Daně v červnu 2020

10.07.2020
Euroskop

Rada schválila závěry o budoucí správní spolupráci a o spotřební dani z tabáku, Rada se dohodla na odkladu některých pravidel týkajících se daní, Byla přijata prozatímní dohoda o modernizovaných pravidlech zdanění alkoholu

  • EU chce bojovat proti daňovým podvodům u tabáku

  • Některé lhůty v oblasti daní by měly být kvůli koronaviru prodlouženy

  • Plánuje se změna zdanění alkoholu

Krátce…

Rada schválila závěry o budoucí správní spolupráci a o spotřební dani z tabáku

  • Snahy o zlepšení správní spolupráce s cílem bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům jsou obzvláště důležité v souvislosti s potřebou oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19.

  • Platná pravidla týkající se spotřební daně z tabáku ztrácejí dle Rady na účincích.

Rada 2. 6. 2020 schválila závěry, které stanoví politické pokyny a priority s ohledem na další reformy ve 2 klíčových oblastech daňové politiky EU: Závěry Rady o budoucím vývoji správní spolupráce v oblasti daní v EU a Závěry Rady o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. V obou záležitostech Rada vyzvala Komisi, aby předložila legislativní návrhy s cílem řešit otázky a obavy v příslušných závěrech uvedené. Správní spolupráce pomáhá vnitrostátním daňovým orgánům při výběru a zajišťování daňových příjmů. Úzká spolupráce mezi těmito orgány má rovněž zásadní význam pro odhalování a omezování daňových podvodů. První směrnice č. 16/2011 o správní spolupráci byla přijata v roce 2011. Oblast působnosti směrnice byla od té doby pětkrát rozšířena a nyní zahrnuje: výměnu informací mezi vnitrostátními orgány, pokud jde o informace o finančních účtech; daňová rozhodnutí s přeshraničním prvkem a předběžná posouzení převodních cen; zprávy podle jednotlivých zemích, které obsahují určité finanční informace týkající se největších nadnárodních společností; přístup k informacím o skutečném vlastnictví; a informace o uspořádáních, která jsou potenciálně agresivním přeshraničním daňovým plánováním. V závěrech se zdůrazňuje, že snahy o zlepšení správní spolupráce s cílem bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům jsou obzvláště důležité v souvislosti s potřebou oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19. Spotřební daně jsou nepřímé daně z prodeje nebo spotřeby určitých produktů, jako je alkohol, tabák a energie. Právní předpisy EU stanoví od roku 2011 společná pravidla pro zdanění tabákových výrobků, včetně kategorií výrobků, minimálních sazeb a struktur, které se mají uplatnit. Na tabákové výrobky se vztahují rovněž společná ustanovení pro zboží podléhající spotřební dani podle právních předpisů EU. Závěry zejména poukazují na skutečnost, že platná pravidla ztrácejí na účincích, protože jsou buď již nedostatečná, nebo příliš úzká pro účely řešení současných a budoucích výzev souvisejících s některými výrobky, jako jsou např. tekutiny používané v elektronických cigaretách, zahřívané tabákové výrobky a další druhy výrobků nové generace, které vstupují na trh.

Rada se dohodla na odkladu některých pravidel týkajících se daní

  • EU poskytne delší lhůty pro zajištění souladu s pravidly pro přeshraniční podávání a výměnu informací a pro DPH v oblasti elektronického obchodování.

  • Coreper dosáhl předběžné dohody o odkladu uplatňování režimu DPH pro internetové společnosti.

Rada 24. 6. 2020 přijala změny týkající se daní. V důsledku pandemie COVID-19 EU poskytne delší lhůty pro zajištění souladu s pravidly pro přeshraniční podávání a výměnu informací a pro DPH v oblasti elektronického obchodování. Rada konkrétně přijala změnu směrnice o správní spolupráci, která členským státům umožňuje prodloužit až o 6 měsíců lhůty pro podávání a výměnu těchto informací: automatické výměny informací o finančních účtech, jejichž oprávněné osoby jsou daňovými rezidenty v jiném členském státě; uspořádání představující přeshraniční daňové plánování, která se mají oznamovat. Závažné narušení činnosti mnoha finančních institucí, daňových poradců a daňových orgánů, k němuž došlo v důsledku pandemie COVID-19 a opatření omezujících volný pohyb osob, brání včasnému plnění jejich oznamovacích povinností. V závislosti na vývoji pandemie stanoví pozměněná směrnice rovněž možnost, aby Rada dobu odkladu za přísných podmínek jednou prodloužila, a to maximálně o další 3 měsíce. Během těchto prodloužených lhůt nicméně budou muset být všechny příslušné informace oznámeny daňovým orgánům a stejně tak bude muset proběhnout výměna těchto informací mezi daňovými orgány. Coreper dosáhl předběžné dohody o odkladu uplatňování režimu DPH pro internetové společnosti o 6 měsíců, tj. od 1. 7. 2021 namísto 1. 1. 2021. Rada by měla tento odklad formálně schválit bez další rozpravy.

Byla přijata prozatímní dohoda o modernizovaných pravidlech zdanění alkoholu

  • Pravidla mají lépe odrážet nejnovější vývoj v alkoholovém průmyslu.

  • EU modernizuje způsob zdanění alkoholických výrobků, aby snížila stávající narušení jednotného trhu.

Coreper 24. 6. 2020 prozatímně schválil, s výhradou dalšího potvrzení Radou, aktualizaci pravidel spotřební daně z alkoholu v EU. Především se očekává, že aktualizovaná pravidla o struktuře spotřebních daní zlepší podnikatelské prostředí a sníží náklady pro malé výrobce alkoholu. Spotřební daně jsou nepřímé daně z prodeje nebo používání konkrétních produktů, jako je alkohol, tabák a energie. Výnos z těchto daní jde výhradně do země, do které jsou zaplaceny. Od roku 1992 zavedly země EU společná pravidla, zejména minimální sazby spotřební daně, aby zajistily, že spotřební daně se budou uplatňovat stejným způsobem a na stejné výrobky kdekoli v EU. Reforma zahrnuje následující změny: (1) zvýšení prahové hodnoty pro pivo s nižší pevností, které může těžit ze snížených sazeb z 2,8% na 3,5% objemu. Tato změna poskytuje pobídku pro spotřebitele, aby si vybrali alkoholické nápoje s nízkým obsahem alkoholu než silnější, a tím snížili příjem alkoholu. Povzbuzuje také pivovarníky, aby byli inovativní a vytvářeli nové výrobky s nižším obsahem alkoholu; (2) rozšíření zvláštního režimu snížených sazeb spotřební daně pro malé výrobce piva a ethylalkoholu na výrobce jiných kvašených nápojů, jako je jablečný mošt; (3) zavedení společného systému certifikace v EU pro potvrzení statusu nezávislých malých producentů, který je rozpoznatelný ve všech zemích EU; a (4) vyjasnění podmínek pro použití osvobození od denních lihovin pro denaturovaný alkohol, používaných např. v čisticích prostředcích. Nová pravidla by měla formálně přijmout Rada a vnitrostátní právní předpisy, které provádějí tuto směrnici, by se měly použít od 1. 1. 2022.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality