Veřejné zdraví v červnu 2020

10.07.2020
Euroskop

Komise předložila strategii pro očkovací látky, Komise poskytne další finanční prostředky na zdravotnický materiál

 • EU usiluje o urychlení vývoje, výroby a distribuce očkovacích látek proti COVID-19

 • Komise podpoří přepravu zdravotnického zboží, lékařských týmů a pacientů

Komise předložila strategii pro očkovací látky

 • EU deklarovala, že vzájemnou spoluprací zvýší pravděpodobnost získání bezpečné a účinné očkovací látky v potřebném rozsahu a co nejrychleji.

 • Významný krok směrem ke společnému postupu členských států již byl učiněn vytvořením inkluzivní aliance pro vakcíny Francií, Německem, Itálií a Nizozemskem.

 • Předložená strategie má zajistit kvalitu, bezpečnost a účinnost očkovacích látek.

 • Cílem je zajistit rychlý přístup členských států a jejich obyvatel k očkovacím látkám.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European Investment Bank – EU strategy for COVID-19 vaccines (COM(2020)245)

 • Komise 17. 6. 2020 předložila evropskou strategii pro urychlení vývoje, výroby a distribuce očkovacích látek proti COVID-19, aby pomohla chránit lidi všude na světě.

Pozadí

Vývoj očkovací látky je složitý a zdlouhavý proces. Prostřednictvím strategie Komise chce podpořit úsilí o urychlení vývoje a dostupnosti bezpečných a účinných očkovacích látek v časovém horizontu 12–18 měsíců. Realizace tohoto složitého závazku vyžaduje provádění klinických hodnocení souběžně s investicemi do výrobní kapacity, aby bylo možné vyrobit miliony, nebo dokonce miliardy dávek úspěšné očkovací látky. Komise je plně připravena podpořit práci na vývoji vakcíny.

Nejedná se o evropskou, ale o celosvětovou výzvu. Významný krok směrem ke společnému postupu členských států byl učiněn vytvořením inkluzivní aliance pro vakcíny Francií, Německem, Itálií a Nizozemskem.

Klíčové a sporné body

Mezi základní cíle strategie patří: zajistit kvalitu, bezpečnost a účinnost očkovacích látek; zajistit rychlý přístup členských států a jejich obyvatel k očkovacím látkám a současně hrát vůdčí roli v úsilí o celosvětovou solidaritu a zajistit co nejrychlejší spravedlivý přístup k cenově dostupné očkovací látce.

Strategie by měla stát na 2 pilířích: (1) Zajištění výroby očkovacích látek v EU a dostatečných dodávek pro členské státy prostřednictvím záruk předběžného nákupu, které budou poskytnuty výrobcům očkovacích látek díky nástroji pro mimořádnou podporu. K těmto zárukám lze poskytnout také další financování a jiné formy podpory; (2) Přizpůsobení regulačního rámce EU současné naléhavé situaci a využití stávající regulační flexibility k urychlení vývoje, povolování a dostupnosti očkovacích látek při současném zachování norem pro kvalitu, bezpečnost a účinnost očkovacích látek.

 • Záruky předběžného nákupu – Komise plánuje podpořit podniky v rychlém vývoji a produkci očkovacích látek tím, že jednotlivým výrobcům poskytne jménem členských států záruky předběžného nákupu. Výměnou za právo na nákup určitého počtu dávek očkovacích látek v konkrétním časovém rámci bude Komise financovat část počátečních nákladů, které jejich výrobci nesou, a to v podobě záruk předběžného nákupu. Poskytnuté finanční prostředky budou považovány za zálohy na očkovací látky, které členské státy později skutečně zakoupí. Související financování má z významné části pocházet z nástroje pro mimořádnou podporu ve výši 2,7 mld. €. Další podpora má být k dispozici prostřednictvím půjček od EIB.

 • Kritéria financování – Při rozhodování o tom, které očkovací látky budou finančně podpořeny, mají být zohledněna mimo jiné tato kritéria: spolehlivost uplatněného vědeckého přístupu a používané technologie, rychlost plošné realizace, náklady, sdílení rizik, odpovědnost, pokrytí různých technologií, včasná spolupráce s regulačními orgány EU, celosvětová solidarita a schopnost zajistit dodávky rozvojem výrobní kapacity v rámci EU.

 • Pružný a kvalitní regulační proces – Komise má spolu s členskými státy a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) co nejvíce využívat možnosti, které jí poskytuje stávající regulační rámec EU k urychlení povolování a zajištění dostupnosti úspěšných očkovacích látek proti COVID-19. Mezi tyto možnosti patří urychlený postup pro udělování povolení, flexibilita, pokud jde o označování a balení, a návrh na povolení dočasných odchylek od některých ustanovení právních předpisů týkajících se geneticky modifikovaných organismů s cílem urychlit klinická hodnocení očkovacích látek a léčivých přípravků proti COVID-19 obsahujících geneticky modifikované organismy.

 • Globální solidarita – EU přispívá k celosvětovému úsilí o univerzální testování, léčbu a očkování mobilizací zdrojů prostřednictvím mezinárodních příslibů a spojením sil s dalšími zeměmi a celosvětovými zdravotnickými organizacemi prostřednictvím rámce pro spolupráci Akcelerátor přístupu k nástrojům proti COVID-19. Komise je odhodlána dodržovat zásadu všeobecného, spravedlivého a cenově dostupného přístupu k očkovacím látkám, zejména pro nejzranitelnější země. Je připravena jednat s mezinárodními partnery o tom, zda by značný počet zemí souhlasil se sdílením zdrojů pro společnou rezervaci budoucích očkovacích látek u soukromých společností nejen pro sebe, ale zároveň i pro země s nízkými a středně vysokými příjmy.

Předpokládaný další vývoj

Komise by nadále měla podporovat vývoj očkovacích látek proti koronaviru.

Odkazy

Krátce…

Komise poskytne další finanční prostředky na zdravotnický materiál

 • Nástroj pro mimořádnou podporu má pomáhat dodat důležité zdravotnické vybavení tam, kde je ho zapotřebí.

 • V rámci pilotní operace bylo dodáno více než 7 t osobních ochranných prostředků do Bulharska.

Komise 18. 6. 2020 informovala o tom, že členské státy mohou požádat o dodatečné financování prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu na přepravu základního zboží, lékařských týmů a pacientů postižených koronavirem. Nástroj pro mimořádnou podporu s rozpočtem 2,7 mld. € byl aktivován v dubnu 2020 (více v příspěvku „Poslanci schválili 3 mld. € na podporu zdravotnictví v EU“, Veřejné zdraví v dubnu 2020 a v příspěvku „Komise dala k dispozici první várku 1,5 mil. masek“, Veřejné zdraví v květnu 2020). Nástroj je koncipován tak, aby poskytoval flexibilitu potřebnou k reakci na měnící se potřeby, když EU přechází z fáze okamžité reakce na pandemii do fáze řízeného ukončování opatření, návratu k běžným podmínkám a prevence. Zaměřuje se na opatření, u nichž může společné úsilí na úrovni EU nejlépe podpořit společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19. Toto financování doplňuje podporu, která je již k dispozici prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU, a dodávky ochranných prostředků prostřednictvím kapacity rescEU (více v příspěvku „Komise se snaží o zajištění dodávek osobních ochranných prostředků“, Veřejné zdraví v březnu 2020). Systém rescEU je součástí mechanismu civilní ochrany EU, který má posilovat spolupráci mezi zúčastněnými státy v oblasti civilní ochrany s cílem zlepšit prevenci katastrof, připravenost a reakci na ně. Z nástroje pro mimořádnou podporu pro přepravu zboží, vybavení a pacientů bylo uvolněno 220 mil. € na podporu: (1) přepravy zdravotnického materiálu tam, kde je ho nejvíce zapotřebí, a sice financováním přepravy dodávek materiální pomoci do členských států EU; (2) přesunů pacientů mezi členskými státy EU nebo z členských států do sousedních zemí, pokud hrozí riziko, že zdravotnické služby budou zahlceny zajišťováním léčby pro co nejvíce lidí; (3) přepravy zdravotnického personálu a mobilních zdravotnických týmů, aby se mohly přesouvat mezi členskými státy EU a do EU z jiných sousedních zemí a mohly pomáhat lidem tam, kde je zdravotní pomoc nejvíce zapotřebí. Komise představila členským státům dne 17. 6. 2020 postupy a kritéria pro podávání žádostí o financování v rámci balíku opatření v oblasti mobility. Členské státy mohou nyní předkládat své žádosti Komisi.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality