Seminář: Jak bojovat proti podvodům a korupci v oblasti fondů EU

07.06.2021
Světlana Máčalová Jarmila Nývltová, Úřad vlády

Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku uspořádalo dne 27. 5. 2021 seminář, který se věnoval tématu, jak bojovat proti podvodům a korupci v oblasti fondů EU. I v novém programovém období je nutné, aby čerpání finančních prostředků bylo plynulé, bez potíží, zkrátka dobře funkční, a jedná se tak o velmi aktuální téma. V rámci panelové diskuze byly postupně představeny jednotlivé okruhy, které je nutné vnímat a řešit

Znalosti a zdroje v boji proti finančním podvodům – prostředky EU

Za období 2014 – 2020 bylo celkem na podporu rozvoje v rámci všech členských států alokováno 450 mld. EUR. V roce 2019 pak byly hlášeny nesrovnalosti spojené s podvody ve výši cca. 461 mil. EUR, aktuálně se řeší nedostatečné hlášení případů a nárůst nesrovnalostí spojený s pandemií., informoval Brian Kessler z PwC. Etické požadavky implementace fondů EU přitom požadují zajistit řádné vynakládání peněz na zlepšení života občanů Evropské unie, zabránit trestné činnosti obohacování se a zvýhodňování.


Účinný boj musí zahrnout komplexní přístup

Evropská komise je přesvědčena, že pro skutečně účinný boj proti podvodům musí zaujmout celkově komplexní přístup a zahrnovat všechny kroky nutné k zabránění nekalých praktik při implementaci prostředků EU. Je proto nutné se všemi sdílet nové znalosti a poznatky z této oblasti, představit a vysvětlit nové nástroje, využít či sdílet osvědčené postupy a uvádět konkrétní příklady z členských států. Důležité je také využít informací od expertů Evropské komise a jejich vypracovaných přehledů informací.

Nově bude možné využít odkaz na webové stránky Evropské komise, kde všechny tyto informace budou dostupné. Konkrétně se jedná o témata prevence podvodů, odhalování podvodů a korupce ve fondech EU, hlášení nesrovnalostí, vyšetřování a trestní stíhání ve fondech EU, přiměřené sankce, zpětné získávání finančních prostředků, téma zastrašování.

Ilustrační foto
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Kdo zajistí informace?

Informace budou poskytovat odborníci z různých institucí EU, např. Evropské komise, agentury OLAF, odborníci z řídících orgánů a jiných institucí, kteří pracují v oblasti boje proti podvodům. Bude sdíleno 37 osvědčených postupů z 20 zemí, 11 anonymizovaných případových studií týkajících se podvodů (např. témata dvojího financování, manipulace nákladů projektů, vyhýbání se nebo manipulace s postupy zadávání veřejných zakázek atd.).

Nová vodítka Komise ke střetu zájmů

Nová vodítka k tématu střetu zájmů („New Guidance by the European Commission“) představil Gian Franco Piras z Generálního ředitelství Evropské komsie pro regionální politiku. Diskuzi poté moderoval zástupce agentury EIPA.

Vodítka komise k „předcházení střetům zájmů a jejich řešení podle finančního nařízení “přijala Komise 7. 4. 2021 a zveřejněny byly ve 23 jazycích v Úředním věstníku EU C 121 dne 9. 4. 2021. Dokument je dostupný zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN

Definice střetu zájmů (čl. 61 Finanční nařízení EU) zní takto: „Ke střetu zájmů dochází, pokud je nestranný a objektivní výkon funkcí daného finančního subjektu nebo jiné osoby ohrožen z důvodů kompromitujících rodinu, citový život, politickou nebo národní spřízněnost, ekonomický zájem nebo jakékoliv jiné přímé či nepřímé osobní zájmy.“

Článek 36 a 61 Finančního nařízení EU stanoví povinnosti nového orgánu, a tedy též povinnosti i pro členské státy, zastavit akce, které mohou vést ke střetu zájmů osoby se zájmy Unie, dále zabránit střetu zájmů vyplývajícímu z funkcí spadajících pod odpovědnost dané osoby a řešit situace, které lze objektivně vnímat jako konflikt zájmů.

Účelem nových pokynů je především podporovat jednotný výklad a uplatňování článku 61 Finančního nařízení EU z roku 2018 „Konflikt pravidla zájmů v přímém řízení, nepřímém řízení s externími partnery a ve sdíleném řízení s orgány členských států“.

Dále je nutné:

– zvyšovat povědomí mezi orgány členských států a ostatními dalšími osobami podílejícími se na plnění rozpočtu EU v rámci sdíleného řízení o pravidlech Finančního nařízení a pravidel týkajících se veřejných zakázek

– zvyšovat povědomí externích partnerů zapojených do plnění rozpočtu EU v rámci nepřímého řízení o pravidlech Finančního nařízení, poskytovat praktické příklady, návrhy a doporučení týkající se opatření, která by mohla být zavedena za účelem prevence a řešení situací střetu zájmů

Sumárně je tak cílem definovaných vodítek poskytnout a zajistit jednotnou interpretaci a aplikaci finančních pravidel napříč všemi typy řízení a rovněž zvýšit povědomí jednotlivých aktérů (ať již na úrovni národních administrativ nebo externích partnerů) o těchto ustanoveních Finančního nařízení.

Koho se nová pravidla týkají?

Jedná se o „finanční subjekty a další osoby, včetně vnitrostátních orgánů na jakékoli úrovni, podílející se na plnění rozpočtu v rámci přímého, nepřímého a sdíleného řízení, včetně přípravných aktů, auditu nebo kontroly“. Obsahy pokynů zahrnují též regulační odkazy, úvod a účel pokynu, koncept a povinnosti týkající se zamezení střetu zájmů, konkrétní prvky pro přímé/nepřímé řízení a sdílené řízení a možná opatření pro předcházení a zvládání střetu zájmů.

Pokyny zahrnují také praktické příklady a opatření, která mají být zavedena, význam preventivních opatření k zajištění dodržování předpisů, například zvyšování povědomí, identifikace citlivých funkcí nebo rizikových činností, prohlášení o majetku a finančních či jiných zájmech, zveřejňování informací a nástroj pro dolování dat a hodnocení rizik.

Další témata, která byla součástí diskuze moderované Tamarou Czetto z PwC:

  • Jak mohou implementační subjekty využít sadu připravovaných nástrojů
  • Používání nástrojů pro analýzu dat k identifikaci rizik podvodů

Problematiku představila zástupkyně z Litvy, vedoucí divize strategické analýzy, z protikorupční agentury (vyšetřovací služba), orgán je odpovědný též prezidentovi země. Přístup nastavený ve věci prevence korupce je založený na přesných a aktuálních datech. Analytické protikorupční zpravodajství má za svůj cíl a účel neutralizovat či minimalizovat hrozby a rizika způsobená korupcí dříve, než se vyvinou v trestné činy související s korupcí. Analytické protikorupční zpravodajství začalo fungovat již 1. ledna 2018.

V dalším bloku diskuze na obdržené dotazy od účastníků workshopu zajímavě a prakticky odpovídal Mark Schelfhout (EK, GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti, dříve působil na Auditní jednotce, GŘ pro regionální politiku), zmínil i další opatření z pozice Komise. Funguje např. rotace auditorů, auditoři střídavě pracují na různých pozicích a projektech, jsou vypracovány kvalitní check listy pro výkon auditů. Mohou také využívat speciální software (ARACHNE), mají k dispozici kvalitní databázi s potřebnými informacemi (je jasně definováno, kdo do databáze má vstup a může jí využívat).

Mark Schelfhout vyzdvihnul ve své řeči i vysokou důležitost auditů systému, kde je nutné speciálně prověřovat nastavení kontroly pro identifikaci případného střetu zájmů. Upozornil, že auditní šetření je zcela odlišné od vyšetřování deliktu podvodu, toto není v náplni úkonů daných pro auditory. Speciální pozornost je věnována realizaci veřejných zakázek, kde je chybovost stále vysoká. Lze zmínit i dobrou spolupráci se zástupci řídicích orgánů.

A jak to bude u Nástroje pro oživení a odolnost?

Je třeba vnímat propojení a návaznost aktivit s prostředky alokovanými v rámci Nástroje pro oživení a odolnost v rámci Národních plánů obnovy v jednotlivých členských státech. Je nutné pracovat tak, aby byl výstup v rámci těchto aktivit a realizovaných projektů maximálně efektivní. I zde je nutné využívat tyto nástroje a minimalizovat tak případné nekalé praktiky. Všechny aktivity této oblasti se tedy netýkají jen a pouze kohezní politiky či strukturálních fondů. Soubor nástrojů, který je připravován pro případné porušení daných pravidel platí obecně v široké škále dalších připravovaných nástrojů pro čerpání dotací a dalších finančních prostředků v rámci rozpočtu Unie.


Pozice agentury OLAF

Závěrem vystoupila zástupkyně Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF paní Beatriz Sanz Redrado. V této době, kdy se řeší i následky pandemie COVIDu-19, je k dispozici z evropského rozpočtu enormní množství prostředků, vysoké částky jsou rozděleny k užití, a také je tu podmínka, kdy se musí tyto prostředky vyčerpat ve velmi krátké době. To může přinést zvýšenou míru podvodů a dalších přestupků proti platným pravidlům. Nicméně je již nastavený robustní řídicí a kontrolní systém, jak na úrovni národní, tak i unijní. Zde není „bílé místo“, pořádají se setkání OLAF, COCOLAF, funguje EU systém boje proti podvodům. Přesto nelze polevovat a tak ve svém příspěvku apelovala na pokračování úzké spolupráce všech relevantních aktérů.

Autor: Světlana Máčalová Jarmila Nývltová, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek