Regionální politika v březnu 2021

10.04.2021
Euroskop

Rada schválila balík v oblasti politiky soudržnosti

  • Rada schválila změny ve fondech EU

Krátce…

Rada schválila balík v oblasti politiky soudržnosti

  • Balík právních předpisů na nové programové období podpoří oživení v EU a ekologickou a digitální transformaci.

  • Politika soudržnosti přináší prospěch regionům, pracovníkům i společnostem.

Coreper 3. 3. 2021 schválil právní znění upravující fondy, jejichž objem představuje téměř ⅓ sedmiletého rozpočtu EU, a potvrdil tak politickou dohodu, jíž bylo dosaženo s EP. Prostřednictvím strukturálních fondů zpřístupní EU v období 2021–2027 více než 330 mld. € na regionální a místní projekty s cílem snížit hospodářské rozdíly a nastartovat oživení po pandemii. Balík v oblasti politiky soudržnosti na období 2021–2027 se zaměřuje na víceleté investice, přičemž většina finančních prostředků je určena pro méně rozvinuté země a regiony s cílem podpořit sociální, hospodářskou a územní soudržnost napříč EU. V kontextu současné krize se tak mají nejen zmírnit dlouhodobé sociální a hospodářské dopady pandemie COVID-19, ale zlepšiti fungování jednotného trhu. Spolunormotvůrci se dohodli na 5 nových cílech politiky, které odrážejí hlavní priority EU: (1) konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa; (2) zelenější, nízkouhlíkový přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství a odolná Evropa; (3) propojenější Evropa; (4) sociálnější a inkluzivnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv a (5) Evropa bližší občanům. Fondy financují projekty z celé řady oblastí – od dopravní infrastruktury, nemocnic a zdravotní péče, čisté energie, hospodaření s vodou, udržitelného rozvoje měst, výzkumu, inovací a digitalizace až po režimy zaměstnanosti, sociální začleňování a vzdělávání a odbornou přípravu. Nové právní předpisy mají zjednodušujit pravidla, snížit administrativní zátěž a zajistit efektivnější využití prostředků. Důležité také je, že jsou nyní svázány s evropským semestrem, rámcem pro koordinaci hospodářských politik, jehož vyústěním jsou doporučení pro strukturální reformy na vnitrostátní úrovni. Členské státy tak dostanou pokyny, jak prostředky z fondů investovat tak, aby měly větší dopad na regionální a místní úrovni. Přístup k prostředkům politiky soudržnosti je navíc podmíněn dodržováním Listiny základních práv EU a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Návrh právních předpisů rovněž stanovuje účinné monitorování trhu s veřejnými zakázkami, jakož i větší transparentnost, přičemž členské státy budou poskytovat podrobnější informace o příjemcích finančních prostředků. V souhrnu přibližně 30 % objemu strukturálních fondů přispěje k dekarbonizaci ekonomiky, přičemž každý druh investiční aktivity bude mít specifický klimatický koeficient. Projekty by měly rovněž respektovat zásadu „významně nepoškozovat“ v souladu s cíli EU v oblasti životního prostředí. V roce 2020 se politika soudržnosti ukázala jako zásadní pro okamžitou reakci na pandemii COVID-19. Díky změně stávajících pravidel bylo možné dát členským státům k dispozici likvidní prostředky z nevyužitých přídělů a flexibilně je použít tam, kde byly nejvíce zapotřebí. Na základě této zkušenosti bylo doplněno nové ustanovení o dočasném využití fondů v reakci na budoucí mimořádné události.

Sdílet tento příspěvek