Životní prostředí v dubnu 2021

10.05.2021
Euroskop

Komise navrhla akty týkající se udržitelných financí v rámci taxonomie, Instituce se dohodly na evropském právním rámci pro klima

 • EU pokračuje v taxonomiii

 • Právní rámec pro klima byl schválen

Komise navrhla akty týkající se udržitelných financí v rámci taxonomie

 • Zelená dohoda pro Evropu představuje evropskou strategii růstu, jejímž cílem je zlepšit životní podmínky a zdraví občanů, dosáhnout, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální.

 • Společnosti potřebuji komplexní rámec udržitelnosti, aby mohly odpovídajícím způsobem změnit své obchodní modely.

 • Cílem je podpořit udržitelné investice tím, že se vyjasní, jaké hospodářské činnosti nejvíce přispívají k plnění cílů EU v oblasti životního prostředí.

 • Cílem jednoho z návrhů je zlepšit tok informací o udržitelnosti v podnikatelské sféře.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů Taxonomie EU, podávání zpráv podniků o udržitelnosti, preference v oblasti udržitelnosti a fiduciární povinnosti: Nasměrování finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu (KOM(2021)188)

 • Komise 21. 4. 2021 přijala balík opatření, která mají pomoci zlepšit tok peněz směrem k udržitelným investicím. Opatření mají umožnit investorům přeorientovat investice do udržitelnějších technologií a podniků, a tím přispět k tomu, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální.

Pozadí

EU v posledních letech podnikla kroky k vybudování udržitelného finančního systému, který přispívá k přechodu na klimaticky neutrální EU. Nařízení o taxonomii EU, nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb a nařízení o referenčních hodnotách tvoří základy úsilí EU o zvýšení transparentnosti a o to, aby se investorům poskytly nástroje k identifikaci udržitelných investičních příležitostí (více v příspěvku „Komise má plán, jak financovat udržitelný růst ekonomiky“, Životní prostředí v březnu 2018, v příspěvku „EU chce stanovit, co je environmentálně udržitelné“, Životní prostředí v září 2019, v příspěvku „Coreper potvrdil dohodu týkající se taxonomie”, Vnitřní trh v prosinci 2019, v příspěvku „Rada přijala jednotný klasifikační systém EU, který má stanovit, co je environmentálně udržitelné“, Životní prostředí v dubnu 2020 a v příspěvku „EP schválil taxonomii”, Životní prostředí v červnu 2020) .

Zelená dohoda pro Evropu představuje evropskou strategii růstu, jejímž cílem je zlepšit životní podmínky a zdraví občanů, dosáhnout, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální, a chránit, zachovávat a zvyšovat přírodní kapitál a biologickou rozmanitost EU (více v příspěvku „Zelená dohoda pro Evropu byla představena”, Životní prostředí v prosinci 2019).

Klíčové a sporné body

Představený balík obsahuje:

 1. akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu, jehož cílem je podpořit udržitelné investice tím, že se vyjasní, jaké hospodářské činnosti nejvíce přispívají k plnění cílů EU v oblasti životního prostředí. Sbor členů Komise dosáhl politické dohody ohledně jeho znění. Akt v přenesené pravomoci bude formálně přijat na konci května 2021, jakmile budou k dispozici překlady do všech jazyků EU, Sdělení, které sbor členů Komise také přijal, stanoví přístup Komise detailněji.
 2. návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků – cílem tohoto návrhu je zlepšit tok informací o udržitelnosti v podnikatelské sféře. Společnosti budou podávat zprávy o udržitelnosti jednotněji, a finanční podniky, investoři a širší veřejnost tak budou moci využívat srovnatelné a spolehlivé informace o udržitelnosti,
 3. 6 pozměňujících aktů v přenesené pravomoci o fiduciárních povinnostech a investičním a pojišťovacím poradenství, které mají zajistit, aby finanční podniky, např. poradci, správci aktiv nebo pojistitelé, zahrnuly udržitelnost do svých postupů a svého investičního poradenství klientům.
 • Akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu

Akt v přenesené pravomoci, který politicky schválil sbor členů Komise, zavádí 1. soubor technických screeningových kritérií pro definici, které činnosti podstatně přispívají ke 2 environmentálním cílům podle nařízení o taxonomii: přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování změny klimatu. Tato kritéria jsou založena na vědeckém doporučení Technické skupiny odborníků (TEG) pro udržitelné finance. Vychází z rozsáhlé zpětné vazby od zúčastněných stran, jakož i z diskusí s EP a Radou. Tento akt v přenesené pravomoci by se vztahoval na hospodářské činnosti přibližně 40 % kótovaných společností v odvětvích, která jsou zodpovědná za téměř 80 % přímých emisí skleníkových plynů v Evropě. Zahrnuje odvětví jako je energetika, lesní hospodářství, výroba, doprava a stavebnictví.

Akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU je živým dokumentem a bude se s ohledem na vývoj a technologický pokrok v průběhu času vyvíjet. Kritéria budou pravidelně přezkoumávána. Tím se zajistí, aby se do oblasti působnosti mohla časem doplnit nová odvětví a činnosti, včetně přechodných a jiných podpůrných činností.

 • Návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků

Návrh reviduje a posiluje stávající pravidla zavedená směrnicí o vykazování nefinančních informací. Jeho cílem je vytvořit soubor pravidel, která časem zajistí podávání zpráv o udržitelnosti na stejné úrovni jako v případě účetního výkaznictví. Rozšíří požadavky EU na podávání zpráv o udržitelnosti na všechny velké společnosti a všechny kótované společnosti. To znamená, že současných 11 tis. společností, které podléhají stávajícím požadavkům, se zvýší na téměř 50 tis. společností v EU, které budou nyní muset dodržovat podrobné normy EU pro podávání zpráv o udržitelnosti. Komise navrhuje vypracovat normy pro velké společnosti a samostatné, přiměřené normy pro MSP, které mohou nekotované MSP používat dobrovolně.

Celkově je cílem návrhu zajistit, aby společnosti předkládaly spolehlivé a srovnatelné informace o udržitelnosti, které potřebují investoři a další zúčastněné strany. To zajistí konzistentní tok informací o udržitelnosti prostřednictvím finančního systému. Společnosti budou muset podávat zprávy o otázkách týkajících se udržitelnosti, jako je dopad změny klimatu, jeho vliv na jejich podnikání a dopad jejich činností na lidi a životní prostředí.

Předpokládaný další vývoj

Jakmile bude akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu formálně přijat, přezkoumá jej EP a Rada (ve 4měsíční lhůtě, kterou lze jednou prodloužit o další 2 měsíce). Pokud jde o návrh směrnice o podávání zpráv, Komise zahájí jednání s EP a Radou. Pozměňovací návrhy aktů v přenesené pravomoci přezkoumá EP a Rada (v 3měsíční lhůtě, kterou lze jednou prodloužit o další 3 měsíce). Očekává se, že se začnou uplatňovat od října 2022.

Odkazy

Krátce…

Instituce se dohodly na evropském právním rámci pro klima

 • EU rozhodla, že cíl týkající se klimatické neutrality začlení do závazného právního předpisu.

 • Právní rámec pro klima má vést EU ekologickým směrem po celou 1 generaci.

Rada a EP 21. 4. 2021 dosáhly dohody o evropském právním rámci pro klima. V tomto předpisu, který je jedním z klíčových prvků Zelené dohody pro Evropu, je zakotven závazek EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a střednědobý cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Tato dohoda plní tak 1 ze závazků, které předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová oznámila v červenci 2019 ve svých politických směrech (více v příspěvku „Zelená dohoda pro Evropu byla představena“, Životní prostředí v prosinci 2019). Komise předložila návrh evropského právního rámce pro klima v březnu 2020. Kromě cíle klimatické neutrality do roku 2050 má posílit dohoda evropská opatření v oblasti klimatu tím, že zavádí následující prvky: (1) ambiciózní cíl v oblasti klimatu do roku 2030, jímž je alespoň 55% snížení čistých emisí ve srovnání s rokem 1990, s jasným stanovením příspěvku ke snižování a pohlcování emisí; (2) uznání potřeby posílit propad uhlíku v EU prostřednictvím ambicióznějšího nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví, k němuž Komise předloží návrhy v červnu 2021; (3) postup stanovení cíle pro oblast klimatu do roku 2040 s přihlédnutím k orientačnímu rozpočtu emisí skleníkových plynů na období 2030–2050, který zveřejní Komise; (4) závazek k negativním emisím po roce 2050; (5) zřízení Evropské vědecké poradní rady pro změnu klimatu, která bude poskytovat nezávislé vědecké poradenství; (6) přísnější předpisy týkající se přizpůsobování se změně klimatu; (7) silnou provázanost všech politik EU s cílem klimatické neutrality; a (8) závazek zapojit jednotlivá odvětví do přípravy odvětvových plánů, které navrhnou způsoby, jak dosáhnout klimatické neutrality v různých oblastech hospodářství.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality