Strategický kompas určí směr bezpečnosti EU do roku 2030


Petr Pospíšil, Euroskop, 15.3.2021

Evropská unie v posledních pěti letech výrazně zvýšila svoje ambice v oblasti bezpečnosti a obrany. Světlo světa spatřila celá řada hmatatelných programů a iniciativ, majících za cíl posílit obranné schopnosti Unie. Oblastí, ve které míra koordinace doposud relativně zaostávala, představuje strategické plánování. I to se ovšem má do budoucna změnit. Nástrojem k tomu má být takzvaný Strategický kompas EU.

Obsah i účel dokumentu lze vyčíst z jeho názvu. Půjde o strategický materiál, který určí směr a cíle Evropské unie na poli obrany a bezpečnosti na probíhající dekádu do roku 2030. Půjde o konkrétnější materiál, než jaký představuje Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU z roku 2016 – strategický kompas bude mít užší zaměření na oblasti bezpečnosti a obrany a zároveň v pojmenování cílů půjde hlouběji.

Konkretizace Globální strategie a inspirace NATO

Přiblíží se tak dokumentům z oblasti strategického plánování na národní úrovni, byť jejich míře podrobnosti a konkrétnosti i úrovni ambic se samozřejmě přirozeně nevyrovná, neboť EU má v oblasti bezpečnosti a obrany pouze podpůrné a koordinující pravomoci. Je zde však zřejmá inspirace „Strategickým konceptem NATO“, obdobným dokumentem z provenience Severoatlantické aliance. Ostatně i Strategický kompas EU měl původně nést označení „strategický koncept“ a k výměně za „kompas“ došlo hlavně pro to, aby se od severoatlantického materiálu Unie pojmově odlišila.

Strategický kompas bude rozčleněn do čtyř následujících tematických oblastí: krizový management, odolnost, rozvoj schopností a partnerství.

Strategický kompas bude vycházet ze čtyř pilířů


Krizové řízení
je považováno za jednu z nejviditelnějších a nejhmatatelnějších součástí společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP). Probíhající pandemie koronaviru význam této oblasti pouze ještě více zvýraznila. Oblast krizového řízení zahrnuje například reakci na vnější konflikty a krize v sousedství zemí unijní sedmadvacítky. V rámci této kategorie se Strategický kompas zaměří na specifikaci účelu a nástrojů SBOP i na koordinaci činnosti s NATO.

V rámci odolnosti se Unie zaměří na schopnost reagovat na různorodé typy hrozeb, jež mohou evropské země a jejich společnosti ohrozit. Důležité v tomto procesu bude flexibilita, adaptabilita i solidarita mezi jednotlivými zeměmi a s ní spojená schopnost efektivně pomoci členskému státu, který je zrovna danou hrozbou nejvíc zasažen.

evropská obrana - ilustrační foto
Strategický kompas EU vytyčí cíle EU v oblasti obrany a bezpečnosti do roku 2030. Ilustrační foto.


Rozvoj schopností
je rovněž velice důležitým pilířem Strategického kompasu. Jde o oblast charakteristickou mnohými nesplněnými ambicemi a očekáváními z dřívější doby, z nichž je třeba se poučit a sjednat nápravu do budoucna. Tvůrci Strategického kompasu se tedy podle očekávání zaměří na to, v kterých oblastech schopností Evropa nejvíc zaostává. Na základě toho Strategický kompas vytyčí cíle, jejichž splnění zajistí, že země Evropské unie budou z hlediska svých schopností disponovat dostatečnými kapacitami i schopnostmi využívajícími nejmodernějších technologií obranného průmyslu.

Partnerství, tedy vztahy s neunijními zeměmi a mezinárodními organizacemi, představuje poslední, čtvrtý pilíř Strategického kompasu. Evropská unie vstoupila během posledních dvou dekád do velkého množství smluv o spolupráci s třetími zeměmi (na bilaterální bázi), se skupinami třetích zemí (např. východní partnerství) či s mezinárodními organizacemi (např. ASEAN či Africká unie). Ve stále komplexnějším mezinárodním prostředí je potřeba vztahy s velkým množstvím mocností s často protichůdnými zájmy koordinovat a sladit takovým způsobem, aby při tom Unie mohla prosazovat svoje hodnoty a cíle i ve svém vnějším působení. I k tomu Strategický kompas poskytne návod.

Strategický kompas je iniciativou německého předsednictví

Počátek iniciativy směřující k vytvoření Strategického kompasu se datuje do června minulého roku. To začal dvouletý proces, který má být přijetím dokumentu korunován. Strategický kompas představuje jednu z vlajkových lodí německého předsednictví v Radě EU – během německého předsednictví byla iniciativa představena a rozvinuta.

V listopadu 2020 byla v rámci příprav Strategického kompasu ve spolupráci se zpravodajskými službami všech členských zemí vypracována analýza hrozeb. Z tohoto materiálu, jenž podléhá režimu utajení, bude Strategický kompas vycházet.

Dokument bude představen během francouzského předsednictví

Ten bude připravován a připomínkován během letošního roku a k jeho definitivnímu schválení by mělo dojít v první polovině roku 2022 během francouzského předsednictví v Radě EU. Na přípravách se kromě relevantních národních orgánů bude podílet i Evropská komise, Evropská služba pro vnější činnost a Evropská obranná agentura.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek