Doprava v květnu 2020

10.06.2020
Euroskop

EP schválil nové štítky pro pneumatiky, Rada přijala dočasnou flexibilitu pro licence a přístavní služby, Rada přijala podpůrná opatření pro leteckou a železniční dopravu

  • Poslanci potvrdili nový systém pro označování pneumatik

  • EU umožní prodloužení platnosti některých osvědčení a licencí v silniční, železniční a vodní dopravě

  • Rada schválila dočasnou změnu pravidel pro provozování leteckých a železničních služeb

Krátce…

EP schválil nové štítky pro pneumatiky

  • Štítky mají ukazovat spotřebu paliva, přilnavost za mokra a vnější hluk odvalování od roku 2021.

  • Nový systém označování by se rovněž měl vztahovat na těžká nákladní vozidla.

EP 13. 5. 2020 přijal nový systém pro označování pneumatik. Cílem nového systému označování pneumatik pro osobní a nákladní automobily je zvýšit povědomí spotřebitelů o úsporách paliva, zvýšit bezpečnost a snížit hlukové znečištění. Podle nově přijatých pravidel bude muset označování informovat spotřebitele o palivové účinnosti pneumatiky, přilnavosti za mokra a vnějším hluku odvalování (více v příspěvku „Nové unijní pravidla pro pneumatiky i pro těžká vozidla, schválila Rada“, Doprava v březnu 2019 a v příspěvku „Nové označování pneumatik bylo schváleno“, Doprava v listopadu 2019). V budoucnu mají být na štítky přidány informace o počtu najetých kilometrů, oděru, protektorovaných pneumatikách a přilnavosti sněhu a ledu. Jakmile bude k dispozici zkušební metoda, budou zahrnuty údaje o výkonu ujetých kilometrů a oděru. Opotřebení pneumatik během používání je významným zdrojem mikroplastů, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Nový systém označování by se měl vztahovat i na těžká nákladní vozidla (tzv. pneumatiky C3), na která se v současné době nevztahují požadavky EU na označování. Štítky musí být pro spotřebitele jasně viditelné, musí být vystaveny ve všech situacích, kdy se prodávají pneumatiky, včetně online, a měly by poskytovat QR kód pro snadné skenování. Nový systém označování by mohl vést ke snížení emisí CO2 o 10 mil. t a ke zvýšení obratu ve výrobě o 9 mld. €. Jakmile vstoupí v platnost nové nařízení o označování pneumatik, zruší a nahradí nařízení o označování pneumatik č. 1222/2009 z roku 2009. Text má být použitelný od 1. 5. 2021.

Rada přijala dočasnou flexibilitu pro licence a přístavní služby

  • Prodloužení platnosti licencí a osvědčení má pomoci zajistit mobilitu na silnicích, železnici, moři a na vnitrozemských vodních cestách.

  • Možnost zrušit poplatky za přístavní infrastrukturu může pomoci zmírnit dopad krize na odvětví lodní dopravy.

Rada 20. 5. 2020 přijala dočasná opatření umožňující prodloužení platnosti některých osvědčení a licencí v silniční, železniční a vodní dopravě a zmírnění pravidel pro účtování poplatků lodím za používání přístavní infrastruktury. Nově přijatým nařízením se mají podpořit provozovatelé dopravy, jednotlivci i vnitrostátní správní orgány, jež mají v důsledku omezení souvisejících s koronavirem potíže při plnění některých správních formalit před uplynutím příslušných lhůt. Jde např. o řidičské průkazy, technické prohlídky motorových vozidel a osvědčení vůdců plavidel. Dočasně odloženy mají být také některé pravidelné kontroly v odvětví silniční, železniční, lodní a vnitrozemské vodní dopravy, neboť za stávajících okolností nemusí být proveditelné. Znění zohledňuje skutečnost, že vzhledem k rozdílnému šíření pandemie v EU jsou některé členské státy i nadále schopny konkrétní licence nebo osvědčení vydávat, zatímco pro jiné je to obtížné či nemožné. Nicméně pokud určitá země sama nadále licence vydává, bude muset akceptovat licence pocházející z jiného členského státu, který využil možnosti prodloužení jejich platnosti. Tím by se mělo zajistit hladké fungování vnitřního trhu a pokračování přeshraničních činností. Změnou nařízení o přístavních službách se má poskytnout flexibilita v rámci stávajícího pravidla, podle něhož musejí členské státy zajistit výběr poplatku za přístavní infrastrukturu, čímž se přispěje k finanční udržitelnosti provozovatelů lodí v situaci pandemie. Touto změnou mají moci přístavy zrušit, pozastavit, snížit nebo odložit poplatky účtované uživatelům přístavu za období od března 2020 do konce října 2020. Hlasování Rady o obou nařízeních proběhlo písemným postupem, který byl završen, EP hlasoval 15. 5. 2020.

Rada přijala podpůrná opatření pro leteckou a železniční dopravu

  • Přijatá řešení mají pomoci zabránit zbytečné administrativní zátěži pro členské státy a zmírnit dopady krize na celé odvětví po dobu jejího trvání.

  • Prodloužení lhůty pro provedení směrnic o bezpečnosti a interoperabilitě železnic má poskytnout odvětví železniční dopravy a příslušným orgánům dostatečný prostor pro řešení stávající situace.

Rada 25. 5. 2020 přijala dočasnou změnu pravidel pro provozování leteckých služeb, aby podpořila letecké společnosti a letiště čelící v důsledku koronavirové pandemie prudkému poklesu letecké dopravy. Rada schválila rovněž prodloužení lhůty pro provedení směrnic o bezpečnosti a interoperabilitě železnic č. 797/2016 obsažených ve 4. železničním balíku s cílem poskytnout železničnímu odvětví a příslušným orgánům za současných okolností potřebnou flexibilitu a právní jistotu. Oba tyto právní akty jsou součástí balíku nouzových opatření v oblasti dopravy, který předložila Komise v dubnu 2020. Návrh týkající se letectví pozměňuje pravidla pro vydávání licencí leteckého dopravce v případě finančních problémů způsobených pandemií COVID-19, aby se zabránilo zbytečné administrativní zátěži. Zavádí rovněž odchylku od postupů používaných členskými státy pro omezení přepravních práv s cílem řešit nouzové situace vzniklé v důsledku nepředvídatelných a nevyhnutelných událostí. Tato odchylka upřesňuje, že členský stát může určité odůvodněné a přiměřené nouzové opatření ponechat v dočasné platnosti déle než 14 dnů, avšak pouze po dobu, kdy existují rizika pro veřejné zdraví jednoznačně spojená s koronavirovou pandemií. Komise může taková opatření pozastavit, a to na žádost kteréhokoli z dotčených členských států nebo z vlastního podnětu. Prostřednictvím nových dočasných pravidel pro služby pozemního odbavování má být snazší zajistit provoz letišť i v případě úpadku společnosti, která odbavovací služby zajišťuje, neboť se pro výběr poskytovatelů služeb zavádí přímý postup. Uvedená pravidla také letištím umožní prodloužení stávajících smluv do roku 2022, a nebude tedy zapotřebí složitých nabídkových řízení. Lhůta pro provedení směrnic o bezpečnosti a interoperabilitě železnic obsažených ve 4. železničním balíčku má být prodloužena z 16. 6. 2020 do 31. 10. 2020. Odvětví železniční dopravy a příslušné orgány tak mají získat větší právní jistotu a flexibilitu pro řešení mimořádných okolností způsobených koronavirovou pandemií. Hlasování Rady o nařízení pro odvětví letectví a směrnici týkající se železniční dopravy proběhlo písemným postupem, který byl završen. Další 2 návrhy obsažené v balíku nouzových opatření v oblasti dopravy – nařízení o platnosti licencí a nařízení o přístavních službách Rada přijala 20. 5. 2020.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality