Témata Konference o budoucnosti Evropy

23.04.2021
KOBE

Konference o budoucnosti Evropy si klade za svůj cíl co největší participaci občanů EU. Ti mohou diskutovat a sdílet své nápady v rámci deseti různých témat, které vám dneska přinášíme.

Jedním z prvních témat je téma změny klimatu a životního prostředí. Téma se zaměřuje na boj proti škodám, které s sebou přináší změna klimatu. EU potřebuje strategii, aby i nadále mohla stát v čele světových snah o udržitelnost a klimatickou neutralitu. EU v této souvislosti představila Zelenou dohodu pro Evropu, neboli plán jak dosáhnout udržtelnosti evropské ekonomiky. Jedná se o strategii růstu, kdy hlavním cílem je proměnit EU v moderní a konkurenceschopnou ekonomiku. Zájemci o toto téma se mohou podívat na více informací na stránce konference a zjistit také konání nejbližších akcí spojených s tématem.

Druhým tématem je pak téma zdraví občanů EU s názvem Recept na zdravější budoucnost obyvatel Evropy. Tato oblast obnáší pojmy jako zdravotní péče, dobré životní podmínky, zdravý životní styl apod. Pandemi viru covidu-19 poukázala na slabiny zdravotnického systému, kterým je nutné se do budoucna vyvarovat. Cílem je vytvořit zdroje, které budou chránit občany EU. Více o tématu zdraví zde.

Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místo je název třetího tématu, ke kterým se mohou občané EU vyjádřit. Členské státy EU musí spolupracovat v této oblasti, aby došlo k zajištění sociálně tržního hospodářství. Právě v této chvíli se EU chystá zotavit z pandemie koronaviru
a napravit hospodářské a společenské škody. Více zde.

Čtvrtým tématem je EU ve světě. Posílení odpovědné vedoucí pozice na světové scéně je jednou z priorit EU a současné Komise. EU prosazuje dlouhodobě multilateralismus a globální řád založený na pravidlech. Usiluje o koordinovaný přístup k vnější činnosti, od obchodních a mezinárodních partnerství po zahraniční a bezpečnostní politiku, což zajistí důraznější a jednotnější vystupování Evropy ve světě. Rovněž úzce spolupracujeme se sousedními zeměmi, zavádíme komplexní strategii našich vztahů s Afrikou a znovu potvrzujeme evropskou perspektivu zemí západního Balkánu. Pro zájemce o toto téma vice informací na webové stránce Konference.

Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost jsou pátým z deseti témat Konference. EU dohlíží na dodržování právních předpisů a podporuje rovnost všech občanů. To znamená, že EU aktivně chrání lidská práva, práva obětí a práva dětí a bojujeme proti rasismu a náboženské diskriminaci. Dále to znamená prosazování spravedlnosti a rovnosti žen a mužů, práva komunit LGBTIQ+ a osob se zdravotním postižením. EU stanovila konkrétní opatření k posílení naší schopnosti podporovat a prosazovat právní stát. Sledujeme dodržování právního státu ve všech zemích EU a přijali jsme nový „rámec na podporu právního státu“. Pro zájemce o prosazování svobod občanů odkaz zde.

Neméně diskutovaným šestým tématem je poslední dobou digitální transformace, utváření digitální budounosti Evropy. Digitální technologie vnášejí do našeho života zásadní změny. Zvyšuje se objem času, který občané EU před obrazovkou, neboť se musí přizpůsobit novým podmínkám práce na dálku a distančního vzdělávání. Cílem digitální strategie Evropské unie je zajistit, aby tato transformace byla přínosem pro občany a podniky. Při utváření digitální budoucnosti Evropy se Unie zaměří na data, technologie, jako je umělá inteligence nebo blockchain, a na infrastrukturu
a konektivitu. Více o digitalizaci zde.

Sedmým tématem je pak Evropská demokracie a její posilování. Přispívat k evropské demokracii znamená vyjádřit svůj názor, a to jak účastí v evropských volbách, v nichž občané každých 5 let přímo volí poslance Evropského parlamentu, tak i aktivní participací mimo volební období. Charakteristickým znakem zdravých demokracií je vysoká volební účast. Více o tématu zde.

Migrace a její řízení je osmým tématem Konference. Komise předložila Nový pakt o migraci, který si klade za svůj cíl zlepšit zvládání migrace, ale posílit i integraci. Reformou by měl projít i azylový systém a správa hranic. Více o tématu migrace zde.

Devátým tématem je vzdělávání a kultura a mládež. EU podporuje úsilí o zajištění co nejlepšího vzdělávání a odborné přípravy. Prosazuje mnohojazyčnost v Evropě, podněcuje k mobilitě studentů, stážistů, učitelů a mladých lidí a usnadňuje výměnu informací a zkušeností. EU rovněž chrání a propaguje své kulturní dědictví a kulturní a jazykovou rozmanitost a podporuje kulturní a kreativní odvětví, včetně audiovizuálního.
O kultuře v následujícím odkazu.

Co se týče desátého tématu, je zde jistá volnost výběru. Jedná se o další nápady se kterými přijdou účastnící Konference. Mohou se tak podělit
o své názory, návrhy a věnovat pozornost tématům, které nejsou zahrnuty v předchozích tématech. Více zde.

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek