Vnitřní trh v květnu 2020

10.06.2020
Euroskop

Komise představila pomoc cestovnímu ruchu, Rada EIB schválila záruční fond ve výši 25 mld. €

 • Komise chce pomoci cestovnímu ruchu

 • Rada EIB schválila další finanční podporu

Komise představila pomoc cestovnímu ruchu

 • Rozšíření onemocnění COVID-19 má na cestovní ruch a dopravu zásadní dopad.

 • Poukazy mohou být užitečnou a atraktivní alternativou k proplacení souborných služeb pro cesty a dopravních služeb, které byly zrušeny v souvislosti s koronavirovou pandemií.

 • Komise by měla pracovat na podpoře systémů sponzorských poukazů, díky nimž mohou spotřebitelé podpořit své oblíbené místní podniky v oblasti cestovního ruchu.

 • Cestování do zahraničí bude záviset na vývoji situace v oblasti veřejného zdraví v členských státech.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech (COM(2020)550)

Doporučení Komise ze dne 13. 5. 2020 o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušené souborné cestovní a přepravní služby a v souvislosti s pandemií COVID-19 (C(2020)3125)Sdělení Komise COVID-19 Směrem k rozfázovanému a koordinovanému přístupu pro obnovu volného pohybu a zrušení kontrol na vnitřních hranicích (C(2020)3250)

Sdělení Komise COVID-19 Pokyny EU k postupnému obnovování služeb cestovního ruchu a ke zdravotním protokolům v ubytovacích a stravovacích zařízeních (C(2020)3251)

Sdělení Komise COVID-19 Pokyny k postupné obnově dopravních služeb a konektivity (C(2020)3139)

 • Komise 13. 5. 2020 představila balík pokynů a doporučení, které mají pomoci členským státům postupně rušit cestovní omezení a umožnit podnikům působícím v cestovním ruchu, aby znovu zahájily provoz.

Pozadí

Cestování, doprava, ubytování, stravování, rekreace nebo kulturní akce tvoří téměř 10 % HDP EU a pro mnoho evropských regionů tato odvětví představují významný zdroj pracovních míst a příjmů. Alespoň jednou za rok vycestuje za účelem soukromé rekreace 267 mil. občanů EU (62 % populace), přičemž 78 % Evropanů tráví dovolenou ve své domovské zemi nebo v jiné zemi EU. Odvětví cestovního ruchu je také jedním z nejpostiženějších, na něž tvrdě dopadla přísná omezení volného pohybu a cestování v reakci na koronavirovou nákazu. Podle předpovědí Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) poklesne počet zahraničních návštěvníků o 60–80 %, což bude celosvětově představovat ztráty příjmů z vývozu ve výši 840 –1 100 mld. €. Léto je pro cestovní ruch v Evropě stěžejním obdobím – během průměrné letní sezóny (června–srpen) podniknou obyvatelé EU jako turisté 385 mil. cest a utratí 190 mld. € (více v příspěvku „Poslanci požadují podporu pro cestovní ruch“, Doprava v dubnu 2020).

Opatření, jejichž cílem je pandemii omezit, vedla k poklesu dopravy, zejména přepravy cestujících. Toky nákladní dopravy jsou ovlivněny méně, částečně díky kolektivnímu úsilí EU o to, aby nákladní doprava i nadále fungovala, ovšem kvůli poklesu hospodářské činnosti a narušení dodavatelských řetězců došlo k omezení jejího objemu (více v příspěvku „Komise zveřejnila praktická doporučení pro zajištění nepřetržitého toku zboží v celé EU prostřednictvím tzv. zelených pruhů“, Doprava v březnu 2020 a v příspěvku „Komise vydala pokyny ohledně práv cestujících v EU“, Doprava v březnu 2020).

Komise vydala pokyny týkající se omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, a předložila opatření zaměřená specificky na oblasti dopravy, včetně pokynů týkajících se opatření správy hranic, zavádění zelených pruhů pro nákladní dopravu, usnadnění leteckého nákladního provozu, jakož i námořníků, cestujících a jiných osob na palubách lodí (více v příspěvku „Kvůli pandemii COVID-19 existují v EU omezení překračovat hranice“, Doprava v březnu 2020, v příspěvku „Komise představila pokyny k opatřením na hranicích“, Veřejné zdraví v březnu 2020 a v příspěvku „Komise vyzvala členské státy, aby prodloužily omezení cest“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2020).

Komise dala k dispozici pokyny, jak co nejlépe chránit pracovníky v dopravě a cestující a zároveň zajistit kontinuitu nákladní dopravy. Dokud zůstanou v platnosti omezení pohybu osob a potenciálně budou stále postiženy i toky nákladní dopravy, měla by být tato opatření a doporučení, pokud jde o toky zboží, volný pohyb pracovníků vykonávajících kritická povolání, tranzit a repatriace cestujících a posádek, nadále uplatňována jednotně a koordinovaně všemi členskými státy. Členské státy by měly i nadále využívat síť vnitrostátních kontaktních míst reakce na COVID-19 pro oblast dopravy, kterou koordinuje Komise.

V březnu 2020 zveřejnila Komise Pokyny pro výklad nařízení EU o právech cestujících v souvislosti s vývojem situace nákazy Covid-19, jakož i doporučení týkající se pravidel EU pro souborné služby pro cesty (více v příspěvku „Komise vydala pokyny ohledně práv cestujících v EU“, Doprava v březnu 2020).

EU uvolnila 1 mld. € jako záruku pro Evropský investiční fond, který má aktivovat záruku za úvěr ve výši 8 mld. € na pomoc 100 tis. MSP v celé EU, včetně oblasti cestovního ruchu. Vnitrostátní nebo regionální orgány, které spravují strukturální fondy a Fond soudržnosti, se mohou rozhodnout využít financování v rámci investičních iniciativ pro reakci na koronavirus (CRII a CRII+) na základě sdíleného řízení s členskými státy, a to pro řešení bezprostředního nedostatku likvidity MSP činných v oblasti cestovního ruchu, jako je pokrytí nákladů práce, materiálových nákladů, nákladů na provozní vstupy, zásob, režijních nákladů, nájemného a nákladů na služby.

Řada členských států již v rámci dočasného rámce pro opatření státní podpory přijatého v březnu 2020 přijala opatření k poskytnutí přímých grantů do výše 800 tis. € nebo půjček či záruk o vyšším objemu za příznivých podmínek, nebo v některých případech k poskytnutí náhrad podnikům za škody utrpěné v důsledku pandemie.

Klíčové a sporné body

Komise vydala doporučení týkající se cestovních poukazů pro cestující jako alternativy k náhradě zrušených souborných služeb pro cesty a dopravních služeb. Členské státy Komise vyzývala, aby uplatňovaly společný přístup a poskytly spotřebitelům spolehlivou volbu mezi vrácením peněz a akceptováním cestovního poukazu.

Komise vyzvala členské státy, aby se zapojily do procesu obnovování neomezeného přeshraničního pohybu v rámci EU na základě 3 kritérií: (1) epidemiologický stav, zejména se zaměřením na oblasti a členské státy, v nichž se situace zlepšuje, na základě mapy regionů, kterou vypracovává Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí; (2) schopnost uplatňovat opatření proti šíření nákazy (např. omezení fyzického kontaktu, hygiena) během celé cesty, a to i na hraničních přechodech; a (3) ekonomické a sociální ohledy, upřednostňování přeshraničního pohybu v klíčových oblastech zdravotnické, sociální a hospodářské činnosti.

Balík Komise týkající se cestovního ruchu a dopravy na období od roku 2020 zahrnuje 3 soubory pokynů a doporučení, jak zemím EU pomoci při postupném rušení cestovních omezení, umožnit opětovné otevření podniků a zajistit, aby po omezení volného pohybu osob mohli občané EU při zachování nezbytných preventivních zdravotních opatření prožít bezpečné a klidné léto. Balík vychází ze společného evropského plánu, který Komise ve spolupráci s Evropskou radou zveřejnila v dubnu 2020. Tento plán stanoví postupné rušení opatření proti šíření nákazy, jež byla zavedena v důsledku koronavirové pandemie (více v příspěvku „Nový evropský plán stanovuje postup ke společnému rušení opatření k zamezení šíření nákazy“, Veřejné zdraví v dubnu 2020).

Předložený balík obsahuje:

 • úvodní sdělení týkající se cestovního ruchu a dopravy v roce 2020 a v dalších letech,
 • společný přístup k postupnému a koordinovanému odstraňování omezení volného pohybu na vnitřních hranicích EU, které má probíhat souběžně s postupným rušením vnitrostátních omezení,
 • společný rámec na podporu postupného obnovení dopravy při současném zajištění bezpečnosti cestujících a zaměstnanců,
 • doporučení, jak učinit z cestovních poukazů atraktivní alternativu k vrácení peněz,
 • společná kritéria a zásady pro postupné a bezpečné obnovení činností v oblasti cestovního ruchu, zejména pokud jde o zdravotní protokoly pro pohostinská zařízení (hotely atd.).

Komise navrhuje postupný přístup k odstranění cestovních omezení, který se skládá ze 3 etap. V nulté etapě platí některá cestovní omezení pro cesty, které nejsou nezbytně nutné. Členské státy by však měly pracovníkům, zejména v dopravě, příhraničním pracovníkům, vyslaným a sezónním pracovníkům a poskytovatelům služeb, nadále umožňovat překračování hranic a volný přístup na místo jejich pracoviště, zejména v případě základních služeb a přepravy zboží. V první etapě by měla být v celé EU postupně zrušena cestovní omezení a hraniční kontroly, a to nejprve mezi regiony, oblastmi a členskými státy, kde se epidemiologická situace vyvíjí příznivě a je dostatečně podobná. Během této etapy by měl být usnadněn bezproblémový pohyb osob z pracovních i z osobních důvodů, jakož i turistické cesty. Během druhé etapy by měla být zrušena veškerá omezení a kontroly týkající se koronaviru na vnitřních hranicích a zároveň by měla být zachována nezbytná hygienická opatření. Cestování z jakýchkoli důvodů by mělo být povoleno v celé EU.

Poukazy mohou být užitečnou a atraktivní alternativou k proplacení souborných služeb pro cesty a dopravních služeb, které byly zrušeny v souvislosti s koronavirovou pandemií. Doporučení týkající se poukazů stanovují klíčové prvky, které mají zajistit, aby v případě, že jsou místo proplacení nabízeny poukazy, byly tyto náhrady spolehlivé a atraktivní pro spotřebitele – musí se na ně vztahovat ochrana pro případ platební neschopnosti – v případě, že se dopravce nebo pořadatel ocitne v platební neschopnosti a poukaz dosud nebyl využit, musí cestující obdržet náhradu od subjektu zaručujícího ochranu. Systém ochrany před platební neschopností musí být na vnitrostátní úrovni zřízen veřejným nebo soukromým sektorem (může jít o fond nebo pojistitele). Cestující by měli mít právo požádat o vrácení peněz nejpozději do 12 měsíců od vydání dotyčného poukazu a kdykoli poté. Dopravci a pořadatelé by se mohli rozhodnout umožnit proplacení poukazů v dřívější fázi, pokud o to cestující požádá. Poukazy (nebo zbývající částka) by měly být rovněž automaticky vyplaceny nejpozději do 14 dnů od konce doby platnosti poukazu v případě, že poukaz nebyl využit.

Doporučení stanovuje další prvky zavádějící flexibilitu:

(1) Poukazy by měly poskytovat možnost zarezervovat stejnou trasu za stejných podmínek jako původní rezervace nebo souborné služby pro cesty se stejnými vlastnostmi jako zrušený zájezd.

(2) Dopravci a pořadatelé by měli zvážit rozšíření možnosti využít poukazy na rezervace u jiných subjektů, které jsou součástí téže skupiny společností.

(3) Poukazy na dopravní služby by mělo být možné převést na jiného cestujícího bez jakýchkoli dodatečných nákladů.

Komise se snaží pomáhat diverzifikovat místní nabídku cestovního ruchu a seznamovat občany s rozmanitostí a bohatstvím evropské přírody a kultury a má podporovat členské státy v oživení cestovního ruchu během této krize. Měla by pracovat na podpoře systémů sponzorských poukazů, díky nimž mohou spotřebitelé podpořit své oblíbené místní podniky v oblasti cestovního ruchu, evropskou platformu pro digitalizované kulturní dědictví Europeana a propagovat kulturní, udržitelný pobřežní a námořní nebo venkovský cestovní ruch a agroturistiku.

Komise by měla navázat na probíhající iniciativy, jako jsou Evropská hlavní města inteligentního cestovního ruchu, která oceňuje inovativní a inteligentní cestovní ruch v evropských městech, jakož i Evropské turistické destinace nejvyšší kvality (EDEN), což jsou méně známé destinace mimo hlavní zájem turistů zaměřené na udržitelné řízení cestovního ruchu v EU, transevropské tematické turistické produkty, jako jsou transevropské tematické trasy kolem památek světového dědictví – Cesty světového dědictví EU a kulturní trasy, které získaly osvědčení Rady Evropy, a Evropská hlavní města kultury.

Předpokládaný další vývoj

Balík byl předložen a bude projednáván. Komise by následně měla zhodnotit jeho dopad a fungování.

Odkazy

Krátce…

Rada EIB schválila záruční fond ve výši 25 mld. €

 • Záruční fond představuje reakci na naléhavé potřeby členských států a doplňuje jejich úsilí.

 • Záruční fond se zaměřuje především na MSP v celé EU, včetně začínajících podniků.

Správní rada EIB se 26. 5. 2020 dohodla na struktuře a obchodním přístupu nového záručního fondu (EGF) k řešení ekonomických důsledků pandemie COVID-19. Fond byl Evropskou radou schválen v dubnu 2020 jako součást celkového balíku reakce EU na COVID-19 (více v příspěvku „Evropská rada jednala o současných výzvách EU“, Institucionální záležitosti v dubnu 2020). Má umožnit skupině EIB zvýšit podporu převážně MSP a poskytnout dodatečné financování až do výše 200 mld. €. Kromě zřízení a řízení EFG provádí skupina EIB také nouzová opatření ohlášená v březnu 2020 k překonání důsledků krize. První opatření, které zahájil EIF v dubnu 2020, nabízí specializované záruky podporované EU, které mají omezit dopad pandemie, a zpřístupňují financování MSP v celé EU ve výši 8 mld. €. Skupina EIB rovněž využívá stávající finanční nástroje sdílené s Komisí – především finanční nástroj pro financování infekčních nemocí InnovFin – k financování projektů, jejichž cílem je zastavení šíření koronaviru, nalezení léku a vývoj vakcíny. Skupina EIB má podporovat nouzová opatření k financování naléhavých zlepšení infrastruktury a potřeb vybavení v oblasti zdravotnictví pomocí stávajících rámcových půjček nebo nevyplacených částek ze stávajících projektů v oblasti zdraví. Podpora EIB v oblasti zdravotnictví dosahuje přibližně 6 mld. €.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality