Vnější obchodní vztahy v prosinci 2020

10.01.2021
Euroskop

Komise navrhla spolupráci s USA, EU dosáhla dohody s africkými, karibskými a tichomořskými státy, Nová dohoda mezi EU a Čínou byla uzavřena

  • Úpráva vztahů s USA

  • EU jednala s africkými, karibskými a tichomořskými státy

  • Unie uzavřela jednání s Čínou

Krátce…

Komise navrhla spolupráci s USA

  • EU představuje novou transatlantickou agendu, která by měla odpovídat dnešnímu globálnímu prostředí.

  • Transatlantická aliance vychází nejen ze společných hodnot a historie, ale i společných zájmů.

Komise 2. 12. 2020 předložila návrh nové transatlantické agendy zaměřené na budoucnost. Návrh agendy stanovuje obecné zásady: posílené mnohostranné aktivity a instituce, sledování společných zájmů, využívání kolektivní síly a hledání řešení, která respektují společné hodnoty. Nová agenda zahrnuje 4 oblasti a určuje první kroky společných akcí, které by představovaly počáteční transatlantický plán, jak řešit klíčové výzvy a využít příležitostí: (1) Spolupráce pro zdravější svět – COVID-19 a postpandemická doba: EU vyzvala USA, aby se společně s ní postavily do čela úsilí o podporu celosvětové spolupráce, pokud jde o reakci na koronavirus, ochranu životů a živobytí a opětovné otevření ekonomik. EU chce s USA spolupracovat na zajištění financování vývoje a spravedlivé celosvětové distribuce očkovacích látek, testů a léčebných postupů, na rozvoji společných kapacit pro připravenost a reakci, usnadnění obchodu se základním zdravotnickým materiálem a také na posílení a reformě WHO. (2) Spolupráce na ochraně planety a prosperity: EU navrhuje nastolit komplexní transatlantickou zelenou agendu, koordinovat postoje a společně vést úsilí o dosažení ambiciózních globálních dohod počínaje společným závazkem k nulovým čistým emisím do roku 2050. Součástí návrhů EU jsou společná iniciativa v oblasti obchodu a klimatu, opatření k zamezení únikům uhlíku, aliance pro ekologické technologie, globální regulační rámec pro financování udržitelnosti, společné vedení boje proti odlesňování a posílení ochrany oceánů. (3) Spolupráce v oblasti technologií, obchodu a norem: EU chce s USA úzce spolupracovat s cílem vyjednat řešení překážek obchodu, vést reformu WTO a zřídit novou Radu EU–USA pro obchod a technologie. Kromě toho EU navrhuje zahájit s USA zvláštní dialog o odpovědnosti on-line platforem a velkých technologických společností, spolupracovat na spravedlivém zdanění a nápravě narušení trhu a vypracovat společný přístup k ochraně kritických technologií. Návrhy EU zahrnují také umělou inteligenci, datové toky a spolupráci v oblasti regulace a norem. (4) Spolupráce na vytvoření bezpečnějšího, bohatšího a demokratičtějšího světa: EU navrhuje znovu navázat užší transatlantické partnerství v různých geopolitických arénách a spolupracovat na posílení koordinace, využití všech dostupných nástrojů a posílení kolektivního vlivu. EU učiní první kroky tím, že se plně zapojí do summitu pro demokracii, který navrhnul nově zvolený prezident Biden, a bude usilovat o přijetí společných závazků s USA v boji proti vzestupu autoritářství, porušování lidských práv a korupci. EU by rovněž uvítala koordinaci společných reakcí EU a USA s cílem podpořit regionální a globální stabilitu, posílit transatlantickou a mezinárodní bezpečnost, mimo jiné prostřednictvím nového dialogu EU–USA o bezpečnosti a obraně, a posílit mnohostranný systém. Komise vyzvala Evropskou radu, aby tento návrh potvrdila jako plán pro novou transatlantickou agendu pro globální spolupráci před jejím zahájením na summitu EU–USA v 1. polovině roku 2021.

EU dosáhla dohody s africkými, karibskými a tichomořskými státy

  • Jednání o situaci po skončení platnosti dohody z Cotonou byla zahájena v září 2018.

  • Dohoda připravuje půdu pro moderní a angažovanější partnerství na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

Vyjednavači EU a Organizace afrických, karibských a tichomořských států (OACPS) (dříve AKT) 3. 12. 2020 dosáhli politické dohody o znění nové smlouvy o partnerství, která má nahradit dohodu z Cotonou. Tato dohoda, kterou její smluvní strany musí schválit, podepsat a ratifikovat, se bude vztahovat na velký počet oblastí – od udržitelného rozvoje a růstu až po lidská práva a mír a bezpečnost – a bude zaměřena na posílení každého regionu. Jakmile nabude účinku, bude sloužit jako nový právní rámec a vodítko pro politické a hospodářské vztahy a vztahy v oblasti spolupráce mezi EU a 79 členy OACPS v příštích 20 letech. Jednání o situaci po skončení platnosti dohody z Cotonou byla zahájena v září 2018 v rámci zasedání Valného shromáždění OSN. Cílem bylo dohodnout se na nové smlouvě, která nahradí dohodu z Cotonou. Nová dohoda o partnerství se skládá z tzv. „společného základu“ stanovícího hodnoty a zásady, které země sbližují, a uvádí strategické prioritní oblasti, na nichž obě strany hodlají pracovat. Jedná se o: (1) lidská práva, demokracii a správu věcí veřejných, (2) mír a bezpečnost, (3) lidský a sociální rozvoj, (4) environmentální udržitelnost a změnu klimatu, (5) inkluzivní udržitelný hospodářský růst a rozvoj a (6) migraci a mobilitu. Nová dohoda o partnerství kombinuje tuto základní část se 3 specifickými regionálními akčními protokoly (Afrika, Karibik, Tichomoří), které se zaměřují na potřeby každého regionu. To umožní bezprecedentní regionální zaměření. Regionální protokoly mají mít vlastní specifickou správu pro řízení a směřování vztahů s EU a různými zapojenými regiony mimo jiné prostřednictvím smíšených parlamentních výborů. Bude rovněž existovat zastřešující společný rámec OACPS-EU se silným parlamentním rozměrem. Na summitu AKT v prosinci 2019 přijala Skupina států AKT revidovanou dohodu z Georgetownu, jejímž výsledkem byla změna názvu. V dubnu 2020 se Skupina států AKT přejmenovala na Organizaci afrických, karibských a tichomořských států (OACPS). Přestože bylo dosaženo politické dohody, má být platnost dohody z Cotonou ještě prodloužena do konce listopadu 2021, pokud nová dohoda nevstoupí v platnost nebo se nezačne prozatímně uplatňovat již před tímto datem.

Nová dohoda mezi EU a Čínou byla uzavřena

  • Společným cílem je usilovat o modernizaci standardů ochrany a urovnávání sporů.

  • Dohoda má poskytnout evropským podnikům podporu na jednom z největších a nejrychleji rostoucích trhů na světě a pomoct jim fungovat a konkurovat v Číně.

EU a Čína 30. 12. 2020 uzavřely jednání o komplexní dohodě o investicích (CAI). Závěr jednání je prvním krokem v procesu, jednání o přijetí a ratifikaci dohody ještě teprve proběhnou. Balíková dohoda, jíž bylo dosaženo, zahrnuje závazek obou stran pokusit se dokončit jednání o ochraně investic a urovnání investičních sporů do 2 let od podpisu CAI. Čína se zavázala k vyšší úrovni přístupu na trh pro investory z EU než kdykoli předtím, včetně některých nových důležitých otevření trhu. Čína rovněž přijala závazky k zajištění spravedlivého zacházení se společnostmi v EU, aby mohly v Číně konkurovat za lepších podmínek, a to i pokud jde o disciplíny pro státní podniky, transparentnost dotací a pravidla proti nucenému převodu technologií. Dohodou se vytvoří lepší rovnováha v obchodních vztazích mezi EU a Čínou. EU je tradičně mnohem otevřenější zahraničním investicím než Čína. To platí obecně o zahraničních investicích. Čína se nyní zavazuje otevřít EU v řadě klíčových odvětví. Pokud jde o přístup na trh pro podniky z EU, Čína přijala závazky v oblasti výroby, což je nejdůležitější odvětví pro investice EU v Číně. Výroba tvoří více než 1/2 celkových investic EU – včetně 28 % pro automobilový průmysl a 22 % pro základní materiály. Patří sem mimo jiné výroba elektromobilů, chemikálií, telekomunikačních zařízení a zdravotnických zařízení. Čína rovněž přijímá závazky ohledně investic EU v různých odvětvích služeb, jako jsou cloudové služby, finanční služby, soukromé zdravotní péče, environmentální služby, mezinárodní námořní doprava a služby související s leteckou dopravou. Dohoda obsahuje také záruky, které evropským společnostem usnadní získání povolení a dokončení správních postupů. Zajišťuje také přístup k čínským normotvorným orgánům pro evropské společnosti. Obě strany nyní pracují na dokončení textu dohody, který bude muset být právně přezkoumán a přeložen, než bude předložen ke schválení Radě a EP.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality