Mimořádné zasedání Evropské rady, 17.–18. července 2020

17.07.2020
Euroskop, Evropská rada

Dnes a zítra budou lídři zemí Evropeké unie na bruselském summitu jednat o víceletém rozpočtu Evropské unie na 2021-27 a Plánu obnovy. Východiskem bude návrh, který představil předseda Evropské rady Charles Michel.

Návrh předložený předsedou Evropské rady

Dne 10. července 2020 představil předseda Evropské rady Charles Michel svůj návrh víceletého finančního rámce (VFR) a balíčku na podporu oživení. Po dvoustranných jednáních s vedoucími představiteli EU předseda Charles Michel určil celkem šest základních prvků, na nichž by mohla spočívat budoucí dohoda:

1. Velikost víceletého finančního rámce

Za účelem splnění dlouhodobých cílů EU a v zájmu zachování plné kapacity plánu na podporu oživení navrhl předseda Charles Michel rozpočet v celkové výši 1 074 miliard eur. Východiskem tohoto návrhu je návrh z letošního února, jenž byl výsledkem dvou let diskuzí mezi členskými státy.

2. Rabaty

Paušální snížení příspěvků Dánska, Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska by zůstala zachována.

3. Objem fondu na podporu oživení

Komise by na základě rozhodnutí o vlastních zdrojích byla zmocněna vypůjčit si finanční prostředky až do výše 750 miliard eur. Tyto prostředky mohou být využity na následné půjčky a na výdaje vynakládané prostřednictvím programů víceletého finančního rámce.

4. Půjčky a granty

Předseda Charles Michel navrhuje zachovat rovnováhu mezi půjčkami, zárukami a granty, aby se zamezilo nadměrnému zatížení členských států s vysokou mírou zadlužení. „Tento aspekt má rovněž klíčový význam pro budoucnost jednotného trhu a pro to, abychom předešli větší roztříštěnosti a větším rozdílům,“ uvedl.

5. Přidělování prostředků z facility na podporu oživení a odolnosti

Návrh má zajistit, aby se finanční prostředky dostaly do zemí a odvětví, které byly krizí zasaženy nejvíce: 70 % prostředků z facility na podporu oživení a odolnosti by bylo přiděleno v letech 2021 a 2022, a to v souladu s kritérii stanovenými Komisí. Zbývajících 30 % by bylo přiděleno v roce 2023 s ohledem na pokles HDP zaznamenaný v období 2020 a 2021. Celkový příděl by měl být vyplacen do roku 2026.

6. Správa a podmíněnost

V návrhu se uvádí, že členské státy vypracují národní plány na podporu oživení a odolnosti na období 2021–2023, a to v souladu s evropským semestrem, a zejména s doporučeními pro jednotlivé země. Tyto plány budou v roce 2022 přezkoumány. Výsledek posouzení těchto plánů schválí Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

Celkem 30 % finančních prostředků bude směřovat na projekty v oblasti klimatu. Výdaje v rámci VFR a nástroje Next Generation EU budou v souladu s cílem klimatické neutrality EU do roku 2050, dalšími cíli Unie v oblasti klimatu do roku 2030 a s Pařížskou dohodou.

Další podmíněnost, kterou předseda Evropské rady navrhl, souvisí s právním státem a evropskými hodnotami. „Činíme rozhodující krok k ukotvení právního státu a hodnot v našem evropském projektu, a proto navrhuji, aby bylo financování pevně vázáno na dodržování zásad řádné správy věcí veřejných a právního státu,“ uvedl předseda Charles Michel.

Splácení a vlastní zdroje

V souladu s návrhem předsedy Evropské rady by splácení započalo v roce 2026, přičemž tento závazek zvyšuje tlak na zavedení nových vlastních zdrojů. Jeden z nich souvisí s využíváním plastového odpadu a zaveden by měl být v roce 2021. V první polovině roku 2021 by pak Komise předložila návrh týkající se mechanismu uhlíkového vyrovnání a do konce roku 2021 by byl zaveden digitální poplatek. Komise by poté předložila rovněž revidovaný návrh týkající se systému obchodování s emisemi (ETS) a v neposlední řadě by pokračovala i práce na návrhu týkajícím se daně z finančních transakcí.

Předseda rovněž navrhl rezervu na vyrovnání se s důsledky brexitu ve výši 5 miliard eur, určenou ke zvládání nepředvídaných dopadů v nejvíce zasažených členských státech a odvětvích.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek