Hospodářská soutěž v květnu 2020

10.06.2020
Euroskop

Komise rozšířila dočasný rámec státní podpory na opatření týkající se rekapitalizace a podřízeného dluhu, Komise vyzvala k předložení připomínek k návrhu na zjednodušení pravidel pro poskytování státní podpory, Komise schválila český program záruk ve výši 18,5 mld. € pro podniky postižené koronavirovou pandemií

  • Dočasný rámec státní podpory se může týkat i rekapitalizace a podřízeného dluhu

  • Návrh zjednodušení pravidel pro poskytování státní podpory se má připomínkovat

  • Komise schválila český program záruk ve výši 18,5 mld. €

Krátce…

Komise rozšířila dočasný rámec státní podpory na opatření týkající se rekapitalizace a podřízeného dluhu

  • Mnoho podniků bude v důsledku pokračující krize potřebovat kapitál rovněž proto, aby neupadly do platební neschopnosti.

  • Nouzová opatření, která členské státy musely přijmout v reakci na rozšíření koronavirové nákazy, ovlivnila schopnost mnoha evropských podniků vyrábět zboží nebo poskytovat služby, což vedlo ke ztrátám a následnému snížení vlastního kapitálu a omezení schopnosti půjčovat si na trzích.

Komise 8. 5. 2020 přijala druhý pozměňovací návrh na rozšíření působnosti dočasného rámce státní podpory, který byl přijat v březnu 2020 s cílem podpořit ekonomiku v souvislosti s rozšířením koronavirové nákazy. Tyto změny navazují na první pozměňovací návrh, který byl přijat v dubnu 2020 (více v příspěvku „Komise plánuje rozšíření dočasného rámce státní podpory na rekapitalizační opatření“, Hospodářská soutěž v dubnu 2020). Na základě těchto horizontálních pravidel a ve spolupráci s členskými státy Komise již schválila státní podporu na pomoc ekonomice EU v odhadované výši 1,9 bilionu €, jež by měla umožnit poskytnout nutnou likviditu podnikům, zachránit pracovní místa, provádět výzkum a vývoj a zajistit dodávky produktů určených na boj s koronavirovou nákazou. Druhá změna doplňuje typy opatření, které jsou již v dočasném rámci a stávajících pravidlech státní podpory zahrnuty, stanovením kritérií, na jejichž základě mohou členské státy poskytovat rekapitalizaci a podřízený dluh podnikům, které to potřebují, a zároveň zajistit rovné podmínky v rámci EU. Tento druhý pozměňovací návrh proto rozšiřuje dočasný rámec a umožňuje poskytovat zacílené veřejné intervence v podobě rekapitalizační podpory určené nefinančním podnikům v nouzi, aby se snížilo riziko pro ekonomiku EU jako celku. Dočasný rámec stanovuje řadu ochranných opatření, aby se zabránilo nežádoucímu narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu. Kromě toho mohou členské státy navrhovat vnitrostátní opatření v souladu s dalšími politickými cíli, jako jsou další kroky k ekologické a digitální transformaci jejich ekonomik nebo zamezení podvodům, daňovým únikům či agresivnímu vyhýbání se daňovým povinnostem.

Komise vyzvala k předložení připomínek k návrhu na zjednodušení pravidel pro poskytování státní podpory

  • Komise plánuje zefektivnit pravidla státní podpory vztahující se na vnitrostátní financování projektů nebo finančních produktů, které spadají do působnosti některých programů EU.

  • Aktualizovaný návrh reaguje na hlavní obavy, které zúčastněné strany vyslovily při konzultaci první.

Komise 11. 5. 2020 vyzvala členské státy a další zúčastněné strany, aby se vyjádřily k jejímu aktualizovanému návrhu vyjmout z předběžné kontroly Komise podle pravidel EU v oblasti státní podpory podporu poskytovanou z vnitrostátních prostředků na projekty podporované v rámci některých centrálně řízených programů EU. Veřejná konzultace, která byla spuštěna, žádá o názor na navrhovanou revizi obecného nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 příslušné zúčastněné strany (včetně členských států). Cílem Komise je přitom přijmout konečné revidované znění obecného nařízení včas před příštím VFR, aby byla všechna pravidla zavedena s dostatečným předstihem před zahájením nového období financování, které začne v roce 2021. S členskými státy již proběhla konzultace ohledně dřívějšího předběžného návrhu. Aby Komise posílila souhru pravidel EU v oblasti financování a pravidel EU v oblasti státní podpory, navrhuje zefektivnit pravidla státní podpory vztahující se na vnitrostátní financování projektů nebo finančních produktů, které spadají do působnosti některých programů EU. Pravidla pro financování z prostředků EU a pravidla státní podpory, která se na tyto druhy financování vztahují, by měla být sladěna, aby se předešlo zbytečným složitostem a zároveň byla na jednotném trhu EU zachována hospodářská soutěž. Vynětí podpory v těchto oblastech z povinnosti předem ji oznamovat Komisi a žádat Komisi o její schválení má představovat významné zjednodušení. Tato změna je možná díky zárukám zakotveným v programech EU, které Komise centrálně řídí. Podpora poskytnutá v souvislosti s těmito programy se zaměřuje zejména na cíle společného zájmu, řeší selhání trhu nebo cíle sociálněekonomické soudržnosti a její výše je omezena na nezbytné minimum. Komise uspořádala v období červenec–září 2019 první veřejnou konzultaci k cílenému přezkumu obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Jeho cílem je rozšířit uplatňování tohoto obecného nařízení za omezeného počtu podmínek i na vnitrostátní finanční prostředky v těchto 3 oblastech: (1) finanční a investiční operace podporované z Fondu InvestEU; (2) projekty výzkumu, vývoje a inovací, které získaly „pečeť excelence“ v rámci programu Horizont Evropa, jakož i projekty v rámci budoucího programu spolufinancování (COFUND); a (3) projekty Evropské územní spolupráce (EÚS), známé jako politika Interreg. V reakci na první konzultaci Komise obdržela velký počet připomínek, které při přípravě tohoto aktualizovaného návrhu pečlivě analyzovala a zvážila. Aktualizovaný návrh Komise, který je nyní předmětem 2. veřejné konzultace, reaguje na hlavní obavy, které zúčastněné strany vyslovily při konzultaci první. Změny návrhu mají především zlepšit srozumitelnost a ještě více sladit pravidla s příslušnými pravidly EU v oblasti financování. Uvedené změny jsou podrobně popsány ve vysvětlivce připojené k aktualizovanému návrhu. Hlavní část fiskální reakce na koronavirovou nákazu pochází z vnitrostátních rozpočtů členských států. Komise proto přijala tzv. dočasný rámec státní podpory, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory, a během pandemie COVID-19 tak podpořit ekonomiku. Cílem je zajistit dostatečnou likviditu pro podniky všech typů a zachovat kontinuitu hospodářské činnosti během pandemie i po jejím skončení, a zároveň to provést tak, aby podpora udělená podnikům v jednom členském státě nenarušila evropský jednotný trh. Je však nutné se i nadále připravovat na pokrizové období, mimo jiné včasným dokončením cílené revize obecného nařízení o blokových výjimkách před začátkem příštího VFR na období 2021–2027.

Komise schválila český program záruk ve výši 18,5 mld. € a 7,3 mil. €

  • Komise shledala, že opatření předložené ČR je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci.

  • Český program ve výši cca 18,5 mld. € má podpořit podniky do 500 zaměstnanců, které jsou nejvíce postiženy koronavirovou pandemií, tím, že jim usnadní přístup k financování.

  • Český program ve výši 7,3 mil. € má za cíl podpořit výzkum a vývoj.

Komise 15. 5. 2020 schválila český program záruk ve výši přibližně 18,5 mld. € (500 mld. Kč) na podporu poskytování půjček podnikům s nejvýše 500 zaměstnanci, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. ČR oznámila Komisi na základě dočasného rámce program, jenž podpoří půjčování podnikům, které mají nejvýše 500 zaměstnanců a jsou postiženy koronavirovou pandemií. V rámci programu má být podpora poskytována formou státních záruk za úvěry. Program má spravovat Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Cílem tohoto opatření je omezit rizika spojená s poskytováním úvěrů podnikům s nejvýše 500 zaměstnanci, které jsou nejvíce postiženy hospodářským dopadem koronavirové pandemie, a to tím, že zlepší jejich přístup k financování z vnějších zdrojů, čímž zajistí pokračování jejich činnosti. Komise shledala, že opatření předložené ČR je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Zejména se (1) vztahuje na záruky za nové úvěry na pracovní kapitál s omezenou splatností a omezeným objemem; (2) je časově omezeno; (3) omezuje riziko, které stát podstupuje, na nejvýše 90 %; (4) zajišťuje přiměřené protiplnění za záruky a (5) zaručuje, že banky nebo jiné finanční instituce budou účinně směrovat podporu příjemcům, kteří ji potřebují. Komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory, a během koronavirové pandemie tak podpořit ekonomiku. Program byl schválen na základě dočasného rámce státní podpory v březnu 2020. Dočasný rámec ve znění z dubna a května 2020 stanovuje druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout (více v příspěvku „Komise plánuje rozšíření dočasného rámce státní podpory na rekapitalizační opatření“, Hospodářská soutěž v dubnu 2020 a v příspěvku „Komise schválila český režim státní podpory ve výši až 37 mil. €“, Hospodářská soutěž v dubnu 2020). Komise 7. 5. 2020 také schválila český program podpory ve výši 200 mil. Kč (přibližně 7,3 mil. €), který podpoří výzkum a vývoj související s koronavirovou pandemií. Program se zaměřuje na podporu vývoje inovačních řešení v boji proti koronavirové pandemii. Patří mezi ně lékařské a jiné zdravotnické technologie a řešení, např. systémy 3D tisku a aplikace pro lepší logistiku.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality