Hospodářská soutěž v lednu 2021

10.02.2021
Euroskop

ČR získala podporu na restrukturalizaci sadů a zavlažování, Komise prodloužila a dále rozšířila dočasný rámec na podporu ekonomiky

  • Komise podpořila investice do sadů a zavlažování

  • EU prodloužila státní podporu

Krátce…

ČR získala podporu na restrukturalizaci sadů a zavlažování

  • Komise zjistila, že podpora, kterou české orgány hodlají poskytnout, je v souladu s podmínkami stanovenými v pokynech ke státní podpoře v odvětví zemědělství.

  • ČR oznámila Komisi své plány poskytnout veřejnou podporu ve výši 25,8 mil. € na pojištění plodin a hospodářských zvířat pro velké podniky.

Komise 12. 1. 2021 schválila 2 české režimy investiční podpory na restrukturalizaci sadů a zavlažování. Současně Komise zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda investiční podpora, která byla v minulosti poskytnuta některým velkým podnikům působícím v odvětví zemědělství, byla v souladu s pravidly EU pro státní podporu v odvětví zemědělství. Dále Komise zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda je v souladu s uvedenými pravidly také minulá a plánovaná podpora pro některé velké podniky na pojištění plodin a hospodářských zvířat. ČR oznámila Komisi 2 plánované režimy podpory investic do restrukturalizace sadů a zavlažování určené pro podniky působící v odvětví zemědělství bez ohledu na velikost. Odhadovaný rozpočet na první z těchto režimů činí 52,4 mil. € a na druhý 21 mil. €. Komise zjistila, že podpora, kterou české orgány hodlají v rámci těchto 2 oznámených režimů poskytnout, je v souladu s podmínkami stanovenými v pokynech ke státní podpoře v odvětví zemědělství z roku 2014, pokud jde o všechny typy příjemců. Pokud jde o minulou podporu, Komise při posuzování navrhovaných opatření zjistila, že české orgány poskytující podporu v minulých letech chybně zařadily některé příjemce uvedených režimů mezi MSP, ačkoli ve skutečnosti šlo o velké podniky. Podle zjištění Komise tyto velké podniky obdržely podporu na základě stávajících českých režimů, na které se vztahuje bloková výjimka podle nařízení o blokových výjimkách v zemědělství a které jsou dostupné pouze MSP. Pokyny Komise ke státní podpoře v odvětví zemědělství z roku 2014 umožňují členským státům poskytovat investiční podporu za určitých podmínek podnikům všech velikostí. Je-li investiční podpora poskytnuta velkým podnikům, z důvodu jejích potenciálních rušivých účinků je třeba splnit určité dodatečné podmínky, aby se zajistilo, že případné narušení hospodářské soutěže bude minimalizováno. Investiční podpora velkým podnikům zejména musí: (1) mít skutečný motivační účinek, tj. příjemci by investici bez veřejné podpory neuskutečnili (konkrétně musí být v „hypotetickém srovnávacím scénáři“ popsána situace, kdy by podpora neexistovala), a (2) být omezena na nezbytné minimum na základě konkrétních informací. V této fázi má Komise pochybnosti, zda podpora, kterou již ČR poskytlo velkým podnikům, tyto podmínky splňuje. Zejména nebyl předložen hypotetický srovnávací scénář, aby bylo zajištěno, že podpora, která byla velkým podnikům v minulosti poskytnuta, byla přiměřená. Komise nyní bude dále zkoumat, zda jsou její počáteční obavy opodstatněné. Zahájení hloubkového šetření otevírá prostor k tomu, aby se k danému opatření vyjádřily všechny zúčastněné strany. Nijak ovšem nepředjímá výsledek celého šetření. ČR oznámila Komisi své plány poskytnout veřejnou podporu ve výši 25,8 mil. € na pojištění plodin a hospodářských zvířat pro velké podniky. Z posouzení Komise vyplynulo, že taková podpora již byla v minulosti poskytnuta příjemcům, kteří byli českými orgány poskytujícími podporu chybně zařazeni mezi MSP, zatímco ve skutečnosti se jednalo o velké podniky. V této fázi má Komise pochybnosti, zda podpora ČR na pojištění plodin a hospodářských zvířat, která byla poskytnuta v minulosti, splňuje požadavky stanovené pro velké podniky v pokynech ke státní podpoře v zemědělství z roku 2014. Vzhledem k tomu, že příjemci, kteří byli mylně klasifikováni jako MSP, nepředložili hypotetický srovnávací scénář, je v tomto ohledu nepravděpodobné, že by české orgány mohly zajistit, aby podpora poskytnutá velkým podnikům měla motivační účinek. V rámci režimu oznámeného ČR budou muset příjemci požádat o podporu až ve fázi platby pojistného, a nikoli před podpisem pojistné smlouvy. Komise má proto v této fázi pochybnosti, zda má opatření skutečný motivační účinek, jinými slovy, zda by příjemci neuzavřeli pojistné smlouvy i bez veřejné podpory. Rovněž v případě minulých a plánovaných podpor na pojištění plodin a hospodářských zvířat pro velké podniky bude nyní Komise dále zkoumat, zda jsou její počáteční obavy opodstatněné.

Komise prodloužila a dále rozšířila dočasný rámec na podporu ekonomiky

  • Komise neustále zkoumá potřebu dalších úprav dočasného rámce.

  • Členské státy tak budou moci v plné míře využít flexibilitu pravidel státní podpory na pomoc svým ekonomikám, a zároveň se omezí narušení hospodářské soutěže.

Komise se 28. 1. 2021 rozhodla prodloužit do konce prosince 2021 platnost dočasného rámce pro opatření státní podpory, který byl přijat v březnu 2020 (více v příspěvku „Komise vydala balík opatření proti COVID-19”, Veřejné zdraví v březnu 2020 a v příspěvku „Komise plánuje rozšíření dočasného rámce státní podpory na rekapitalizační opatření“, Hospodářská soutěž v dubnu 2020) s cílem podpořit hospodářství v souvislosti s šířením koronavirové nákazy. Zároveň se rozhodla rozšířit jeho působnost: zvyšuje stanovené stropy podpory a umožňuje převádění některých vratných nástrojů na přímé granty. Jeho platnost měla původně skončit 30. 6. 2021, s výjimkou rekapitalizačních opatření, která mohla být poskytována do 30. 9. 2021. Vzhledem k trvání a vývoji šíření koronavirové nákazy prodlužuje změna platnost všech opatření stanovených v dočasném rámci, včetně rekapitalizačních opatření, do 31. 12. 2021. S ohledem na přetrvávající hospodářskou nejistotu a dlouhodobá vládní opatření, která omezují hospodářskou činnost s cílem zastavit šíření viru, zvyšuje změna rovněž stropy, které dočasný rámec stanoví pro určitá podpůrná opatření: (1) Pokud jde o omezené částky podpory poskytované podle dočasného rámce, předchozí stropy na podnik se nyní v podstatě zdvojnásobily (s přihlédnutím k dostupnosti podpory de minimis). Nové stropy činí 225 tis. € u podniků působících v zemědělské prvovýrobě (dříve 100 tis. €), 270 tis. € u podniků v odvětví rybolovu a akvakultury (dříve 120 tis. €) a 1,8 mil. € u podniků ve všech ostatních odvětvích (dříve 800 tis. €). Stejně jako dosud lze tyto podpory kombinovat s podporou de minimis ve výši až 200 tis. € na podnik (až 30 tis. € u podniků v odvětví rybolovu a akvakultury a až 25 tis. € u zemědělských podniků) po dobu 3 účetních období, pokud jsou splněny požadavky příslušné podpory de minimis. (2) V případě společností, které koronavirová krize obzvláště zasáhla a jejichž obrat během způsobilého období ve srovnání se stejným obdobím 2019 poklesl nejméně o 30 %, může stát přispět na část fixních nákladů, které nejsou kryty jejich příjmy, a to až do výše 10 mil. € na podnik (dříve 3 mil. €). Komise také umožní členským státům až do konce prosince 2022 převádět vratné nástroje podpory (např. záruky, úvěry, vratné zálohy) poskytnuté podle dočasného rámce na jiné formy podpory, jako jsou přímé granty, jsou-li splněny podmínky dočasného rámce. V důsledku těchto převodů nesmí v zásadě dojít k překročení nových stropů pro omezené částky podpory (225 tis. € u podniků působících v zemědělské prvovýrobě, 270 tis. € u podniků v odvětví rybolovu a akvakultury a 1,8 mil. € u podniků ve všech ostatních odvětvích). Cílem změny je motivovat členské státy k tomu, aby v první řadě využívaly vratné formy podpory.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality