Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2020

10.04.2020
Euroskop

EU chce bojovat proti práci na černo, Komise představila strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  • Práce na černo je v EU stále problém

  • Komise představila první strategii v oblasti rovnosti

Krátce…

EU chce bojovat proti práci na černo

  • EU chce upozorňovat, že nehlášená práce se nevyplácí, neboť připravuje pracovníky o sociální ochranu, narušuje hospodářskou soutěž mezi podniky a vede k velkým ztrátám veřejných financí.

  • Komise zvyšuje úsilí v boji proti nehlášené práci a podporuje spolupráci mezi členskými státy.

  • ⅓ občanů EU zná někoho, kdo pracuje na černo.

Komise 2. 3. 2020 zahájila 1. evropskou kampaň za hlášení práce. Má spolupracovat s evropskou platformou pro řešení problematiky nehlášené práce a s Evropským orgánem pro pracovní záležitosti. Iniciativa má upozorňovat pracovníky, společnosti a tvůrce politik na to, že nehlášená práce se nevyplácí, neboť připravuje pracovníky o sociální ochranu, narušuje hospodářskou soutěž mezi podniky a vede k velkým ztrátám veřejných financí. Rozsah problému ukazuje zvláštní průzkum Eurobarometr z roku 2019. ⅓ občanů EU zná někoho, kdo pracuje na černo. Platforma, která byla spuštěna v roce 2016, by se nyní měla stát součástí Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA), čímž se rozšíří její možnosti. Průzkum Eurobarometr připomíná, že nehlášená práce je v EU přetrvávajícím problémem, který postihuje pracovníky, podniky i vlády. Každý 10. občan EU uvádí, že v minulém roce zakoupil zboží nebo služby, které možná mají původ v nehlášené práci. V případě těchto nákupů se nejčastěji jedná o domácí opravy nebo renovace (30 %), kadeřnické a kosmetické služby (27 %) a opravy (19 %). Na úrovni EU je nehlášená práce definována jako „placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“. Za řešení problematiky nehlášené práce zodpovídají především vnitrostátní orgány; zároveň je to důležitý politický cíl evropské strategie zaměstnanosti, který přispívá ke spravedlivějšímu evropskému trhu práce a k realizaci evropského pilíře sociálních práv. V blízké budoucnosti začne Evropský orgán pro pracovní záležitosti koordinovat úsilí o spolupráci na úrovni EU.

Komise představila strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  • V EU zažilo fyzické a/nebo sexuální násilí 33 % žen a 55 % žen bylo sexuálně obtěžováno.

  • Ženy v EU vydělávají v průměru o 16 % méně než muži a stále čelí překážkám v přístupu na trh práce i v setrvání na něm.

Komise 5. 3. 2020 představila svou strategii pro rovnost žen a mužů v EU. Komise má genderové hledisko rovněž začleňovat do všech politik a hlavních iniciativ EU (tzv. genderový mainstreaming). Unie rovnosti je jednou z hlavních priorit Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové, což vychází z politických směrů Komise. Předložená strategie pro rovnost žen a mužů je první strategií Komise v oblasti rovnosti. Dle dat genderově podmíněné násilí a stereotypy nadále přetrvávají: fyzické a/nebo sexuální násilí zažila každá 3. žena v EU. Přestože je více vysokoškolsky vzdělaných žen než mužů, ženy vydělávají v průměru o 16 % méně než muži a pouze 8 % výkonných ředitelů v největších společnostech v EU jsou ženy. Ve strategii pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 jsou uvedena navrhovaná opatření na příštích 5 let. V dokumentu jsou nastíněny způsoby, jak by měla Komise plnit svůj cíl. Rovnosti žen a mužů se doposud nepodařilo dosáhnout žádnému z členských států EU. Rozdíly mezi ženami a muži přetrvávají v oblasti zaměstnanosti, mezd, péče a důchodů. Cílem opatření má být mimo jiné: skončit s genderově podmíněným násilím a stereotypy; zajistit rovnou účast a rovné příležitosti na trhu práce včetně rovného odměňování; a dosáhnout genderové vyváženosti v rozhodovacím procesu a v politice. V EU zažilo fyzické a/nebo sexuální násilí 33 % žen a 55 % žen bylo sexuálně obtěžováno. Násilí a negativní stereotypy, kterým ženy v EU čelí, musejí být vymýceny. Za tímto účelem strategie vyzývá k přijetí právních opatření, která by kriminalizovala násilí páchané na ženách. Komise má zejména v úmyslu rozšířit oblasti trestné činnosti, v nichž je možná harmonizace na úrovni EU, na konkrétní formy násilí páchaného na ženách včetně sexuálního obtěžování, zneužívání žen a mrzačení ženských pohlavních orgánů. Kromě toho Komise plánuje navrhnout akt o digitálních službách, aby vyjasnila, jaká opatření se od platforem očekávají s cílem řešit nezákonné činnosti na internetu včetně na násilí internetu páchaného na ženách. Vzhledem k demografickým výzvám, ekologické transformaci a přechodu k digitalizaci bude mít podpora žen při hledání zaměstnání v odvětvích s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků – zejména v odvětvích technologií a umělé inteligence – pozitivní dopad na evropské hospodářství. Aby Komise vyřešila problém týkající se nerovného odměňování, zahájila veřejnou konzultaci o transparentnosti odměňování a do konce roku 2020 plánuje předložit závazná opatření. Aby Komise ženám umožnila úspěšně se podílet na trhu práce, zdvojnásobí rovněž úsilí o prosazování norem EU týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Rovnost žen a mužů v kontextu pracovního trhu, sociálního začleňování a vzdělávání má být i nadále monitorována prostřednictvím evropského semestru. Ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny ve vedoucích pozicích včetně největších společností v EU, v nichž pouze 8 % výkonných ředitelů jsou ženy. Aby Komise ženám umožnila zaujmout vedoucí postavení v oblasti podnikání, má mimo jiné usilovat o přijetí návrhu směrnice z roku 2012 týkajícího se genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech (více v příspěvku „Komise chce 40% zastoupení žen v řídících orgánech firem“, Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2012 a v příspěvku „EMPL podporuje 40% kvótu na zastoupení žen v řídících orgánech firem“, Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2013). Komise chce – mimo jiné prostřednictvím financování a sdílení osvědčených postupů – rovněž prosazovat účast žen v politice, a to i ve volbách do EP v roce 2024. Komise plánuje jít příkladem, a má usilovat o dosažení 50% genderové vyváženosti na všech úrovních svého řízení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality