Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2020

10.01.2021
Euroskop

EP a Rada dosáhly dohody týkající se programu Horizont Evropa, Rada a EP dosáhly dohody o Evropském sboru solidarity, Instituce se dohodly na podobě porgramu Erasmus+, EU se dohodla na programu Kreativní Evropa, EU hodnotila Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

 • Instuce se shodly na novém programu Horizont Evropa

 • Nové nastavení Evropského sboru solidarity na období 2021–2027

 • Erasmus+ má nabídnout více možností

 • Dohoda týkající se programu Kreativní Evropa

 • EU pokračuje v cestě k Evropskému prostoru vzdělávání

Krátce…

EP a Rada dosáhly dohody týkající se programu Horizont Evropa

 • Horizont Evropa je hlavním nástrojem k posílení vědecké a technologické základny, rozvoji řešení pro zdravější život, podpoře digitální transformace a boji proti změně klimatu v zájmu kolektivní odolnosti.

 • Horizont Evropa má navazovat na současný výzkumný a inovační program Horizont 2020 – zaměření na excelenci a zachování prověřených postupů a pravidel financování.

Rada 11. 12. 2020 dosáhla předběžné politické dohody s vyjednavači EP ohledně návrhu nařízení, kterým se zavádí rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa na období 2021–2027. Rozpočet nového výzkumného a inovačního programu EU na období 2021–2027 bude činit přibližně 95,5 mld. € (v běžných cenách). Zahrnuje 5,4 mld. € (v běžných cenách) z nástroje Next Generation EU na podporu oživení a posílení budoucí odolnosti EU a také dodatečné prostředky ve výši 4,5 mld. € (v běžných cenách). Oproti stávajícímu programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 se jedná o 30% nárůst (srovná-li se Horizont Evropa s Horizontem 2020 pro EU-27 ve stálých cenách). Horizont Evropa je tak nejambicióznější program pro výzkum a inovace na světě. Horizont Evropa má prosazovat excelenci a poskytovat cennou podporu špičkovým výzkumným pracovníkům a inovátorům s cílem podnítit systémové změny potřebné k zajištění ekologické, zdravé a odolné Evropy. Prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERV) má zajišťovat nejvyšší vědeckou úroveň. Stipendia a výměnné pobyty „Marie Curie-Skłodowska“ by měly pomáhat nejtalentovanějším mladým výzkumníkům rozšiřovat své znalosti a dovednosti. Program by měl rovněž podporovat kooperativní výzkum týkající se společenských výzev a posilovat technologické a průmyslové kapacity prostřednictvím tematických klastrů, které řeší celé spektrum globálních výzev. Horizont Evropa má také podporovat účast, snižovat rozdíly ve výzkumu a inovacích a posilovat Evropský výzkumný prostor (EVP) prostřednictvím opatření zaměřených na podporu zemí s nižší výkonností v oblasti výzkumu a inovací, budování středisek excelence, zvyšování jejich kapacity a usnadňování spolupráce. Na tento účel připadne 3,3 % rozpočtu programu, což představuje ve srovnání s programem Horizont 2020 značný nárůst. Program by měl navíc zavést nové prvky, jako je Evropská rada pro inovace (ERI) a mise EU. Evropská rada pro inovace, která již funguje v pilotním režimu, z rozpočtu dostane přes 10 mld. €, aby podporovala vznikající a průlomové inovace ze strany MSP, začínajících podniků a společností se střední tržní kapitalizací. Svou činností bude doplňovat působení Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Cílem misí EU je řešit otázky, které ovlivňují náš každodenní život – od boje proti rakovině po přizpůsobení se změně klimatu, život v zelenějších městech, zajištění zdravé půdy pro potraviny, přírodu, lidi a klima a ochranu vod a oceánů. Dopad Horizontu Evropa se má zvýšit díky úzké spolupráci s dalšími programy a politikami EU (např. InvestEU, Erasmus+, politika soudržnosti EU, Digitální Evropa, evropské strukturální a investiční fondy, Nástroj pro propojení Evropy a facilita na podporu oživení a odolnosti) s cílem podpořit rychlejší šíření na vnitrostátní a regionální úrovni a využívání výsledků výzkumu a inovací. Poprvé v historii rámcového programu mohou regiony na dobrovolném základě převést část svých regionálních prostředků do programu Horizont Evropa, aby je bylo možné využít na výzkumné a inovační činnosti v jejich regionu. Pro další usnadnění podpory Komise rovněž navrhla vyjmout projekty MSP, které obdržely v rámci Horizontu Evropa pečeť excelence, z oznamovací povinnosti, pokud jde o státní podporu.

Rada a EP dosáhly dohody o Evropském sboru solidarity

 • Program je příležitostí pro mladé lidi v celé EU.

 • Mladí lidé by se měli zapojit do solidárních činností.

Instituce 11. 12. 2020 dosáhly dohody o programu Evropský sbor solidarity na období 2021–2027. S rozpočtem přesahujícím 1 mld. € by měl program umožnit přibližně 350 tis. mladých lidí z EU a partnerských zemí zapojit se do dobrovolnických činností ve 2 oblastech: solidární činnosti zaměřené na společenské výzvy, jako je pomoc dětem a starším osobám nebo pomoc v centrech pro žadatele o azyl, a solidární činnosti související s humanitární pomocí. Prozatímní dohoda stanoví, že program bude otevřený osobám ve věku 18–30 let pro solidární činnosti a 18–35 let pro činnosti v oblasti humanitární pomoci, které se zaregistrovaly na portálu Evropského sboru solidarity. Evropský sbor solidarity má být přístupný veřejným nebo soukromým subjektům a mezinárodním organizacím za předpokladu, že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Všechny činnosti v rámci programu jsou otevřené účasti členských států. Programu, zejména dobrovolnictví v rámci činností v oblasti humanitární pomoci, se s určitými výjimkami mohou účastnit i třetí země (členské země EFTA, které jsou členy EHP, přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidátské země, země, na které se vztahuje evropská politika sousedství, a jiné třetí země v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě). Program stanoví, že dobrovolnické solidární činnosti zaměřené na společenské výzvy mohou probíhat v zemi jiné, než je země bydliště účastníka nebo v zemi bydliště účastníka (vnitrostátní). Vnitrostátní dobrovolnická činnost je otevřena účasti všech mladých lidí, a zejména mladých lidí s omezenými příležitostmi. Vznik Evropského sboru solidarity oznámil předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v září 2016. 1. fáze byla zahájena v prosinci 2016; po ní následovala 2. fáze naplánovaná na období 2018–2020. V červnu 2018 navrhla Komise samostatný program pro 3. fázi Evropského sboru solidarity na roky 2021–2027. V listopadu 2018 se Rada dohodla na svém postoji pro jednání s EP, která byla zahájena říjnu 2019 (více v příspěvku „Evropský sbor solidarity by měl nadále pokračovat”, Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2018).

Instituce se dohodly na podobě porgramu Erasmus+

 • Nový program by měl mít klíčový význam pro dosažení Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025.
 • Cílem je poskytnout evropským studentům mnoho nových příležitostí.

EP a Rada se 11. 12. 2020 dohodly na programu Erasmus+. S vyčleněným rozpočtem přesahujícím 26 mld. € má být nový program inkluzivnější a inovativnější, ale také pokročilejší z hlediska digitalizace a příznivější pro životní prostředí (více v příspěvku „Rozšíření a posílení programu Erasmus+, chce Rada po roce 2020“, Výchova vzdělání a mládež v listopadu 2018). Nový program by měl mít klíčový význam pro dosažení Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 a pro mobilizaci odvětví vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, aby bylo možné dosáhnout rychlé obnovy a podpořit budoucí růst. Cílem je poskytnout evropským studentům mnoho nových příležitostí. Díky větší dostupnosti a pružnějším formátům mobility bude moci poskytnout příležitosti různorodější skupině studujících, a to nově včetně těch s omezenými příležitostmi a žáků – ti jsou nyní do programu mobility také začleněni. Měl by nabídnout nové příležitosti ke spolupráci, prosazovat inovace v oblasti navrhování učebních osnov, učení a výukových postupů a zasazovat se o rozvoj ekologických i digitálních dovedností. Rovněž má podporovat nové iniciativy, jako jsou Evropské univerzity, program Erasmus Teacher Academies, střediska excelence v odborném vzdělávání a iniciativa DiscoverEU.

EU se dohodla na programu Kreativní Evropa

 • Díky vyššímu rozpočtu a většímu zaměření na přeshraniční spolupráci bude program hrát ještě významnější úlohu při dalším rozvoji evropské kultury, identity a rozmanitosti.

 • Cílem je vytvořit nové příležitosti pro evropské umělce a tvůrce a rovněž zajistit v kulturních a kreativních odvětvích nová pracovní místa a silný růst.

Rada a EP 14. 12. 2020 dosáhly předběžné dohody o programu Kreativní Evropa na období 2021–2027. Program podporuje evropskou a mezinárodní koprodukční tvorbu, distribuci a prodej audiovizuálních děl v Evropě i mimo ni, tvorbu videoher, výrobu inovativního televizního obsahu a překlady a propagaci literárních děl napříč EU. Program Kreativní Evropa rovněž podporuje evropské filmové festivaly, hudební odvětví a projekty na ochranu dědictví a architektury, jakož i zvláštní akce, jako jsou Evropská hlavní města kultury, označení Evropské dědictví či Cena EU za literaturu. Rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2021–2027 zahrnuje finanční krytí ve výši 2,24 mld. € (1,64 mld. € v běžných cenách a dodatečný příděl ve výši 600 mil. € v cenách roku 2018). K prioritám složky Kultura patří posílení nadnárodní spolupráce a přeshraničního rozměru tvorby, oběhu a viditelnosti evropských děl, jakož i podporu budování kapacit evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně místních organizací na nejnižší úrovni a mikroorganizací, aby mohly být aktivní na mezinárodní úrovni. Cílem složky Media bude mimo jiné podněcovat přeshraniční spolupráci, mobilitu a inovace při tvorbě a produkci evropských audiovizuálních děl a zlepšit jejich šíření, propagaci a distribuci v kinech i online v rámci EU i mimo ni v novém digitálním prostředí. Prioritou Meziodvětvové složky mají být opatření na podporu meziodvětvové nadnárodní spolupráce v oblasti politik, mimo jiné pokud jde o podporu úlohy kultury při sociálním začleňování a o uměleckou svobodu. Podporovány budou rovněž činnosti zaměřené na přizpůsobení se strukturálním a technologickým změnám, s nimiž se média potýkají, včetně podpory svobodného, rozmanitého a pluralitního mediálního prostředí, kvalitní žurnalistiky a mediální gramotnosti. Poprvé má být v rámci meziodvětvové složky podpořen sektor zpravodajských médií prostřednictvím různých opatření na propagaci mediální gramotnosti a plurality a svobody sdělovacích prostředků.

EU hodnotila Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

 • EU chce do roku 2025 zrealizovat Evropský prostor vzdělávání.

 • V roce 2019 program poskytl finanční prostředky na mobilitu téměř 505 tis. vysokoškolských studentů a pracovníků.

Komise 16. 12. 2020 zveřejnila výroční zprávu o programu Erasmus+ za rok 2019, ze které vyplývá, že program plně splnil své cíle pro uvedený rok, měl vynikající úroveň provádění a efektivně využíval finanční prostředky. Celkový rozpočet programu Erasmus+ se rok od roku zvyšuje. V roce 2019 činil 3,37 mld. € – o 547 mil. € více než v roce 2018, došlo tedy k nárůstu o 20 %. Díky tomuto rozpočtu program Erasmus+ podpořil téměř 940 tis. studijních pobytů v zahraničí a poskytl finanční prostředky pro přibližně 25 tis. projektů a 111 tis. organizací. V roce 2019 program poskytl finanční prostředky na mobilitu téměř 505 tis. vysokoškolských studentů a pracovníků. Nadále podporoval rovněž odborné vzdělávání a přípravu studentů a pracovníků – více než 192 tis. z nich v roce 2019 absolvovalo vzdělávací pobyt v zahraničí. V červnu 2019 vzniklo prvních 17 aliancí evropských univerzit s rozpočtem ve výši téměř 85 mil. €. Část programu zaměřená na sport díky rozpočtu ve výši 49,3 mil. € poskytla finanční prostředky 260 projektům. Komise rovněž zveřejnila první zprávu o provádění Evropského sboru solidarity, které začalo v říjnu 2018. Jedná se o první program EU, který se plně zaměřuje na podporu zapojení mladých lidí do solidárních činností. V prvních 15 měsících své existence sbor podpořil 3 750 projektů a více než 27 tis. mladým lidem poskytl možnost zapojit se do individuální nebo týmové dobrovolnické činnosti, zúčastnit se stáží nebo využít pracovní příležitosti.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality