 dní. Po schválení vedoucími představiteli EU uplatňují toto omezení cestování všechny členské státy EU (kromě Irska) a všechny země přidružené k schengenskému prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko). Všichni občané EU a občané zemí přidružených k Schengenu jsou z tohoto omezení osvobozeni pro účely návratu do vlasti. Následně 30. 3. 2020 poskytla Komise pokyny k uplatňování dočasných cestovních omezení, usnadnění repatriace z celého světa a řešení překročení délky oprávněného pobytu způsobených cestovními omezeními. Pokyny byly vypracovány s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) s podporou Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Europolu. Členské státy EU a země přidružené k schengenskému prostoru mohou odepřít vstup na vnější hranici státním příslušníkům třetích zemí, kteří nejsou rezidenty, pokud vykazují příznaky nebo jsou vystaveni riziku infekce a jsou považováni za hrozbu pro veřejné zdraví. Členské státy musí umožnit vstup svým občanům a občanům EU nebo státním příslušníkům třetích zemí oprávněně pobývajícím na jejich území.

Komise vydala pokyny ohledně práv cestujících v EU

 • Při hromadném rušení spojů a zpoždění, s nimiž se v důsledku pandemie COVID-19 musejí potýkat cestující i dopravci, chce Komise poskytnout právní jistotu ohledně uplatňování práv cestujících v EU.

 • Současné okolnosti jsou mimořádné, a proto určitá práva nelze uplatňovat.

Komise 18. 3. 2020 zveřejnila pokyny k zajištění jednotného uplatňování práv cestujících v celé EU. Vlády jednotlivých států zavedly různá opatření včetně cestovních omezení a kontrol na hranicích. Cílem představených pokynů je ujistit cestující, že jejich práva jsou chráněna. V případě zrušení spoje musí dopravce cestujícím vrátit peníze nebo je přepravit jinou trasou. Pokud se cestující rozhodnou svou cestu zrušit sami, záleží vrácení peněz na typu jízdenky/letenky a dopravci mohou nabízet poukázky pro pozdější využití. Vysvětlení obsažená v těchto pokynech by také měla pomoci snížit náklady dopravnímu sektoru, který je důsledky této pandemie těžce zasažen. Pokyny se vztahují na práva cestujících v letecké, železniční, autobusové/autokarové a námořní a vnitrozemské vodní dopravě i na odpovídající povinnosti dopravců. Například pokud je cestujícím jejich spoj zrušen, mohou si vybrat mezi vrácením peněz nebo jinou trasou, kterou budou dopraveni do své cílové destinace později. Pokyny také objasňují, že současné okolnosti jsou „mimořádné“, a proto určitá práva (např. nárok na kompenzaci v případě zrušení letu méně než 2 týdny před odletem) nelze uplatňovat.

Komise zveřejnila praktická doporučení pro zajištění nepřetržitého toku zboží v celé EU prostřednictvím tzv. zelených pruhů

 • Smyslem doporučení je chránit dodavatelské řetězce v EU za těchto obtížných okolností a zajistit, aby se zboží i pracovníci v dopravě mohli bez zpoždění dostat, kam je potřeba.

 • Cílem tzv. zelených pruhů je také chránit pracovníky v dopravě.

Komise 23. 3. 2020 vydala nové postupy pro provádění Pokynů týkajících se správy hranic, aby mohla nákladní doprava v celé EU nadále fungovat i během pandemie. Předložené sdělení stanovuje pokyny, dle kterých by se měly řídit členské státy. Aby bylo zajištěno nepřetržité fungování dodavatelských řetězců, mají členské státy stanovit všechny příslušné vnitřní hraniční přechody v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T) jako hraniční přechody s tzv. „zelenými pruhy“. Tyto hraniční přechody se zelenými pruhy by měly být otevřené pro všechna nákladní vozidla bez ohledu na to, jaké zboží přepravují. Překročení hranice, včetně případných kontrol a zdravotních prohlídek, by nemělo trvat déle než 15 minut. Postupy na těchto přechodech by měly být omezeny a zjednodušeny na nezbytné minimum. Kontroly a prohlídky by měly být prováděny tak, aby řidiči nemuseli vystupovat z vozidel a byli podrobováni pouze minimálním kontrolám. Řidiči nákladních vozidel by měli být požádáni o předložení pouze dokladu totožnosti a řidičského průkazu a v případě potřeby potvrzení od svého zaměstnavatele. Mělo by být akceptováno elektronické předložení/zobrazení dokumentů. Nemělo by docházet k diskriminaci žádných nákladních vozidel ani řidičů, a to bez ohledu na původ a místo určení nákladu, státní příslušnost řidiče nebo zemi registrace vozidla. Členské státy mají dle Komise pozastavit všechny stávající omezení silničního provozu na svém území, např. zákazy jízdy o víkendu, v noci a pro určitá odvětví. Komise žádá členské státy, aby zřídily bezpečné tranzitní koridory, které umožní řidičům osobních vozidel a jejich spolucestujícím, např. pracovníkům ve zdravotnictví a v dopravě nebo občanům EU vracejícím se do své vlasti, přímý přednostní průjezd danou zemí v kterémkoliv potřebném směru v rámci sítě TEN-T. Podmínkou by mělo být, že tyto osoby pojedou pouze po určené trase a budou po cestě dělat jen nezbytně nutné přestávky. Členské státy by měly zajistit, aby měly funkční alespoň jedno letiště pro repatriaci osob a mezinárodní lety přepravující pomoc. Pro nepřetržité fungování dopravy Komise doporučuje, aby členské státy přijaly opatření k zajištění volného pohybu všech pracovníků působících v mezinárodní dopravě bez ohledu na typ dopravy. Zejména by měla být zrušena pravidla týkající se cestovních omezení a povinná karanténa pracovníků v dopravě nevykazujících příznaky onemocnění. Členské státy by neměly požadovat, aby u sebe pracovníci v dopravě měli lékařské potvrzení o svém dobrém zdravotním stavu. K zajištění bezpečnosti pracovníků v dopravě jsou také potřeba posílená hygienická a provozní opatření na letištích, v přístavech, na železničních stanicích a v jiných pozemních dopravních uzlech. K potvrzení skutečnosti, že daný pracovník je činný v mezinárodní dopravě, by měla postačit mezinárodně uznávaná osvědčení o profesní způsobilosti. V případě absence takového osvědčení (ne všichni řidiči v mezinárodní dopravě jej mají) by mělo být akceptováno potvrzení podepsané zaměstnavatelem. Všechny tyto zásady by rovněž měly platit pro státní příslušníky třetích zemí, pokud jsou nezbytní k zajištění volného pohybu nákladu v rámci EU i do EU.

Komise vydala pokyny k zajištění základní letecké nákladní dopravy v době koronavirové krize

 • Pokyny obsahují doporučení, jež se týkají jednak rušení nebo flexibilního uplatňování zákazu nočního provozu či omezení letištních časů na letištích, jednak zvláštních opatření pro personál nákladní letecké dopravy.

 • Opatření mají platit dočasně po dobu trvání koronavirové krize.

Komise 26. 3. 2020 vyzvala členské státy EU k podpoře leteckého nákladního provozu během koronavirové krize. Nové pokyny doporučují provozní a organizační opatření, jež mají udržet základní dopravní toky v pohybu a která se týkají mimo jiné zdravotnického vybavení či personálu. Tato výjimečná opatření mají platit dočasně po dobu trvání koronavirové krize. Mezi opatření patří i výzva členským státům, aby udělily dočasná přepravní práva pro další nákladní lety ze zemí mimo EU, které by jinak za normálních okolností podléhaly omezením, a to i v případě, že jsou tyto lety prováděny osobními letadly. Členským státům se rovněž doporučuje, aby dočasně zrušily zákaz nočního provozu a/nebo omezení letištních časů na letištích pro základní letecký nákladní provoz a usnadnily používání osobních letadel pro čistě nákladní přepravu. Posádky letadel, pokud nevykazují příznaky onemocnění, by měly být osvobozeny od cestovních omezení. Je nezbytné, aby otevřená letiště měla dostatečnou kapacitu pro odbavení leteckého nákladu a aby byla zavedena zvláštní opatření pro dopravní personál zapojený do přepravy zboží. Jakákoli omezení neslučitelná s právem EU mají být zrušena. Komise rovněž vyzvala všechny třetí země, aby se zdržely zbytečných omezení leteckého nákladního provozu, zejména těch, jež by byla v rozporu s platnými dohodami. Pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb, které Komise přijala 16. 3. 2020, zdůrazňují zásadu, že všechny vnitřní hranice EU by měly zůstat otevřené pro nákladní dopravu a že dodavatelské řetězce by měly v případě základních produktů nadále fungovat. Členské státy by měly tyto pokyny plně uplatňovat na všech vnitřních hraničních přechodech.

EU přijala na pomoc leteckým společnostem výjimku z povinnosti využívat letištní časy

 • Zavedení výjimky z povinnosti využívat letištní časy si vyžádalo změnu příslušného nařízení EU.

 • Nařízení pomůže zmírnit silný hospodářský dopad na letecké společnosti.

Rada 30. 3. 2020 přijala nařízení, kterým se mění nařízení č. 95/1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích. EU pozastavila uplatňování požadavků na letištní časy, podle nichž jsou letecké společnosti povinny využít alespoň 80 % svých letištních časů pro vzlety a přistání, aby jim byly ponechány i v následujícím roce. Výjimka z povinnosti využívat letištní časy má leteckým dopravcům pomoci se vyrovnat s drastickým poklesem objemu letecké dopravy v důsledku šíření onemocnění COVID-19. Výjimka má být v platnosti od 1. 3. do 24. 10. 2020. Se zpětnou působností se vztahuje rovněž na období od 23. 1. do 29. 2. 2020 na lety mezi EU a Čínou nebo Hongkongem. Hlasování Rady o této změně proběhlo písemným postupem a EP o této věci hlasoval 26. 3. 2020. Oba orgány návrh projednaly a zpracovaly bez prodlení. Pokud bude současná situace přetrvávat, může být platnost tohoto opatření prodloužena prostřednictvím aktu Komise v přenesené pravomoci. Komise bude situaci monitorovat a do 15. 9. 2020 o ní podá zprávu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality