Doprava v lednu 2021

10.02.2021
Euroskop

Rada přijala nová práva cestujících v železniční přepravě, EU chce zamezit prázdným letům

  • Cestující ve vlacích by měli mít silnější práva

  • Letecké společnosti nemají provozovat prázdné lety

Krátce…

Rada přijala nová práva cestujících v železniční přepravě

  • EU podporuje posílená práva všech cestujících, a zejména osob se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace.

  • Provozovatelé infrastruktury a železniční podniky budou muset všem přizpůsobit a postupně zpřístupňovat železniční služby.

  • Železniční společnosti nebudou muset platit odškodnění za zpoždění nebo zrušení spoje za okolností, kterým nemohly zabráni.

Rada 25. 1. 2021 přijala revidovaná pravidla cestujících v železniční přepravě zahrnující řadu dalších zlepšení, jako například posílená ustanovení o přesměrování a používání přímých přepravních dokladů, díky nimž se zlepší ochrana cestujících v případě zmeškání spojů. Komise v září 2017 zveřejnila návrh nařízení aktualizujícího práva cestujících v železniční dopravě (více v příspěvku „Komise chce aktualizovat práva cestujících na železnici, Doprava v září 2017). Cestující mají být lépe chráněni v rámci zvýšeného počtu různých služeb železniční přepravy, neboť bude postupně rušen velký počet výjimek povolených stávajícím nařízením. V budoucnu mají osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace disponovat posílenými právy, protože stávající výjimka pro regionální vlaky z většiny ustanovení týkajících se těchto osob bude do roku 2023 postupně zcela zrušena. Od tohoto data se má právo na pomoc při nastupování a vystupování z vlaků vztahovat na všechny regionální a dálkové vlaky v EU za předpokladu, že budou ve službě vyškolení pracovníci. Mezi další zlepšení patří právo zakoupit přepravní doklad ve vlaku, pokud neexistuje dostupná alternativa pro jeho zakoupení předem, jakož i lepší poskytování informací, školení zaměstnanců a jasnější pravidla pro odškodnění za ztracené nebo poškozené vybavení pro mobilitu. Minimální lhůta pro předběžné oznámení, jež mají učinit osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace, které potřebují pomoc, bude zkrácena z 48 na 24 hodin a budou podporována dobrovolná ujednání ohledně stanovení kratší lhůty pro toto oznámení. Aby se podpořila ekologická mobilita, má být pro cestující jednodušší vzít si s sebou do vlaku jízdní kolo. Železniční podniky mají mít povinnost instalovat místa vyhrazená pro jízdní kola a cestující mají být informováni o dostupné kapacitě. Obecným pravidlem má být alespoň 4 místa pro jízdní kola v každém vlaku. Po konzultaci s veřejností mohou železniční podniky na základě typu spoje, velikosti vlaku a předpokládané poptávky po přepravě jízdních kol rozhodnout o zajištění odlišného počtu míst. Členské státy mohou rovněž stanovit počet vyšší, pokud bude poptávka po přepravě jízdních kol větší. Požadavky na místa pro jízdní kola se uplatní v případě, že železniční podnik bude objednávat nová kolejová vozidla nebo bude provádět významnou modernizaci starších kolejových vozidel. Železniční společnosti budou nabádány, aby zvýšily nabídku přímých přepravních dokladů. Jedná se o jízdenky platné pro několik navazujících úseků jediné cesty a zaručují právo na přesměrování a odškodnění v případě zpoždění nebo zmeškání přípojů. Přímé přepravní doklady budou povinné v případě, že jsou návazné vlaky provozovány jediným železničním podnikem, například pokud cesta zahrnuje spojení mezi regionálním a dálkovým vlakem. Cestující mají být informováni o tom, zda jízdenky zakoupené v rámci jedné obchodní transakce představují přímý přepravní doklad. Železniční společnost jinak ponese odpovědnost, jako kdyby prodané jízdenky přímým přepravním dokladem byly. Nová pravidla mají vyjasnit a rozšířit ochranu v případech, kdy cestující potřebují přesměrování do cílové stanice. Provozovatel železniční dopravy se bude muset za všech okolností pokusit cestujícího přesměrovat, včetně případů vyžadujících alternativní druhy dopravy. Pokud se provozovateli nepodaří sdělit cestujícímu dostupné možnosti do 100 minut, může cestující z vlastní iniciativy využít alternativní veřejnou pozemní dopravu a železniční společnost musí uhradit nezbytné náklady. Minimální odškodnění v případě zpoždění se nemá měnit (25 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 60 až 119 min. a 50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 120 a více min.). Doložka o vyšší moci týkající se odškodnění za zpožděné železniční spoje má přinést právní srozumitelnost a vytvořit rovnější podmínky ve vztahu k jiným druhům dopravy, pro něž již takové doložky existují. Železniční společnosti nebudou muset platit odškodnění za zpoždění nebo zrušení spoje za okolností, kterým nemohly zabránit, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky, velké přírodní katastrofy nebo závažné krize v oblasti veřejného zdraví včetně pandemií. Tato výjimka se nebude vztahovat na stávky zaměstnanců železnic. Povinnosti týkající se přesměrování budou navíc platit i v případě vyšší moci.

EU chce zamezit prázdným letům

  • Nová ustanovení o úlevě od pravidel pro letištní časy leteckým společnostem poskytují pomoc.

  • Znění leteckým společnostem umožňuje, aby 50 % svých přidělených letištních časů vrátily, nicméně předpokládá, že zbývajících 50 % bude využito.

Rada se 27. 1. 2021 dohodla na mandátu pro jednání o poskytnutí úlev leteckým společnostem z požadavků na využívání letištních časů v létě 2021 a současně přijala počáteční opatření s cílem zahájit oživení odvětví a podpořit hospodářskou soutěž (více v příspěvku „Rada přijala podpůrná opatření pro leteckou a železniční dopravu”, Doprava v květnu 2020). Novými pravidly má být rovněž zajištěna flexibilita, aby bylo možno přizpůsobit se různým scénářům, přičemž daná opatření bude možno přenést do plánovacího období na léto 2022. Podle obecných požadavků EU na používání letištních časů jsou letecké společnosti povinny využít alespoň 80 % svých letištních časů pro vzlety a přistání, aby jim tyto časy byly ponechány i v následujícím roce. Znění připravené Radou leteckým společnostem umožňuje, aby 50 % svých přidělených letištních časů vrátily, nicméně předpokládá, že zbývajících 50 % bude využito. Komise má moci po dobu 1 roku přijímat akty v přenesené pravomoci, čímž jsou pokryta nadcházející dvě plánovací období. Těmito akty může Komise změnit minimální míru využití na hodnotu mezi 30–70 %. Je tak zajištěna nezbytná flexibilita, díky níž bude možno se přizpůsobit různým úrovním letového provozu na základě údajů o provozu, prognóz a dalších ukazatelů. Mandát schválili velvyslanci na zasedání Coreperu. Rada i EP se budou muset dohodnout na konečném znění.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality