Příprava programu předsednictví: desítky jednání a stovky připomínek

Ve druhé polovině příštího roku čeká Českou republiku jedna z nejvýznamnějších zahraničněpolitických událostí za posledních třináct let. Příprava na předsednictví ČR v Radě Evropské unie zahrnuje řadu důležitých úkolů. Patří mezi ně i formování obsahových priorit, na které se budeme soustředit. Obsahová příprava CZ PRES je přitom reflektována v celé řadě různých dokumentů.

Příprava programu českého předsednictví započala již v roce 2019. Jednotlivé orgány státní správy v průběhu několika měsíců identifikovaly hlavní oblasti politik EU a témata, která jsou pro ně klíčová a mohou se stát součástí evropské agendy v průběhu českého předsednictví. Na základě jejich vstupů vznikl dokument nazvaný Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě Evropské unie.

Samotná Východiska prošla desítkami úprav před tím, než nabyla svou finální podobu. Platformou, na které instituce zapojené do příprav CZ PRES mohou vznášet své připomínky a na týdenní bázi diskutovat různé aspekty (nejen) obsahové přípravy předsednictví, je Výbor pro Evropskou unii na pracovní úrovni.

S vlastními náměty během přípravy dokumentu přišli i jiní relevantní aktéři – jako například sociální a hospodářští partneři nebo příslušné výbory obou komor Parlamentu České republiky.

Finální verze Východisek představila pět základních pilířů, o které se budeme v průběhu přípravy programu opírat. Dokument jsme sdíleli i s našimi zahraničními partnery.

Od východisek až po sektorové priority

Formulací Východisek však práce ani zdaleka nekončí. Ministerstva začala koncem minulého roku detailně mapovat aktivity Evropské komise. Na základě již předložených dokumentů a plánovaných legislativních i nelegislativních iniciativ na evropské úrovni předběžně identifikovala agendy, které mohou zasáhnout do období českého předsednictví. Při formování českých priorit musíme totiž brát v potaz i průběžnou agendu Evropské komise a stav projednávání legislativy v Radě. Naše plány musí být zasazeny do širšího kontextu, korespondovat s fázemi legislativního cyklu EU a nemohou být odstřižené od aktuálního evropského i globálního dění.

Zmíněné mapování sektorových agend probíhalo několik měsíců na různých úrovních. Úřad vlády se průběžně setkával s jednotlivými resorty k diskuzi o prolínání evropské agendy s našimi prioritami. Současná podoba dokumentů, které byly schváleny na vládní úrovni Výborem pro EUna konci letošního května, slouží také k formování programu předsednického tria.

Hledání kompromisů v rámci tria není vždy snadné

Práce tria představuje další rovinu obsahových příprav. Česká republika se na předsednictví v Radě EU připravuje spolu s Francií a Švédskem. V praxi to nyní znamená především koordinaci aktivit a přípravu společného osmnáctiměsíčního programu.

Přípravy programu tria odstartovaly dle společné domluvy prvním návrhem ze strany Francie, který Česká republika a Švédsko připomínkovaly s cílem připravit znění vyhovující všem třem státům. Debaty o sporných bodech byly vedeny na různých úrovních – do té pracovní se s Úřadem vlády zapojily jednotlivé resorty a Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, a jednali o nich také velvyslanci při EU.

Finální vstup tria byl začátkem června odeslán Generálnímu sekretariátu Rady, který je totiž pověřen formulací návrhu programu tria. Ten se bude následně projednávat na úrovni Stálých zastoupení v Bruselu a skrze konzultace v hlavních městech zemí předsednického tria. Finální verzi společného programu tria lze očekávat v prosinci tohoto roku.

České priority reflektují dlouhodobé zájmy i aktuální politickou situaci

Na základě širších priorit předsednického tria se bude formovat nejdůležitější dokument z hlediska popsání českých zájmů, a sice oficiální program českého předsednictví. České priority budou primárně navazovat na výše zmiňované dokumenty, které podléhají pravidelné aktualizaci. Kromě dlouhodobých zájmů České republiky budou priority reflektovat i politickou situaci, aktuální otázky na poli mezinárodní politiky a rovněž pracovní program Komise na příští rok.

Jako u všech předcházejících koncepčních dokumentů bude i příprava samotných priorit CZ PRES předmětem širokých diskuzí se zapojením hospodářských a sociálních partnerů, akademické sféry, odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných stran.

Z těchto důvodu se jasné kontury programu českého předsednictví začnou formovat až začátkem příštího roku. Finální podoba programu pak musí být připravena před samotným startem předsednictví, tedy ke konci června 2022.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek