Doprava v březnu 2021

10.04.2021
Euroskop

Instituce schválily dohodu o Nástroji pro propojení Evropy

  • V rámci Nástroj pro propojení Evropy má být k dispozici 33,7 mld. €

Krátce…

Instituce schválily dohodu o Nástroji pro propojení Evropy

  • Nástroj pro propojení Evropy má zásadní význam pro dokončení transevropské dopravní sítě.

  • Nástroj by měl sloužit k vytváření kritických přeshraničních dopravních spojení, přesunu větší části dopravy na železnici a vnitrozemské vodní cesty.

EP a Rada se 12. 3. 2021 dohodly ohledně návrhu Nástroje pro propojení Evropy, v němž má být k dispozici 33,7 mld. € a který tvoří součást příštího VFR na období 2021–2027 (více v příspěvku „Komise představila svoji vizi víceletého finančního rámce“, Institucionální záležitosti v červnu 2018 a v příspěvku „Rada se dohodla na svém postoji ohledně Nástroje pro propojení Evropy”, Doprava v prosinci 2018). Nástroj pro propojení Evropy podporuje investice do evropských dopravních, energetických a digitálních infrastrukturních sítí. Měl by podpořit souběžnou zelenou a digitální transformaci tím, že přispěje k cílům Zelené dohody pro Evropu a digitální dekády. Nástroj podpoří cíle strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, která vytváří předpoklady pro to, aby dopravní systém EU mohl projít zelenou a digitální transformací a stal se odolnějším vůči budoucím krizím. Jak je uvedeno v Zelené dohodě pro Evropu, výsledkem bude 90% snížení emisí do roku 2050 díky inteligentnímu, konkurenceschopnému, bezpečnému, přístupnému a cenově dostupnému dopravnímu systému. Z nástroje se rovněž budou přednostně podporovat druhy dopravy šetrné k životnímu prostředí, jako je železnice, nebo rozvoj dobíjecích stanic pro vozidla využívající alternativní paliva. Digitální složka Nástroje pro propojení Evropy má pomoci rozvíjet a zavádět inovativní, bezpečnou a udržitelnou přeshraniční digitální infrastrukturu, což umožní další rozvoj digitálních sítí a služeb a podpoří vizi Evropy v rámci digitální dekády do roku 2030, jež vychází z cílů gigabitové společnosti do roku 2025. Rovněž vybaví hlavní dopravní cesty, jako jsou silnice, železnice, námořní trasy a přístavy, odolným vysokorychlostním připojením. Občané mají profitovat z rychlejšího a stabilnějšího připojení k pokročilejším systémům online vzdělávání, přístupu k efektivnějším digitálním službám a z širších možností spolupráce na dálku.

Sdílet tento příspěvek