Spotřebitelé v listopadu 2020

10.12.2020
Euroskop

Komise představila nový program pro spotřebitele, EP schválil směrnici, která umožní skupinám spotřebitelům EU podávat hromadné žaloby

 • EU chce lépe chránit spotřebitele

 • Nově by měly být možné hromadné žaloby

Komise představila nový program pro spotřebitele

 • Komise má pomáhat při včasném provádění a vymáhání spotřebitelského práva.

 • Cílem Komise je bojovat proti obchodním praktikám online.

 • Komise navýší financování s cílem zlepšit dluhové poradenství v členských státech.

 • V roce 2021 má Komise předložit návrh, na jehož základě budou spotřebitelé lépe informováni o udržitelnosti výrobků.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council New Consumer Agenda (COM(2020)696)

Pozadí

EU si v průběhu mnoha let vytvořila rámec pro ochranu spotřebitele, který nedávno posílilo několik legislativních iniciativ, z nichž mají mít spotřebitelé v EU prospěch v příštích letech a mezi které patří i nová politika pro spotřebitele z roku 2018 (více v příspěvku „Nová politika Komise má posílit a lépe vymáhat práva spotřebitele”, Spotřebitelé v dubnu 2018 a v příspěvku „EP a Rada se dohodly na nové politice pro spotřebitele”, Spotřebitelé v dubnu 2019). Nový program pro spotřebitele navazuje na podobný program z roku 2012. V červnu 2020 zahájila Komise celounijní otevřenou veřejnou konzultaci o nové evropské spotřebitelské politice na příští období. Tato konzultace přispěla k vytvoření nového programu pro spotřebitele a ukázala obecnou podporu jeho hlavním prioritám včetně potřeby reagovat na pandemii COVID-19. Program doplňuje další iniciativy Komise, jako je Zelená dohoda pro Evropu a akční plán pro oběhové hospodářství. Priority spotřebitelů mají být také zohledněny při provádění VFR.

Klíčové a sporné body

Nový program pro spotřebitele představuje vizi spotřebitelské politiky EU v období 2020–2025 a zaměřuje se na 5 klíčových prioritních oblastí:

 1. Zelená transformace – cílem Komise je zajistit spotřebitelům dostupnost udržitelných výrobků na trhu EU a také lepší informovanost, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat. V roce 2021 má Komise předložit návrh, na jehož základě budou spotřebitelé lépe informováni o udržitelnosti výrobků a který se bude zaměřovat na boj proti praktikám jako je greenwashing (lakování nazeleno) nebo předčasné zastarávání výrobků. Komise bude rovněž podporovat opravitelnost výrobků a prosazovat udržitelnější výrobky splňující požadavky oběhovosti. Zelená transformace se neobejde bez zapojení podniků – Komise je odhodlána spolupracovat s hospodářskými subjekty s cílem podpořit jejich závazky na podporu udržitelné spotřeby, které překračují rámec toho, co vyžadují právní předpisy.
 2. Digitální transformace – tato transformace radikálně mění život spotřebitelů; nabízí nejen nové příležitosti, ale přináší také nové výzvy. Cílem Komise je bojovat proti obchodním praktikám online, které nerespektují právo spotřebitelů na informovanou volbu, zneužívají jejich vzorce chování nebo narušují jejich rozhodovací procesy, jako jsou např. dark patterns (temné vzorce) a skrytá reklama. Kromě toho musí být zájmy spotřebitelů řádně zohledněny při stanovování pravidel upravujících digitální ekonomiku a požadavků na umělou inteligenci. S cílem přizpůsobit stávající pravidla probíhající digitalizaci a nárůstu propojených produktů Komise rovněž přezkoumá směrnici o bezpečnosti výrobků. Jelikož je třeba posílit ochranu spotřebitelů, pokud jde o digitalizaci retailových finančních služeb, budou přezkoumány směrnice o spotřebitelských úvěrech a uvádění finančních služeb na trh.
 3. Účinné vymáhání práv spotřebitelů – třebaže za vymáhání práv spotřebitelů odpovídají členské státy, Komise má koordinační a podpůrnou úlohu. Komise má pomáhat při včasném provádění a vymáhání spotřebitelského práva, mimo jiné prostřednictvím sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Komise má podporovat vnitrostátní úřady, například zavedením souboru inovativních elektronických nástrojů s cílem posílit kapacitu těchto úřadů k potírání nezákonných obchodních praktik online a identifikování nebezpečných výrobků.
 4. Specifické potřeby určitých skupin spotřebitelů – některé skupiny spotřebitelů mohou být v jistých situacích obzvláště zranitelné a potřebují zvláštní ochranná opatření, jde například o děti, starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením. Komise se bude zabývat požadavky na normy pro výrobky pro péči o děti. Pokud jde o osoby v obtížné finanční situaci, kterou dále zhoršila krize COVID-19, Komise navýší financování s cílem zlepšit dluhové poradenství v členských státech. Komise bude rovněž podporovat iniciativy poskytující místní poradenství o tom, jak získat přístup k informacím online i offline.
 5. Mezinárodní spolupráce – v globalizovaném světě, ve kterém nakupování online překračuje hranice, hraje zásadní roli spolupráce s mezinárodními partnery. Komise má v roce 2021 vypracovat akční plán pro spolupráci s Čínou s cílem zvýšit bezpečnost výrobků prodávaných online. Od roku 2021 má Komise rovněž rozvíjet regulační podporu, technickou pomoc a budování kapacit pro partnerské regiony EU, mimo jiné v Africe.

Předpokládaný další vývoj

Komise by měla předložit iniciativy oznámené v programu.

Odkazy

Krátce…

EP schválil směrnici, která umožní skupinám spotřebitelům EU podávat hromadné žaloby

 • Jménem spotřebitelů budou moci podávat žaloby pouze oprávněné spotřebitelské organizace.

 • Spotřebitelé budou lépe chráněni před tzv. „hromadnými škodami”, a to v rámci členských států i přeshraničně.

EP 24. 11. 2020 schválil směrnici, která umožní skupinám spotřebitelům EU podávat hromadné žaloby. Nová směrnice zavádí ve všech členských státech harmonizovaný systém pro podávání zástupných žalob, který bude chránit spotřebitele v případě tzv. „hromadné škody“. Zajistí ale také, aby nedocházelo k zneužívání soudních řízení. Směrnice byla navržena Komisí v dubnu 2018 v rámci jejího balíku týkajícího se „nové politiky pro spotřebitele“, jehož cílem je zajistit spravedlivá a transparentní pravidla pro spotřebitele v EU (více v příspěvku „Nová politika Komise má posílit a lépe vymáhat práva spotřebitele”, Spotřebitelé v dubnu 2018). Hlavním záměrem nové právní úpravy je zastavit nezákonné praktiky a dosáhnout toho, že se spotřebitelé budou moci snadněji domáhat spravedlnosti a tím zlepšit fungování vnitřního trhu. Všechny členské státy mají nově vytvořit alespoň 1 účinný procesní systém, který umožní oprávněným subjektům (např. spotřebitelským organizacím nebo úřadům) podávat hromadné žaloby. Těmito žalobami se spotřebitelé budou moci domáhat toho, aby byly praktiky porušující jejich práva zastaveny nebo zakázány a aby jim byla přiznána náhrada škody. Podle evropské právní úpravy budou hromadné žaloby moci podávat pouze oprávněné subjekty, jako jsou spotřebitelské organizace, nikoli tedy advokátní kanceláře. Pokud budou oprávněné subjekty podávat přeshraniční žalobu, budou muset splňovat harmonizovaná kritéria – budou muset prokázat, že se věnují veřejné činnosti, splňují jistý stupeň stability a že jsou neziskovou organizací. Pro podání vnitrostátní žaloby je třeba splňovat pouze kritéria stanovená v právních předpisech daného členského státu. Směrnice dále stanovuje pravidla, která mají zaručit, aby se soudních řízení nezneužívalo. Zavádí například zásadu, podle níž strana, která spor prohraje, hradí soudní náklady druhé strany. Dalším pravidlem proti zneužívání zástupných žalob je také vyloučení tzv. sankčních náhrad újmy. Oprávněné subjekty mají navíc zřídit postupy, kterými se bude předcházet střetům zájmů a externím vlivům, a to zejména pokud jde o jejich financování třetími osobami. Hromadné žaloby bude možné podávat proti obchodníkům, kteří údajně porušili právní předpisy EU v oblastech, jako jsou ochrana údajů, cestovní ruch, finanční služby, energetika a telekomunikace. Směrnice se rovněž vztahuje na situace, kdy nezákonné praktiky skončí ještě před podáním zástupné žaloby nebo před vynesením rozsudku. I taková praktika se totiž může případně zakázat, aby se již nemohla opakovat. Směrnice vstoupí v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít poté 24 měsíců na to, aby ji provedly ve vnitrostátním právu, a dalších 6 měsíců na to, aby začaly její ustanovení uplatňovat. Nová pravidla se budou vztahovat na zástupné žaloby podané v den vstupu této směrnice v platnost nebo později.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality