Výzva k předkládání žádostí v programu Evropa pro občany 2014 – 2020

07.07.2020
Euroskop, Úřad vlády

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) otevřela poslední výzvu programového období 2014 – 20 v programu Evropa pro občany. Žadatelé mohou předkládat své projektové záměry celkem ve třech otevřených výzvách. Jejich uzávěrka je stanovena na 1. září 2020.

Otevřené výzvy se týkají Oblasti 2 – Demokratická angažovanost a aktivní občanství. Předkládány jsou projekty, které pomáhají rozvíjet evropské občanství a zlepšují podmínky pro občanskou a demokratickou účast na úrovni Evropské unie. Tato oblast obsahuje tři opatření:

Optaření 1 – Partnerství měst

Cílem tohoto opatření je podpora projektů, které zprostředkovávají setkávání různých partnerských měst a obcí v rámci akce partnerství měst nad tématy, jež odpovídají cílům programu a zohledňují víceleté priority. Projekty týkající se partnerství měst jsou limitovány délkou 21 dnů (maximální doba trvání projektu). Maximální grant pro projekty v rámci opatření Partnerství měst činí 25 000 EUR.
Příklad úspěšného projektu můžete nalézt zde: https://www.euroskop.cz/9290/32992/clanek/vymena-zkusenosti-z-oblasti-socialnich-sluzeb-v-lanskroune/

Opatření 2 – Sítě měst

Obce a sdružení spolupracující dlouhodobě na společném tématu se mohou rozhodnout vytvářet sítě měst s cílem dosáhnout udržitelnější spolupráce. Vytváření sítí obcí/měst zabývajících se otázkami společného zájmu se zdá být důležitým prostředkem, který umožňuje výměnu osvědčených postupů. Partnerství obcí je silnou vazbou, která spojuje obce/města, proto je třeba potenciál sítí tvořený řadou partnerských vazeb mezi nimi využít k rozvoji tematické a dlouhodobé spolupráce. Maximální grant pro projekt v rámci opatření Sítě měst činí 150 000 EUR.
Příklad úspěšného projektu můžete nalézt zde: https://www.euroskop.cz/9002/35517/clanek/cross-over-mladez-eu-a-eurovolby/

Opatření 3 – Projekty občanské společnosti

V tomto opatření jsou podporovány záměry s nadnárodními partnerstvími a sítěmi, které přímo zapojují občany. Tyto projekty umožňují setkávání občanů z různých výchozích prostředí při činnostech přímo souvisejících s politikami Unie, se záměrem poskytnout jim příležitost aktivně se podílet se na procesu formování politické agendy Unie v oblastech souvisejících s cíli programu. Tohoto cíle lze dosahovat ve všech fázích procesu a spolu se všemi institucionálními partnery, přičemž související činnosti zahrnují zejména: činnosti přípravy agendy jednání, podporu určitých názorů v přípravné fázi a vyjednávání o návrzích politik, poskytování zpětné vazby k příslušným prováděným iniciativám. Maximální způsobilý grant na projekt občanské společnosti je stanoven na 150 000 EUR.

Pro koho jsou výzvy určeny?

Způsobilými žadateli i pratnery projektu jsou: neziskové organizace, včetně organizací občanské společnosti, sdružení přeživších a kulturních, mládežnických, vzdělávacích a výzkumných organizací. Dále pak jsou to města/obce nebo jejich výbory pro partnerství obcí nebo sítě, místní/regionální orgány na dalších úrovních, federace/sdružení místních orgánů. Fyzické osoby NEJSOU v rámci tohoto programu způsobilé.

Plná znění otevřených výzev spolu s českou verzí Průvodce programem naleznete na oficiálních stránkách programu Evropa pro občany: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Pro konzultaci postupu předkládání projektové žádosti nás neváhejte kontaktovat:

Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany:

e-mail: hradecky.pavel@vlada.cz

tel: +420 725 755 503

EU

Vlajka EU. Zdroj: Pixabay.com

Autor: Pavel Hradecký

Sdílet tento příspěvek