Spotřebitelé v červnu 2021

09.07.2021
Euroskop

Komise navrhla revizi pravidel spotřebitelských úvěrů a bezpečnosti výrobků

  • EU reviduje práva spotřebitelů

Komise navrhla revizi pravidel spotřebitelských úvěrů a bezpečnosti výrobků

  • Digitální svět zásadně změnil povahu nakupování, služeb nebo finančních trhů.

  • Digitalizace, kterou pandemie urychlila, vedla k prudkému růstu v nakupování on-line.

  • Nové návrhy mají pomáhat spotřebitelům vyhýbat se rizikům spojeným s úvěry a zpřísňovat pravidla pro bezpečnost výrobků.

  • Nově např. informace týkající se úvěrů musí být prezentovány jasným způsobem a přizpůsobeny digitálním zařízením tak, aby spotřebitelé rozuměli podmínkám, které podepisují.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecné bezpečnosti výrobků, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a zrušují směrnice Rady 87/357 / EHS a směrnice 2001/95 / ES Evropského parlamentu a Rady (KOM(2021) 346)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech (KOM(2021) 347)

Pozadí

Prodej on-line v posledních 20 letech neustále rostl a v roce 2020 nakupovalo 71 % spotřebitelů on-line a často tímto způsobem pořizovalo nové technologické produkty.

Směrnice č. 1025/2012 o obecné bezpečnosti výrobků, která je v platnosti od roku 2001, zajišťuje, aby na jednotném trhu EU byly prodávány pouze bezpečné výrobky. Na trhu EU se však nadále pohybuje příliš mnoho nebezpečných výrobků, což vytváří nerovné podmínky pro podniky a významné náklady pro společnost a spotřebitele. Pravidla proto musí být aktualizována tak, aby řešila výzvy spojené s novými technologiemi a prodejem on-line.

Směrnice 48/2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru vytvořila na úrovni EU harmonizovaný rámec pro spotřebitelské úvěry a poskytla evropským spotřebitelům pevný rámec pro spravedlivý přístup k úvěrům. Od jejího vstupu v platnost v roce 2008 však digitalizace zásadně změnila rozhodovací proces spotřebitelů i jejich zvyklosti obecně.

Klíčové a sporní body

Návrh aktualizuje jak stávající směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, tak pravidla EU týkající se spotřebitelských úvěrů, jejichž cílem je chránit spotřebitele. Oba návrhy jsou součástí nového programu pro spotřebitele, jehož cílem je aktualizovat celkový strategický rámec spotřebitelské politiky EU.

Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků se má zabývat riziky spojenými s novými technologickými produkty, jako jsou rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, a s on-line nakupováním zavedením pravidel bezpečnosti výrobků pro on-line tržiště. Má zajistit, aby všechny výrobky, které se dostanou ke spotřebitelům v EU, ať už prostřednictvím internetových tržišť nebo z místních kamenných obchodů, byly bezpečné bez ohledu na to, zda pocházejí z EU nebo ze zemí mimo EU. Nové nařízení má zajistit, aby tržiště plnila své povinnosti a neohrožovala spotřebitele nebezpečnými výrobky.

Revize směrnice o spotřebitelském úvěru stanoví, že informace týkající se úvěrů musí být prezentovány jasným způsobem a přizpůsobeny digitálním zařízením tak, aby spotřebitelé rozuměli podmínkám, které podepisují. Směrnice má zlepšit pravidla, podle nichž se posuzuje úvěruschopnost, tj. zda bude spotřebitel schopen úvěr splácet či nikoli. Cílem je předcházet nadměrnému zadlužení. Návrh má od členských států požadovat, aby podporovaly finanční vzdělávání a zajistily dostupnost dluhového poradenství pro spotřebitele.

Předpokládaný další vývoj

Návrhy Komise nyní projedná Rada a EP.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality