Program Evropa pro občany bude součástí nového programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) 2021-27

26.01.2021
Úřad vlády, foto Evropská komise

Program Evropa pro občany se v následujícím sedmiletém období stane součástí nově chystaného programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV). Sejde se tak pod jednou střechou s programy Rights, Equality and Citizenship (REC) a Daphne. Cílem tohoto nového zastřešujícího programu bude chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách Evropské unie a Listině základních práv Evropské unie.

Nové oblasti budou pokrývat širokou škálu témat. Ať už půjde o boj proti nerovnostem a diskriminacím, práva dětí, osob se zdravotním postižením nebo práva spojená s občanstvím EU a ochranou osobních dat. Dále dostane prostor prevence a boj proti násilí na dětech, mládeži, ženách a dalších ohrožených skupinách a podpora a ochrana obětí těchto druhů násilí. V neposlední řadě budou podporovány projekty reflektující významné události evropských dějin či záměry podněcující vzájemné učení a spolupráci občanů Evropské unie a jejich občanskou angažovanost.

Způsobilými žadateli se mohou stát jakékoli neziskové právní subjekty založené podle práva EU nebo jakékoli mezinárodní organizace usazené v zemích EU, či zemích zapojených do programu.

Z aktivit, na které byli žadatelé zvyklí z programu Evropa pro občany, zůstávají zachovány všechny hlavní okruhy. Projektové záměry tak mohou uchopit témata, jakými jsou zvyšování povědomí a školení zaměřená na zlepšení znalostí občanů a zúčastněných stran o politikách a právech v oblastech, na které se program vztahuje. Dále bude za pomoci programu šířeno povědomí o evropské kultuře, historii a společné evropské paměti.

Část podpořených projektů se bude věnovat podněcování občanské a demokratické angažovanosti. Analytické a monitorovací činnosti budou nadále podporovány za účelem lepšího porozumění dění v členských státech a na úrovni EU v oblastech pokrytých programem a ke zlepšení provádění právních předpisů a politik EU. Zachovány zůstanou i aktivity v rámci partnerství měst a obcí s cílem spojit Evropany různých národností a kultur.

Detailní informace o novém programu Občané, rovnost, práva a hodnoty 2021 – 27 vám přineseme, jakmile bude dokončeno schvalovací řízení programu. Na základě dohodnuté klauzule retroaktivity je datum zahájení programu stanoveno na 1. ledna 2021, nicméně podrobně definující nařízení vstoupí v platnost později.

Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany
Ing. Pavel Hradecký, Ph. D.
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
e-mail: hradecky.pavel@vlada.cz

Autor: Pavel Hradecký, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality