Regionální politika v březnu 2020

10.04.2020
Euroskop

Komise navrhuje nové politické cíle v rámci Východního partnerství po roce 2020

  • Komise představila změny v rámci Východního partnerství

Komise navrhuje nové politické cíle v rámci Východního partnerství po roce 2020

  • EU chce v partnerských zemích budovat silná hospodářství, generovat růst a vytvářet pracovní místa, a to na základě přilákání přímých zahraničních investic a posílení konektivity v klíčových odvětvích, jako je doprava, energetika a životní prostředí.

  • Návrh nastiňuje, jak bude EU spolupracovat s partnerskými zeměmi, pokud jde o řešení společných problémů a posilování jejich odolnosti s ohledem na současné výzvy.

  • Cílem je posílit a prohloubit politické a hospodářské vztahy mezi EU, jejími členskými státy a Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou.

  • Dle Komise je třeba obnovit závazek, pokud jde o základní principy partnerství, a lépe měřit skutečné výsledky a dopady reforem a jejich vnímání mezi občany.

Joint Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Eastern Partnership policy beyond 2020 Reinforcing Resilience – an Eastern Partnership that delivers for all (JOIN(2020)7)

Pozadí

Východní partnerství bylo zahájeno v roce 2009 s cílem posílit a prohloubit politické a hospodářské vztahy mezi EU, jejími členskými státy a Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou. Partnerství se rozvíjí v souladu se zájmy, ambicemi a pokrokem každého z partnerů, a umožňuje diferenciovaným způsobem řešit globální výzvy a podporovat regionální integraci. Stávající politické cíle byly vymezeny na základě 20 cílů pro rok 2020 dohodnutých v roce 2017. Nové politické cíle vyplynuly ze strukturované konzultace o budoucnosti Východního partnerství, která proběhla v roce 2019.

Klíčové a sporné body

Cílem předloženého aktu je posílit obchod, prohloubit hospodářskou integraci a investovat do SME, konektivity, příležitostí, které přináší ekologická a digitální transformace, a také do lidí. Mělo by se vytvořit atraktivní podnikatelské prostředí. V zájmu podpory růstu se EU chce zaměřit na klíčová odvětví pro hospodářský rozvoj, jako je energetika, doprava a životní prostředí.

Dle Komise je třeba obnovit závazek, pokud jde o základní principy partnerství, a lépe měřit skutečné výsledky a dopady reforem a jejich vnímání mezi občany. Výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu vyžadují ze strany EU a partnerských zemí naléhavá opatření. EU chce pomoci partnerským zemím při plnění jejich vnitrostátně stanovených příspěvků k Pařížské dohodě, modernizaci jejich hospodářství, snižování uhlíkové stopy a přechodu na klimatickou neutralitu. Současně uznává i výzvy v oblasti investic. EU chce rovněž podporovat energetickou účinnost budov, rozvoj obnovitelných zdrojů a modernizaci zdravotnictví. EU by měla dále pomáhat partnerským zemím ve zvyšování kybernetické odolnosti. Spolupráce v oblastech voleb, občanské společnosti a veřejné správy má být pro EU důležitou prioritou.

Předpokládaný další vývoj

Komise a EAAS očekávají, že členské státy a partnerské země schválí návrh s ohledem na summit Východního partnerství v červnu 2020, na kterém má být udělen mandát k vytvoření nového souboru konkrétních cílů navazujících na stávajících 20 cílů pro rok 2020.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality