Politika soudržnosti v centru priorit portugalského předsednictví EU

04.02.2021
Světlana Máčalová, Úřad vlády

Od 1. ledna 2021 se Portugalsko už počtvrté ujalo předsednictví v Radě Evropské unie. Ve svých prioritáchnavázalo na předchozí německé předsednictví. Spolu se Slovinskem, které vedení Rady převezme po Portugalsku, nyní tvoří tzv. předsednické trio. Mezi hlavní klíčová témata, která budou během následujících šesti měsíců určovat priority portugalského předsednictví (PT PRES), patří: 1. Odolnost; 2. Zelená transformace; 3. Sociální otázky; 4. Digitální transformace a 5. Mezinárodní spolupráce.

Předsednictví bude aktivně přispívat k zahájení implementace nového víceletého finančního rámce (VFR) na roky 2021 – 2027 a nástroje nové generace EU (NGEU).

Jak VFR, tak i NGEU odrážejí ambici Unie zotavit se z krize a poskytnout základ pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst. V této souvislosti PT PRES plánuje konferenci na vysoké úrovni k oživení ekonomik, která se bude konat v červnu v Lisabonu. Diskutovány budou ekonomické a finanční problematiky s přihlédnutím k národnímu oživení a implementaci národních plánů obnovy.

Politika soudržnosti propojuje 3 rozměry transformace

Politika soudržnosti jako stálá strukturální politika je jedinou politikou s rozsahem, kapacitou a blízkosti občanů, která umožňuje reagovat na tři rozměry evropské transformace: klima, digitalizaci a sociální politiku. Společně s Evropskou komisí tak plánuje PT PRES uspořádat devátou evropskou konferenci o hodnocení přínosů a celkových dopadů Politiky soudržnosti v Portu v květnu letošního roku.

Z oblasti meziinstitucionálního vyjednávání je cílem PT PRES především dokončení projednávání legislativního balíčku a jeho brzký vstup v platnost. Předpokladem je zde květen 2021. První úspěch si PT PRES připsalo již na konci ledna, kdy s Evropským parlamentem dojednalo znění nařízení k Evropskému sociálnímu fondu plus). Další prioritou do budoucna je dokončení projednávání nařízení o společných ustanoveních, nařízení o Evropském fondu regionálního rozvoje a Fondu pro spravedlivou transformaci, a to se zacílením na úvodní ustanovení a přílohy. Předpokládá se odsouhlasení všech znění na Radě pro obecné záležitosti (GAC) ve formátu ministrů odpovědných za politiku soudržnosti v dubnu 2021.

PT PRES bude také odpovědné za celý proces technického dokončení legislativního balíčku včetně legislativy spojené s brexitem, tzv. Brexit adjustment reserve.

Portugalci mají v úmyslu též podporovat přímo řízené programy jako Horizont Evropa, LIFE a Nástroj na propojení Evropy (CEF). Významný svým zaměřením bude také program InvestEU, který má rovněž přispět k hospodářskému oživení a dosažení cílů pro klimatické změny. Předsednictví bude podporovat navrhování a využívání finančních nástrojů (mobilizace veřejných a soukromých investic).

Portugalské předsednictví
Zdroj: Portugalské předsednictví Rady

Klimatické cíle a digitalizace

Důležitou prioritou pro Portugalsko je též důsledné provádění závazků Evropské zelené dohody (Green Deal). Velkou prioritou budou jednání o Evropském klimatickém zákoně, včetně schválení navrhovaného cíle pro snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.

Úsilí o všeobecné ozelenění ekonomiky a masivní podpora digitalizace prostupují v programu PT PRES de facto všemi oblastmi, a to ať už se jedná o energetiku, dopravu, telekomunikace, či výzkum a inovace. V řadě oblastí hodlá Portugalsko organizačně a programově úzce spolupracovat také se zeměmi následného předsednického tria, které se po předsednictví Slovinska ve druhém pololetí 2021 ujme vedení EU: půjde o Francii, Českou republiku a Švédsko.

Autor: Světlana Máčalová, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek