Regionální politika v květnu 2020

10.06.2020
Euroskop

Pomoc při odstraňování následků katastrof ve výši 279 mil. € pro Portugalsko, Španělsko, Itálii a Rakousko, ČR má zavést systém ochrany fondů co nejdříve

  • Pomoc při odstraňování následků katastrof byla schválena pro 4 země

  • V ČR nefunguje systém ochrany fondů

Krátce…

Pomoc při odstraňování následků katastrof ve výši 279 mil. € pro Portugalsko, Španělsko, Itálii a Rakousko

  • Několik regionů EU čelí přetrvávajícím ekonomickým dopadům přírodních katastrof, ke kterým došlo v roce 2019.

  • Katastrofy uvedené v žádostech, které podaly Portugalsko, Španělsko, Itálie a Rakousko, z výše uvedených důvodů splňují podmínky pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity.

Coreper 13. 5. 2020 potvrdil návrh Komise, podle něhož má být Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku poskytnuta pomoc v souhrnné výši 279 mil. € na odstraňování následků katastrof – škody způsobené hurikánem Lorenzo na Azorských ostrovech v říjnu 2019 (Portugalsko); záplavy v regionech Valencie, Murcie, Kastilie–La Mancha a Andalusie v září 2019 (Španělsko); a mimořádné povětrnostní jevy vedoucí k záplavám a sesuvům půdy, které na podzim roku 2019 postihly většinu území Itálie (kde vyvrcholily povodněmi v Benátkách) a dále Korutany a východní Tyrolsko v Rakousku. Finanční prostředky mají být použity na nápravu škod způsobených závažnými přírodními katastrofami, jimiž byly uvedené 4 země zasaženy v roce 2019. Pomoc má být rozdělena následovně: 211,7 mil. € pro Itálii, 56,7 mil. € pro Španělsko, 8,2 mil. € pro Portugalsko a 2,3 mil. € pro Rakousko. Finanční prostředky mají být poskytnuty prostřednictvím Fondu solidarity EU, který je určen na granty členským státům EU a kandidátským zemím postiženým závažnými přírodními katastrofami. Současně velvyslanci při EU rovněž potvrdili návrh opravného rozpočtu č. 4, podle něhož mají být potřebné prostředky zapsány do rozpočtu EU na rok 2020, a to v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby. Finanční pomoc má být vyplacena, jakmile oba návrhy přijmou EP a Rada.

ČR má zavést systém ochrany fondů co nejdříve

  • Potvrdí-li Komise údajný střet zájmů premiéra Babiše, premiér jej musí vyřešit prodejem svých firem, ukončením pobírání veřejných dotací, nebo rezignací na svou veřejnou funkci.

  • Koncernu Agrofert by neměly být vyplaceny žádné další finanční prostředky EU, dokud nebude potenciální střet zájmů plně vyřešen.

Výbor CONT 7. 5. 2020 vyzval českého předsedu vlády Andreje Babiše, aby se neúčastnil jednání o rozpočtu v Evropské radě, dokud nebude jeho potenciální střet zájmů plně vyřešen. Členové výboru jsou přesvědčeni, že předseda vlády nebo člen vlády nemůže být skutečným vlastníkem nebo stále kontrolovat velký konglomerát, jako je koncern Agrofert, a současně dostávat značné dotace z EU a zároveň být zapojen do plánování a financování daných dotací. Pokud bude potenciální střet zájmů potvrzen, musí jej podle poslanců vyřešit buď prodejem svých firem, ukončením pobírání jakýchkoli veřejných dotací nebo financí distribuovaných jeho vládou včetně finančních prostředků EU, nebo rezignací na post předsedy vlády. Výbor tvrdí, že česká veřejná správa nemá jasný systém ochrany fondů EU před střetem zájmů. Vyzývají české orgány, aby se bez dalšího prodlení zabývaly systémovými nedostatky, a to tak, že od veřejných činitelů budou požadovat přehled jejich finančních zájmů, zveřejní konečné skutečné vlastníky společností a fondů a zvýší rozpočtovou transparentnost a přístup široké veřejnosti k informacím o tom, jak získali veřejné zakázky. Výbor rovněž požaduje, aby byla vyjasněna pravidla vlastnictví půdy a aby drobní zemědělci nebyli v aukcích půdy znevýhodněni ve prospěch větších konglomerátů. NKÚ by navíc měl obdržet právní způsobilost k provádění systematických kontrol na místě u konečných příjemců. Má mít úplný přehled o všech platbách a souvisejících informacích, aby mohl provádět audity v souladu s mezinárodními standardy. Poslanci vyzvali také Komisi, aby uplatňovala politiku nulové tolerance vůči střetům zájmů tím, že vyhodnotí preventivní opatření přijatá v ČR, že bude okamžitě vymáhat jakékoliv dotace, které jsou vypláceny neoprávněně, a že zakročí v případech, kdy národní orgány nepřijmou opatření k zamezení střetu zájmů svých nejvyšších představitelů. Poslanci také požadují, aby byly urychleny právní postupy týkající se střetu zájmů a vymáhání neoprávněně vyplacených dotací v nadcházejícím VFR a aby žádné další finanční prostředky EU nebyly koncernu Agrofert vyplaceny, dokud nebude potenciální střet zájmů českého předsedy vlády plně vyřešen.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality