Vnější obchodní vztahy v únoru 2021

10.03.2021
Euroskop

Komise představila plány nové obchodní politiky

 • Chystají se změny v obchodní politice

Komise představila plány nové obchodní politiky

 • Základem je jednak snaha EU přispět k hospodářskému oživení podporou zelené a digitální transformace.

 • Strategie obsahuje opatření, která se zaměřují na vytvoření přísnějších pravidel globálního obchodu a podporu hospodářského oživení EU.

 • Transatlantické vztahy jsou největším a hospodářsky nejvýznamnějším partnerstvím na světě.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum obchodní politiky – Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika (KOM(2021)66)

 • Komise 18. 2. 2021 představila strategii pro obchodní politiku. Cílem nové strategie je dosáhnout nového konsensu ohledně obchodní politiky založené na otevřenosti, udržitelnosti a asertivitě. Strategie má posilovat postavení EU jako globálního zastánce otevřeného a na pravidlech založeného obchodu.

Pozadí

EU potřebuje novou obchodní strategii k řešení výzev, které před ní stojí: hospodářské oživení, změna klimatu a zhoršování stavu životního prostředí, rostoucí mezinárodní napětí, rostoucí tendence unilateralismu a jeho důsledky pro mnohostranné instituce.

Nová strategie staví na rozsáhlých a inkluzivních veřejných konzultacích, při nichž bylo shromážděno více než 400 příspěvků od nejrůznějších zainteresovaných subjektů. Proběhla i řada veřejných akcí v téměř všech členských státech. Vše probíhalo v úzké spolupráci s EP, vládami EU, podniky, občanskou společností a veřejností.

Klíčové a sporné body

Obchodní politika EU se musí zaměřit na 3 hlavní cíle:

 1. podpora oživení a zásadní transformace ekonomiky EU v souladu s jejími zelenými a digitálními cíli;
 2. formování globálních pravidel pro udržitelnější a spravedlivější globalizaci;
 3. posílení schopnosti EU prosazovat své zájmy a vymáhat svá práva, a to i samostatně, je-li to nutné.

V zájmu dosažení těchto cílů bude Komise usilovat o:

 1. reformu WTO;
 2. podporu zelené transformace a odpovědných a udržitelných hodnotových řetězců;
 3. podporu digitální transformace a obchodu se službami;
 4. posílení regulačního vliv EU;
 5. upevnění partnerství EU se sousedními zeměmi, zeměmi procesu rozšíření a Afrikou;
 6. ráznější přístup EU k provádění a prosazování obchodních dohod a zajišťování rovných podmínek pro podniky v EU.

U každé z těchto oblastí strategie stanoví řadu hlavních opatření, která je třeba provést během funkčního období této Komise (úplný seznam je na konci textu).

EU plánuje zintenzivnit spolupráci s Afrikou a sousedními zeměmi, včetně zemí procesu rozšíření, a upevnit svá partnerství s klíčovými růstovými regiony zejména v Latinské Americe, Asii a Tichomoří. Rovněž usilujeme o úzkou spolupráci s novou vládou USA s cílem prosazovat naše společné zájmy, mezi něž patří i reforma WTO. Nová vláda USA dává příležitost společně pracovat na reformě WTO, mimo jiné posílením její schopnosti řešit narušení hospodářské soutěže a přispívat k udržitelnému rozvoji (více v příspěvku „Komise navrhla spolupráci s USA”, Vnější obchodní vztahy). Budování spravedlivějších a na pravidlech založených hospodářských vztahů s Čínou je prioritou. Sdělení představuje způsoby, jak řešit složité otázky týkající se jednání s Čínou a zajistit, aby EU měla účinné politické nástroje k prosazování svých práv (více v příspěvku „Nová dohoda mezi EU a Čínou byla uzavřena”, Vnější obchodní vztahy).

Nová strategie EU vytyčuje následující plán reformy WTO:

 • přijmout první soubor reforem WTO zaměřených na udržitelný rozvoj a úsilí o začlenění otázek udržitelnosti do činnosti této organizace,
 • posílit pravidla WTO proti negativním vedlejším účinkům státních zásahů do ekonomik členských států,
 • zjednodušit sjednávání nových dohod o otázkách důležitých pro velké dílčí skupiny členů WTO,
 • nalézt trvalé řešení současné patové situace v souvislosti se systémem WTO pro závazné řešení sporů,
 • zefektivnit postupy, jakými WTO monitoruje obchodní politiky svých členů:
  • zvýšením transparentnosti obchodních praktik členů a
  • zlepšením způsobů práce výborů WTO.

Předpokládaný další vývoj

Komise bude dál pokračovat v podpoře obchodní politiky a se spoluprací s globálními obchodními partnery.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality