Charta určuje zásady účasti v Konferenci o budoucnosti Evropy


Petr Pospíšil, Euroskop, 30.4.2021

V květnu letošního roku začíná celoevropská a celospolečenská Konference o budoucnosti Evropy. V jejím rámci se bude konat ve všech členských zemích mnoho akcí, které poslouží tomu, aby Evropané vyjádřili svůj názor na budoucí směřování kontinentu, hrozby, jimž čelí, výzvy, se kterými se potýká, i příležitosti, které se nám v nejbližších letech otvírají. Pravidla účasti v akcích i jejich pořádaní stanovuje speciální Charta.

Charta představuje jakýsi etický kodex – souhrn pravidel a zásad, které musí dodržovat všichni, kdo se do Konference o budoucnosti Evropy chtějí aktivně zapojit. Dokument je závazný jak pro jednotlivé účastníky akcí, tak i pro organizace, které aspirují na pořadatelství některých z debat s občany realizovaných pod záštitou Konference.

Závazky pro jednotlivce-účastníky

Účastníci podle Charty musí respektovat základní hodnoty, na nichž je Evropská unie vystavena a jejichž kompletní seznam nalezneme v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Jde o hodnoty jako svoboda, demokracie, právní stát, lidská práva či práva menšin. Občané by během své účasti na akcích v rámci Konference měli přispívat do diskuze konstruktivní způsobem a respektovat i protichůdné názory ostatních účastníků.

Zapovězeno je podle Charty šíření nelegálního, nenávistného či manipulativního obsahu a účastníci akcí jsou nabádání k tomu, aby vždy uváděli odkaz na spolehlivé zdroje, na kterých svá tvrzení zakládají. Charta rovněž zakazuje využívat Konferenci k propagaci komerčních či výlučně soukromých zájmů.

Závazky pro organizátory akcí

Druhá část Charty se obrací k pořadatelům akcí konajících se pod záštitou Konference. Ti mají především povinnost dát občany do popředí svých akcí a vytvořit jim prostor pro svobodné vyjádření svého názoru. Pořadatelé mají usilovat o to, aby jejich akce byly inkluzivní a dostupné. K tomu účelu by měli využít propagaci prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy Konference. Během propagace akcí disponujících záštitou Konference o budoucnosti Evropy mohou pořadatelé používat pouze oficiální vizuální identitu Konference.

Charta organizátory akcí dále nabádá k tomu, aby se snažili podporovat diverzitu účastníků debat konaných v rámci Konference. Během konání akcí by měli, bude-li to technicky možné, zajistit jejich živé vysílání. Hlavní výstupy z akcí pořadatelé zpřístupní opět prostřednictvím celoevropské digitální platformy. V neposlední řadě by organizátoři měli dbát na kvalitu informačních podkladů, poskytovaných účastníkům před akcí. Náležitou pozornost musí věnovat i evropským pravidlům ochrany osobních údajů a ochrany soukromí.

Následky nedodržení závazků

Subjekty (jednotlivci i organizace), které výše uvedená pravidla poruší, mohou čelit sankcím v podobě vymazání jejich obsahu (např. plánovaných akcí) z digitální platformy Konference či odebrání práva používat vizuální identitu Konference, a tím i pořádat oficiální akce pod její záštitou.

Dodržování všech závazků formulovaných v Chartě je nezbytné k tomu, aby se Konference o budoucnosti Evropy nesla v konstruktivním, ohleduplném a přátelském duchu a představovala přínosné celospolečenské diskusní fórum o tom, jakým směrem by se měla Evropa v budoucnosti ubírat.

Charta Konference o budoucnosti Evropy je v dispozici v úplném znění na digitální platformě Konference zde.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek